Noves prestacions per als autònoms

28 gener 2020
Mitjançant la resolució de 28 d'octubre de 2019, de la Direcció General d'Ordenació de la Seguretat Social, s'arbitra el règim d'aplicació de les prestacions complementàries. S'elabora un catàleg de prestacions complementàries contemplades en l'article 96.1b del TRLGSS. Les mútues col·laboradores de la Seguretat Social les podran implementar atenent a la disponibilitat pressupostària.
 
  • Rehabilitació i recuperació
  • Reorientació professional i adaptació al lloc de treball
  • Ajuda per a l'adaptació dels mitjans essencials per al desenvolupament de les activitats bàsiques de la vida diària.
  • Altres prestacions (complements d'auxili per defunció, ajudes per a la formació en la cura de persones amb gran invalidesa)
Les persones que poden accedir al benefici d'aquesta ajuda són:
  • Persones treballadores que han patit un accident de treball o malaltia professional, encara que hagin perdut la feina, sempre que quedi acreditat amb informe mèdic.
  • Cònjuge o parella de fet. En ambdós casos hauran de constituir una unitat de convivència amb el treballador.
  • Si no hi hagués cònjuge o parella de fet: els nets, a falta d'ells, els pares. En ambdós casos hauran de constituir una unitat de convivència amb el treballador.
  • Podrà ser beneficiari de la prestació d'auxili per defunció qualsevol familiar, cònjuge o parella de fet que tingui la condició de drethavent i faci front a les despeses.
Més informació:
Senwei Zhou
93 496 45 00