Nova instrucció sobre l’arrelament per formació

07 juliol 2023

Us fem arribar la nova instrucció sobre l’arrelament per formació, amb un petit resum de les principals qüestions a destacar:

 • Detalla el tipus de formació i característiques que ha de tenir per ser una formació susceptible de ser sol·licitada a l’arrelament per formació.
 • Afegeix un altre tipus de formació: formació conduent a l’obtenció de microcredencials, basades en experiències d’aprenentatge de curta durada de tots els nivells educatius.
 • L’autorització de residència té efectes des de la data de concessió de l’autorització, no des de l’inici de la formació.
 • La formació no ha de ser obligatòriament presencial, podrà tenir caràcter híbrid, presencial i telemàtic.
 • Per als cursos del SOC, ja no s’exigeix un mínim de 200 hores de formació, poden ser menys.
 • El sol·licitant podrà modificar els estudis presentats en la sol·licitud inicial sense necessitat d’acreditar-ho, sempre que els cursos pertanyin a la mateixa família professional.
 • Quan acabin la formació (primera fase amb autorització de residència) hauran de sol·licitar l’autorització de residència i treball de 2 anys de durada (segona fase).
  • Aquest tràmit es farà davant l’Oficina d’Estrangeria.
  • Per sol·licitar l’autorització de residència i treball s’ha d’acreditar el següent: el contracte de treball ha de garantir l'SMI o l’establert pel conveni aplicable, ha d’estar relacionat amb la família professional de la formació rebuda, i s’ha d’aportar prova d’haver superat amb aprofitament la formació prevista en l’autorització de residència.
 • Es podrà acceptar qualsevol modalitat contractual prevista a la normativa laboral, sempre que s’acrediti la percepció de l'SMI en còmput global anual. També es podran acceptar contractes fixos discontinus o de naturalesa temporal, sempre que es compleixi el requisit de l'SMI i el requisit de mínim 30 hores setmanals. S’admetran un o diversos contractes a temps parcial quan representin l’SMI. Si s’acredita tenir menors a càrrec o persones que necessitin suport per exercir la seva capacitat jurídica, els contractes poden ser de 20 hores setmanals.
 • L’arrelament per formació únicament podrà prorrogar-se 12 mesos.
 • No serà possible que una mateixa persona sigui titular del supòsit d’arrelament per formació més d’un cop en un període de 3 anys.

 

Més informació:

smiro@pimec.org

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.