Novetats legislatives de la Unió Europea en l'àmbit sociolaboral

04 abril 2019

Un dels nous textos legislatius de la Unió Europea és la Directiva sobre les condicions de treball transparent i previsibles, que pretén adaptar la legislació laboral europea a les noves formes de treball. Els nous treballs ofereixen més flexibilitat al treballador, però segons l’executiu europeu aquest ha de poder comptar amb uns nivells mínims de protecció.

La nova directiva substitueix la Directiva 91/533/CEE, relativa a l’obligació de l’empresari d´informar el treballador sobre les condicions aplicables al contracte de treball o a la relació laboral.

La llei actualment en vigor no cobreix treballadors amb contractes de menys de 8 hores setmanals (32 mensuals), ni amb contractes inferiors a un mes ni tampoc els treballadors irregulars. Amb la nova directiva només seran exclosos aquells treballadors que treballin menys de 12 hores mensuals o menys de 3 hores setmanals. I s’aplicarà a treballadors com els domèstics, que fins ara quedaven fora de l’àmbit d’aplicació de l’antiga llei de 1991. Per tant, segons estimacions de la Comissió Europea, uns dos milions més de treballadors tindran el dret a ser informats.

L’Acord preveu que els treballadors rebin la informació essencial durant els primers 7 dies des de l’inici de la relació laboral. Per informació essencial s’entén:

  • La identitat de les parts, el lloc i el tipus de feina
  • El salari inicial bàsic i la quantitat de dies remunerats de vacances
  • La durada de la jornada laboral estàndard o setmanal
  • Si el treball no segueix unes pautes de previsibilitat, l’empresari té l’obligació d’informar el treballador del nombre d’hores que haurà de treballar, així com del període mínim d’avís abans d’incorporar-se a la feina.

 

Gràcies al lobby de la patronal europea de pimes (SME United), els empresaris tindran més temps (durant el primer mes de la relació laboral) per informar els seus treballadors d’aquells aspectes de la relació laboral considerats no essencials.

Cal destacar que SME United ha estat molt activa des del principi del procediment legislatiu demanant en repetides ocasions als eurodiputats que no incloguessin els autònoms en l’àmbit d’aplicació de la directiva.

Els Estats membres tenen tres anys per transposar la directiva a la legislació nacional. PIMEC, com a agent social a Catalunya, vetllarà perquè les lleis que apliquin la directiva no creïn un marc legislatiu onerós per a les pimes.

La delegació de PIMEC a Brussel·les ha donat suport al lobby de SME United i ha organitzat una trobada amb l’eurodiputat del PSC Javi López, membre de la Comissió d’Ocupació i Afers Socials del Parlament Europeu, per tal d’intercanviar opinions sobre la directiva i expressar-li les particularitats de les pimes, ja que, a causa de la seva dimensió, poden trobar-se amb dificultats a l’hora de complir amb normatives que no tenen prou en compte la realitat de les micro i petites empreses.  

El text final encara no està disponible, però es pot consultar l’acord en el següent enllaç. https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6188-2019-ADD-1/en/pdf

Els legisladors també s’han posat d’acord sobre la directiva que regula la Conciliació laboral i familiar. Aquesta normativa té com a objectiu aconseguir una més alta convergència arreu de la UE quant als diferents períodes dels permisos de maternitat, paternitat i parentals. Aquesta legislacició implementa un dels principis “conciliació laboral i familiar” del Pilar Europeu de Drets Socials, aprovat per les institucions europees el 2017 i, des de llavors, màxim referent de tota la legislació social i laboral proposada per la Comissió Europea.

A la UE, les dones estan menys representades en el mercat laboral que els homes. El percentatge d’ocupació de les dones és un 11,5% més baix que el dels homes; només el 57,4% de les dones treballen el 100% comparat amb el 75,5% dels homes. La nova directiva vol ajudar homes i dones a no haver d’escollir entre les seves carreres professionals i la seva vida familiar[1].

 

Des del moment que la Comissió Europea va presentar aquesta proposta de llei, SME United, amb el suport de les patronals membres, entre elles PIMEC, va contactar amb els eurodiputats responsables per tal que el text legislatiu tingués en compte la realitat de la micro, petita i mitjana empresa.

Gràcies a les nombroses accions de lobby de la patronal, el text aprovat reconeix la manca de recursos humans i financers de les pimes i demana als governs que no imposin traves administratives, legals ni financeres a aquestes empreses. També demana als governs que ofereixin consell a les pimes per tal d’ajudar-les a complir amb la nova legislació.

Tot i la forta campanya dels sindicats i altres organitzacions europees, SME United va aconseguir rebaixar el límit màxim d’edat del fill/a fins al qual les persones treballadores poden demanar el permís parental i unes condicions de treball flexible. El límit va passar dels 12 anys, que demanaven el Parlament Europeu i la Comissió Europea, als 8 anys que reclamava SME United.

Els Estats membres tenen tres anys per transposar la directiva a la legislació nacional. En aquest sentit, PIMEC, fent ús del seu estatut d’agent social a Catalunya treballarà per arribar a acords que permetin a les persones treballadores conciliar la seva vida professional i laboral i que alhora no posin en perill l’organització del treball en el si de l’empresa o una càrrega de treball desproporcionada per a l’empresari.

 

 

Normativa europea actual

Nova normativa europea

Permís de paternitat

No existeixen estàndards mínims a nivell europeu.

Els pares que treballen tindran dret, almenys, a 10 dies de permís de paternitat en el moment del naixement d’un fill/a i serà remunerat al nivell de la baixa per malaltia.

Permís parental

 

 

Dret a 4 mesos, dels quals 1 mes no es pot transferir entre els pares. No hi ha regles europees sobre la remuneració d’aquest permís.

Es conserva el permís individual de 4 mesos, dels quals 2 mesos no es poden transferir entre els progenitors, que poden optar per aquest permís en diferents formes.

Els dos mesos no transferibles seran remunerats al nivell que es decideixi en cada país.

Els progenitors poden demanar aquest permís com a màxim fins als 8 anys d’edat del fill/a.

Permís per als cuidadors de familiars en necessitat per raons mèdiques.

No existeixen regles mínimes europees per als cuidadors, excepte en cas de força major.

Totes les persones cuidadores tindran dret a 5 dies laborals per any.

Flexibilitat

El dret a demanar condicions de treball flexible en incorporar-se d’un permís parental. Dret de tots els treballadors a demanar treball a temps parcial.

Dret de les persones treballadores a demanar condicions de treball flexibles fins als 8 anys d’edat del fill/a:

  • Reducció jornada laboral
  • Jornada laboral flexible
  • Flexibilitat pel que fa al lloc on s’efectua el treball

 

 

També s’ha arribat a un acord sobre un nou Reglament europeu pel qual es crea l’Autoritat Laboral Europea.

Amb la creació d’aquesta Autoritat, les institucions europees volen reforçar la lliure circulació de persones a la UE facilitant informació als empresaris i treballadors sobre els seus drets i obligacions quan treballin en altres països. Actualment, 17 milions d’europeus viuen i treballen en un país de la UE diferent del seu.

L’actual portal europeu de la mobilitat professional, EURES, s’incorporarà a la futura Autoritat, així com la Plataforma per al treball no declarat creada el 2016.

Gràcies al seu lobby davant altes instàncies de l’executiu europeu, SME United, com a agent social europeu, formarà part del Comitè Executiu de l’Autoritat que inclourà representants dels governs i de la Comissió Europea. Per altra banda, 10 organitzacions europees que són agents socials europeus sectorials formaran part del grup d’organitzacions d’interès que periòdicament seran consultades per l’Autoritat. 

Serà una estructura permanent que comptarà amb uns 140 funcionaris i un pressupost anual d’uns 50 milions d’euros. Començarà a treballar aquest any però assolirà la plena capacitat operacional el 2023.

 

Text de l’acord en anglès: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6128-2019-ADD-1/en/pdf