Novetats de caràcter econòmic i social del Conveni col·lectiu per a la indústria siderometal·lúrgica de la província de Barcelona

29 desembre 2020

El passat 23 de desembre de 2020 es va signar el XVIII Conveni col·lectiu per a la indústria siderometal·lúrgica de la província de Barcelona, el qual entra en vigor amb efectes retroactius a data 1 de gener de 2020, i té una vigència de 2 anys a comptar des d’aquesta data. Aquest conveni afecta aproximadament a unes 200.000 persones de la província de Barcelona, el 70% de les quals es troben a empreses de 250 o menys persones treballadores.

A continuació es detallen aquelles qüestions més importants i destacables del nou redactat.

En primer lloc, la primera gran mesura que afectarà durant el mes de desembre de 2020 a la totalitat de les empreses que apliquin el conveni és l’acord contingut a la Disposició Addicional 3a d’aquest, el qual preveu l’obligació de fer un pagament únic al desembre per cada un dels grups professionals, l’import del qual correspon a l’aplicació d’un augment d’un 0,8% de les taules corresponents a l’any 2019.

Aquests imports s’hauran d’abonar a la totalitat de les persones que es trobin d’alta a l’empresa al mes de desembre de 2020, amb independència de la seva data d’ingrés i de si han estat o no afectats per un ERTO durant el transcurs d’aquest 2020. Únicament meritaran la part proporcional d’aquest pagament les persones treballadores que hagin estat donades d’alta o baixa durant el mes de desembre de 2020, i l’import correspondrà al temps d’alta a l’empresa durant aquest mes.

La segona gran novetat, també econòmica, és l’augment dels salaris per 2021, que suposarà un 2% més sobre les taules de 2019, essent important destacar també que no serà possible aplicar la clàusula de compensació i absorció durant el temps de vigència del conveni (2020-2021).

Per últim, és important destacar aquelles qüestions socials que s’introdueixen al conveni i aquelles que es mantenen:

  • La jornada màxima es manté en 1.750 h.
  • Es manté la mesura de flexibilitat horària i de bossa d’hores.
  • El conveni s’adapta a la normativa de conciliació entre la vida personal i laboral publicada durant l’any 2019, eliminant el permís de 2 dies per naixement i introduint les novetats sobre el permís de naixement i lactància dels progenitors.
  • Manté l’obligació de transaccionar davant del Tribunal Laboral de Catalunya aquelles discrepàncies laborals que sorgeixin amb anterioritat de recórrer a la via jurisdiccional.
  • Introdueix la possibilitat de realitzar jubilacions forçoses, un cop arribada l’edat de jubilació per la persona treballadora.

 

PIMEC Metall ha manifestat el seu rebuig a unes condicions difícilment assumibles per a les pimes del sector. 

 

Per més informació, el Departament Jurídic de PIMEC està a la teva disposició.