Novetats relacionades amb el Salari Mínim Interprofessional per a l’any 2019

09 gener 2019

Mitjançant el Reial Decret 1462/2018, es fixa la nova quantia que ha de regir, a partir del passat 1 de gener, tant per a treballadors fixos com per a eventuals o temporals, així com per als empleats de la llar, en relació amb el Salari Mínim Interprofessional (SMI).

Aquest nou import, que puja a 900 euros, suposa un increment del 22,3% respecte de la quantitat vigent durant l’any 2018, tot això amb l’objectiu per part del Govern Central de garantir el dret dels treballadors a una remuneració equitativa i suficient, d’acord amb els llindars establerts pel Comitè Europeu de Drets Socials.

Per aplicar aquest increment, cal seguir les següents premisses:

  1. La revisió de l’SMI no afecta ni l’estructura ni la quantia dels salaris professionals que percebien els treballadors, sempre que aquests fossin, en còmput anual, superiors a 12.600 euros (900 x 14).
  2. Les percepcions són compensables amb els ingressos que percebien els treballadors anualment a jornada completa, d’acord amb les normes legals o convencionals i contractes de treball, els quals seguiran vigents d’acord amb els termes anteriors, i se’n modificarà únicament allò necessari per assegurar la percepció de la quantitat en còmput anual esmentada anteriorment.

Així mateix, i en referència als treballadors temporals i eventuals que desenvolupin funcions en una mateixa empresa durant un període inferior a 120 dies, s’ha de tenir en compte el següent:

  • Diumenges, festius i pagues extraordinàries: tenen dret a percebre’n la part proporcional, tenint en compte l’import mensual.
  • Vacances: tenen dret a percebre’n la part proporcional, quan el temps de gaudi de les vacances no arribi a coincidir amb la vigència del contracte.

Per últim, el nou SMI no serà d’aplicació quan contractes i pactes privats vigents utilitzin l’SMI com a referència a qualsevol efecte, tret de pacte en contra.

*Pel que fa a l’afectació del Salari Mínim Interprofessional als diferents convenis col·lectius, s’ha efectuat, per part de PIMEC, la consulta a l’Autoritat Laboral de Catalunya per tal d’aclarir la seva adaptació. Us mantindrem puntualment informats.

 

Més informació:

Departament Jurídic 934.964.500