Novetats en matèria d’embargament de salaris i Inspecció de Treball amb relació a ERO i actes d’inspecció en matèries de seguretat social

24 març 2023

La Llei 3/2023, mitjançant la seva disposició final vuitena, modifica el text refós de l’Estatut dels Treballadors en els articles 27.2 i 51.2.

La norma, respecte de l’embargament del salari, ha vingut a concretar i esclarir que la suma del salari mínim interprofessional és inembargable en la seva quantia anual amb inclusió de pagues extraordinàries estiguin aquestes, o no, prorratejades.

En el cas de no prorratejar les pagues, en el mes de percepció de la gratificació extraordinària, el límit embargable serà el resultat de multiplicar per dos el salari mínim interprofessional mensual.

D’altra banda, la Llei d’ocupació també modifica l’article 51.2 de l’Estatut dels Treballadors atorgant, a la Inspecció de Treball i Seguretat Social en els expedients de regulació d’ocupació (ERO o acomiadaments col·lectius), la recuperació de les facultats de control al respecte les causes objectives que s’hagin al·legat com a justificatives en l’expedient.

Així, i recordant que l’empresa ha d’indicar en les seves comunicacions la causa objectiva que concorre i justificar-la degudament amb la documentació oportuna que exigeix el Reial decret 1483/2012, Inspecció de Treball es podrà pronunciar respecte a la real concurrència de les causes objectives que puguin justificar, materialment, l’extinció col·lectiva de contractes de treball i, tanmateix, efectuarà el control sobre la documentació presentada.

Tanmateix, mitjançant la disposició final novena, s’ha derogat l’article 148.d) de la Llei General de Seguretat Social que deixava en suspens l’expedient administratiu relatiu a actes d’infracció o liquidació aixecades per Inspecció de Treball i Seguretat Social quan la persona responsable l’havia impugnat i presentat al·legacions.

Així, en matèria de frau de llei en els enquadraments als règims de seguretat social, en endavant “falsos autònoms”, les actes d’inspecció de treball que declarin la laboralitat d’una relació seran directament executives des d’aquell moment, amb els efectes anteriors que s’hi disposin, i en el futur. Contra l’efectivitat de l’acta es podrà impugnar enfront de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Des del Departament Jurídic de PIMEC us podem brindar assessorament i acompanyament en qualsevol qüestió relativa al dret del treball i, en particular també, sobre expedients, temporals o no, de regulació d’ocupació.

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.