La nova facturació electrònica, en vigor des del 15 de gener

12 gener 2015
Com afecta les empreses la llei 25/2013 d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic? Què els cal saber?

Objectius

Abans d’entrar en detalls, és important saber quins són els dos principals objectius de la Llei:

  • reduir la morositat de les administracions públiques i, per tant, abonar a temps les factures a les empreses proveïdores.
  • un millor control de la despesa pública i del dèficit, la qual cosa ha de generar més confiança en els comptes públics.

Per tant, aquest sistema permetrà al proveïdor consultar l’estat de la seva factura i acabar definitivament amb el concepte “factures al calaix”.   

Cal entendre, doncs, que aquesta llei, des del punt de vista de les empreses, no s’ha de percebre solament com una obligació, que ho és, sinó com un dret per relacionar-nos de forma més eficient i justa amb les administracions públiques.

 

Què i com

Les empreses que hagin d’emetre factures a les administracions públiques a partir del 15 de gener de 2015, hauran de presentar-les en format electrònic a través del punt general d’entrada de factures electròniques que correspongui a l’administració receptora de la factura.

Què són els punts generals d’entrada de factures electròniques?: Tècnicament sónserveis informàtics, on de forma automatitzada o per mitjans manuals els emissors de factures podran enviar-les o dipositar-les. Totes les factures electròniques presentades a través del punt general d’entrada de factures electròniques han de generar una entrada automàtica en un registre electrònic de l’administració pública, gestora de l’esmentat punt general. El registre proporciona al proveïdor un justificant de recepció electrònic amb acreditació de la data i l’hora de presentació.

Quin és el format exigit per la Llei 25/2013?: Les factures electròniques han de presentar-se en format XML segons el model Facturae, versions 3.2 o 3.2.1, publicat per l’Administració general de l’Estat. Aquest és un format estructurat, cosa que permet que les factures es puguin tractar de forma automatitzada.

El servei e.FACT del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya (AOC) és el Punt General d’Entrada de Factures Electròniques del sector públic de Catalunya.

 

A qui afecta la llei 25/2013?

S’aplica a les factures emeses en concepte del lliurament de béns o la prestació de serveis a les administracions públiques; per tant, afecta directament totes les empreses que proveeixin de béns o prestin serveis a administracions públiques i, per descomptat, totes les administracions públiques espanyoles.

 

Preguntes més habituals

Les factures electròniques per a les administracions públiques s’han de firmar amb un certificat digital?

Les factures presentades en format XML segons el model Facturae s’han de firmar amb un certificat digital reconegut.

Hi pot haver alguna exempció a l’obligació de presentar les factures en format electrònic?

Les administracions públiques poden excloure reglamentàriament d’aquesta obligació les factures l’import de les quals sigui de fins a 5.000 euros. Cal entendre aquesta exempció com una mesura de protecció dels interessos dels petits emissors que a la data d’entrada en vigor de la llei no estiguin preparats per emetre les factures en el format exigit. 

No obstant aquesta possibilitat, els proveïdors poden fer valdre el seu dret a enviar les factures en format electrònic.

 

Possibles dificultats

Quines són les principals dificultats que estan trobant les empreses?:

  1. Falta d’informació, o informació poc clara per part d’algunes administracions públiques
  2. Incapacitat dels programaris de facturació per generar el format exigit
  3. Dificultats per lliurar les factures electròniques en els punts generals d’entrada de factures electròniques, i la correcta identificació dels codis DIR3 (oficina comptable, òrgan gestor i unitat tramitadora)

 

Solucions i recomanacions de PIMEC

  1. Exigir que es puguin registrar totes les factures en format electrònic a través d’un punt general d’entrada de factures, per tal de disposar d’un registre d’entrada que dóna lloc al cobrament de la factura en els terminis exigits per la llei.
  2. Exigir als proveïdors dels programaris de facturació que generin de forma correcta la factura electrònica a partir de la data d’entrada en vigor de la llei. En cas d’incompliment d’aquesta obligació legal del programari, podeu posar-vos en contacte amb PIMEC per tal d’estudiar les mesures de força i compensatòries pels problemes generats, i les solucions per poder complir la llei.
  3. Les dificultats per lliurar les factures en el punt general correcte d’entrada de factures electròniques estan directament relacionades amb el nombre de factures emeses i, sobretot, amb el nombre d’administracions i la dispersió territorial. Aquesta dificultat requereix un estudi detallat i, per tant, recomanem a les empreses que es posin en contacte amb el nostre departament de Solucions TIC, al telèfon 93 496 45 00 o a www.solucionstic.org.
Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.