Novetats en matèria de seguretat social per a persones treballadores desplaçades, per raó de treball, a l’estranger

06 setembre 2023

S'ha publicat al BOE l’Ordre ISM/835/2023, de 20 de juliol, per la qual es regula la situació d’assimilada a l’alta al règim de Seguretat Social de les persones treballadores desplaçades a l’estranger al servei d’empreses que desenvolupen la seva activitat a Espanya i que entrarà en vigor el pròxim octubre de 2023.

Les persones que, vinculades per una relació laboral amb una empresa que exerceix la seva activitat a Espanya, s'hagin desplaçat per raó de treball a un altre país s’enquadraran en el règim d’assimilades a l’alta a seguretat social en els següents supòsits:

1.       Quan en el país de destí no hi hagi conveni internacional bilateral amb Espanya, en matèria de coordinació dels sistemes de seguretat social.

2.       Quan havent-hi un conveni internacional bilateral amb Espanya, les persones desplaçades per raó de treball en quedin excloses pel fet que únicament s'hi inclou les persones nacionals de cada una de les parts.

3.       Quan havent-hi un conveni internacional bilateral amb Espanya, s’hi incloguin les persones desplaçades per raó de treball, però s’esgoti el període previst en el conveni (incloses les pròrrogues).

4.       Quan havent-hi un conveni internacional bilateral amb Espanya, no s’hi incloguin les persones desplaçades per raó de treball.

 

Règim en els supòsits 1r i 2n anteriorment referits (article 4).

Es consideraran en situació d’assimilada a l’alta al règim de seguretat social en què estiguessin enquadrades, amb obligació de cotitzar tant per la part empresarial com social, mentre s’estigui en el país de destí i es mantingui la relació laboral.

El desplaçament s’haurà de comunicar a la Tresoreria General de la Seguretat Social amb caràcter previ al moment en què es faci efectiu.

 

Règim en el supòsit 3r i 4 anteriorment referits (article 5).

Les persones treballadores desplaçades podran continuar subjectes, voluntàriament, a la legislació espanyola un cop s’esgoti el període màxim que estigui establert en el conveni internacional bilateral en matèria de coordinació dels sistemes de seguretat social.

L’empresa, previ acord amb la persona treballadora, haurà de sol·licitar-ho expressament a la Tresoreria General de Seguretat Social en els següents terminis pel supòsit 3r:

-          Si es presenta amb anterioritat a la finalització del període d’estada màxim, es podrà presentar fins a l’últim dia del mes següent, iniciant-se el règim d’assimilat a l’alta l'endemà de la finalització del període.

-          Si es presenta fora de termini, el règim d’assimilat a l’alta s'iniciarà a partir de la presentació de la sol·licitud.

 

En el cas d’haver-se sol·licitat pròrroga del període inicial i haver estat denegada, s’haurà de trametre la baixa a la seguretat social i, tramesa la baixa, es podrà sol·licitar la situació d’assimilada a l’alta, que començarà a partir de l'endemà de la sol·licitud.

Per a la vinculació voluntària s’haurà de remetre l’acord exprés conjunt, entre empresa i persona treballadora, en model oficial disposat per la Tresoreria General de Seguretat Social en què consti: dades d’identificació de les parts, data d’inici de la inclusió voluntària, país de destí, i declaració formal de consentiment d’aplicació de la normativa espanyola.

La documentació haurà de conservar-se durant tot el període de desplaçament i per als 4 anys següents a comptar des de la finalització del desplaçament.

 

Règim comú.

La durada de les situacions assimilades a l’alta es mantindrà exclusivament durant el període de desplaçament, a excepció que hi hagi una nova contractació fora d’Espanya (que comportarà la finalització de la situació) i que aquesta, la nova contractació, no sigui per compliment de la normativa del país de destí.

Les empreses, en el termini de 6 mesos des que es produeixi el desplaçament o des de la finalització del període màxim previst en el conveni bilateral, hauran de remetre electrònicament a la Tresoreria General de la Seguretat Social la informació següent: data d’inici del desplaçament, data de finalització, pròrrogues del desplaçament, país de destí, data prevista de finalització del desplaçament amb indicació de continuïtat de la relació laboral a Espanya.

S’haurà d’informar la Tresoreria General de Seguretat Social del canvi de país de destí en el cas que, en el mateix contracte, es realitzi un nou desplaçament a un altre país.

S’haurà de procedir a fer la variació de dades, baixa, cotització i recaptació de conformitat amb la normativa legal vigent a cada moment amb les següents particularitats:

-          En els supòsits 1r i 2n, les contingències professionals es cotitzen per la tarifa de primes de l’activitat de l’empresa.

-          En els supòsits 3r i 4t no es cotitzarà per contingències d’accident de treball i malaltia professional, tampoc per contingències comunes, ni per formació professional.

En els supòsits 1r i 2n, l’acció protectora de la seguretat social comprendrà els subsidis per incapacitat temporal derivada de contingències comunes o professionals, naixement i cura de menor, exercici corresponsable de la cura de lactant, risc durant l'embaràs, risc durant la lactància natural i cura de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu, a més de les pensions contributives d'incapacitat permanent i mort i supervivència derivades de contingències comunes o professionals, i la pensió contributiva de jubilació.

En els supòsits 3r i 4t, l’acció protectora de la seguretat social comprendrà les pensions contributives d'incapacitat permanent i mort i supervivència derivades de contingències comunes, i la pensió contributiva de jubilació.

 

Si teniu qualsevol dubte podeu contactar amb el Departament Jurídic de PIMEC.

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.