programa-prevencio-delictes-corporatius

Oberta la convocatòria pública per a la concessió de subvencions dirigides a finançar programes de compliance en matèria de competència

20 setembre 2023

L’Autoritat Catalana de la Competència (ACCO) ha publicat la RESOLUCIÓ de 14 de setembre de 2023, per la qual s'obre convocatòria pública per a la concessió de subvencions destinades al finançament de programes de compliment normatiu (compliance) en matèria de competència de les empreses (ref. BDNS 716826).

L’import màxim que es destina a la concessió d’aquestes subvencions és de 200.000 euros i poden ser beneficiaris les empreses privades que tinguin domicili social o delegació o oficina al territori de Catalunya i que implantin programes de compliment normatiu o compliance en matèria de competència de les empreses.

El termini de presentació de sol·licituds s’inicia a partir del dia 19 de setembre de 2023 i finalitza el dia 18 d’octubre de 2023 i han de ser trameses, conforme a les bases establertes en la Resolució de 28 d’abril de 2022, publicada el 13 de maig de 2022, que va ser modificada per la RESOLUCIÓ de 9 de juny de 2023, de modificació de la Resolució de 28 d'abril de 2022, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment per a la concessió de subvencions destinades al finançament de programes de compliment normatiu (compliance) en matèria de competència de les empreses.

Cal recordar que les sol·licituds, i el suport documental que les han d’acompanyar, hauran d’observar els articles 7 i 8 de les bases abans referides.

Les sol·licituds de concessió de subvenció seran resoltes en un termini de 6 mesos a comptar des de l'endemà al de la publicació de la convocatòria i en el cas de no ser resoltes s’hauran d’entendre desestimades per silenci administratiu. La desestimació de la sol·licitud podrà ser recorreguda seguint l’establert l’article 77 de la Llei 26/2010, de règim jurídic i de procediment administratiu comú de les administracions públiques i els articules 123 i 124 de la Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú de les administracions públiques.

 

Per qualsevol dubte o comentari podeu contactar amb el Departament Jurídic de PIMEC https://www.pimec.org/ca/pimes-autonoms/serveis/assessoria-juridica

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.