Oberta la convocatòria per optar als ajuts per a la retirada de cobertes d’amiant afectades per la pedregada del 30 d’agost de 2022 i a instal·lacions d’autoconsum fotovoltaic a les mateixes cobertes afectades

28 octubre 2022
El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 5 de novembre de 2022.

Ha entrat en vigor la Resolució ACC/3194/2022, de 18 d’octubre, de convocatòria extraordinària d’ajuts destinada a la retirada de cobertes d’amiant afectades per les inclemències meteorològiques esdevingudes el dia 30 d’agost de 2022 en els municipis afectats segons l’informe emès pel Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) i a instal·lacions d’autoconsum fotovoltaic a les mateixes cobertes afectades.

Els ajuts que preveu aquesta convocatòria es regeixen per les bases reguladores aprovades per la Resolució ACC/3060/2022, de les quals us vam informar recentment. 

A continuació us oferim un breu resum dels punts més destacats d’aquests ajuts:

 

PERSONES BENEFICIÀRIES

Les persones propietàries de béns immobles que tinguin cobertes d’amiant que hagin sofert danys materials a causa de la pedregada del dia 30 d’agost de 2022 i tinguin la necessitat de retirar-les o ja les hagin retirades, siguin persones físiques o jurídiques, públiques o privades, i comunitat de veïns.

Els municipis dels immobles afectats hauran de constar dins l’àmbit territorial establert en el següent informe emès pel Servei Meteorològic de Catalunya i disponible a la web de l’Agència de Residus de Catalunya:

https://residus.gencat.cat/web/.content/aux_/comunes/docs/informe_area_afectacio_pedra_20220830.pdf

 

QUANTIA DE LA SUBVENCIÓ I INTENSITAT DE LES AJUDES

  1. Retirada de cobertes d’amiant

La subvenció per les despeses econòmiques derivades de la descontaminació, retirada i gestió dels residus d’amiant serà de caràcter dinerari amb un percentatge del 100% de les factures presentades, amb un màxim per metres quadrats de coberta d’amiant segons l’escalat següent:

 

Cobertes d’amiant

Import màxim subvencionable

De fins a 49 m²

1700 €

De 50 m² fins a 99 m²

35 €/m²

De 100 m² fins a 499 m²

25 €/m²

De 500 m² fins a 999 m²

20 €/m²

A partir de 1000 m²

15 €/m²

 

Aquests imports són per a cada actuació subvencionada, segons pressupost/factura de l’empresa RERA que ha efectuat o efectuarà els treballs de neteja i retirada de material d’amiant.

 

  1. Instal·lacions d’autoconsum

La subvenció per les despeses econòmiques derivades de la instal·lació d’autoconsum fotovoltaic serà de caràcter dinerari amb un percentatge del 70% de les factures presentades, amb un màxim per potència pic instal·lada (la suma de les potències màximes unitàries dels mòduls fotovoltaics que configuren la instal·lació) segons l’escalat següent:

Instal·lacions

Subvenció màxima per potència pic instal·lada (€/ kWp)

De fins a 10 kWp

1050

De més de 10 kWp fins a 100 kWp

804

De més de 100 kWp fins a 1000 kWp

622

 

La subvenció màxima a percebre serà la corresponent a 1000 kWp de potència de la instal·lació. Instal·lacions amb potències superiors a 1000 kWp seran subvencionables, però en cap cas es podrà percebre un ajut per la part de la potència que superi els 1000 kWp indicats.

 

PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ

El criteri d’atorgament serà l’ordre cronològic de presentació de les sol·licituds, fins a l’exhauriment del pressupost.

 

TERMINIS

  • Sol·licitud: El termini de presentació de les sol·licituds, acompanyades de la documentació prevista a la base 7, finalitza el 5 de novembre de 2022.
  • Resolució: És d’un màxim de 6 mesos a comptar des de la data de publicació de la convocatòria.
  • Execució: A partir del 30 d’agost de 2022 fins 12 mesos després de la data de resolució d’atorgament de la subvenció.
  • Justificació: El termini màxim de justificació de les actuacions subvencionades serà de 13 mesos des de la data de resolució definitiva d’atorgament.

 

Més informació:

Departament de Medi Ambient PIMEC

Núria Vintró Bellapart

Telèfon: 972 22 55 77

Correu electrònic: nvintro@pimec.org

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.