Novetats en el conveni col·lectiu d’hostaleria i turisme de Catalunya

28 setembre 2022

Recentment, el sindicat UGT i la patronal Confederació Empresarial d’Hostaleria i Restauració de Catalunya (ConfeCat) han acordat el nou Conveni Col·lectiu Interprovincial del sector de la Indústria d’Hostaleria i Turisme de Catalunya.

Tot i que, caldrà esperar a la publicació del text final del Conveni Col·lectiu, PIMEC ha pogut conèixer les següents novetats:

 

Àmbit funcional (art.2):

L’àmbit funcional inclou a:

i. Les empreses dedicades a la restauració moderna, que les seves activitats se centren en el menjar ràpid;

ii. Les empreses de repartiment de menjar i beguda fora de l’establiment a través de plataformes. A tal efecte es reconeix l’activitat professional de repartidor (rider);

iii. Les empreses que realitzen activitat en cuines industrials que, bé de forma independent, bé integrades a altres establiments, porten a terme l’activitat d’elaboració de plats preparats sense disposar de taules ni de barra pel seu consum, ni zona d’entrega per a clients, i la seva recollida s’efectua per persones diferents dels referits clients.

 

Vigència (art.5):

La durada serà de tres anys: des del dia 1 de gener de 2022 fins al dia 31 de desembre de 2024, excepte pel que fa a aquelles clàusules per a les quals s'estableixi una vigència i durada diferents.

 

Excedència (art. 20):

S’incorpora el procediment d’excedència voluntària (art. 20.1):

i. El treballador haurà de comunicar per escrit a l’empresa, l’inici del gaudiment de l’excedència amb trenta dies naturals d’antelació a aquesta. La comunicació haurà de consignar la data d’inici del període d’excedència i la duració d'aquesta.

ii. Dins del termini de trenta dies següents a la sol·licitud del treballador/a, l’empresa entregarà al treballador/a un comunicat en el qual s’autoritzarà la situació d’excedència voluntària pel període sol·licitat, sempre que es compleixin els requisits perquè procedeixi, i en cas de no contestar en aquest termini, es tindrà per acceptada.

ii. El termini per sol·licitar el reingrés a l’empresa, serà de trenta dies d’antelació a la finalització de l’excedència. L’empresa haurà de respondre per escrit a la sol·licitud. En cas de no fer-ho abans de la data d’incorporació de la persona treballadora, s’entendrà que l’empresa accepta la incorporació sol·licitada.

 

Flexibilitat horària negociadora (art. 28):

Mitjançant acord amb la RLPT, les empreses podran establir un horari flexible invers conforme les exigències i limitacions contingudes en el Conveni. L’acord haurà de contenir, com a mínim, les següents condicions i procediments:

i. L’empresa notificarà a la persona treballadora per escrit, de forma motivada i amb cinc dies d’antelació a l’efectivitat de la mesura de flexibilitat inversa, la necessitat de substituir les hores de prestació efectiva del seu treball que determini l’empresa, per un descans obligatori sense disminució de retribució o drets laborals.

ii. L’empresa notificarà a la persona treballadora per escrit, de forma motivada i amb cinc dies d’antelació, la necessitat de recuperar les hores de treball efectiu que haguessin sigut substituïdes per un descans obligatori en el marc de la flexibilitat inversa. La referida recuperació s’aplicarà en els dies laborables que resultin per cada persona treballadora del calendari que regeixi en l’empresa, excepte pacte en contra amb els representants de les persones treballadores, respectant en tot cas el règim de descans establert en la llei i en el Conveni. Les hores de flexibilitat inversa aplicades com a descans obligatori durant els primers vuit mesos de l’any natural es recuperaran dins d’aquest últim. Les hores de flexibilitat inversa generades en els quatre últims mesos de l’any natural es podran recuperar dins dels sis mesos de l’any natural següent. 

iii. La suma d’hores de recuperació no pot superar el 10% de la jornada anual.

iv. No seran d’aplicació per a persones treballadores que tinguin limitada la seva presència en el centre de treball per raons de seguretat i salut o discapacitat o que es trobin en alguna de les situacions següents: lactància, reducció de jornada per guarda legal o per cura directa de familiars.

 

Calendari laboral (art. 31):

S’inclou que el calendari laboral contindrà com a mínim el nombre de dies de prestació efectiva de treball, incloent-hi festes nacionals, autonòmiques i locals, així com els descansos setmanals i les vacances anuals.

 

Permisos (art. 33):

S’indica que “las parejas de hecho tendrán el mismo tratamiento a efectos de licencias que una pareja de derecho”.

 

Increments salarials (art. 35):

2022: 4,00%

2023: 3,00%

2024: 2,00%

 

Jubilació obligatòria (disposició addicional primera)

Com a mesura de rejoveniment de plantilles, d’acord amb l’establert amb la Disposició Addicional Desena del vigent ET, les persones que hagin complert l’edat legal de jubilació fixada en la normativa de seguretat social i compleixin tots els requisits per a tenir dret al cent per cent de la pensió ordinària de jubilació en la seva modalitat contributiva, vindran obligats a jubilar-se, en el moment que l’empresa així s’ho indiqui, i realitzi simultàniament, quan es prevegi legalment, la transformació d’un contracte temporal en indefinit o la contractació indefinida d’una nova persona treballadora.

 

Jubilació parcial (disposició addicional primera)

L’accés a la jubilació parcial serà un dret de la persona treballadora que podrà exercir en el moment que compleixi els requisits per accedir a aquesta.

 

En qualsevol cas, caldrà restar a l’espera de la publicació oficinal de l’acord. Et mantindrem informat/ada.

 

Més informació: aguixe@pimec.org

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.