Nous ajuts per a projectes de prevenció de residus

07 gener 2021

Enguany ha entrat en vigor la Resolució TES/3075/2020, de 26 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions per a l'execució de projectes en l'àmbit de residus que comportin una millora en processos de prevenció, de preparació per a la reutilització, de reciclatge o d'incorporació de materials reciclats i projectes de recerca i desenvolupament experimental aplicats en plantes de tractament de residus de tercers.

A continuació us oferim un breu resum dels punts més destacats d’aquesta resolució.

 

PROJECTES SUBVENCIONABLES

Classe A. Projectes de prevenció, de preparació per a la reutilització i reciclatge de residus.

Modificació dels processos productius i aplicació de les millors tecnologies disponibles en instal·lacions de gestió de residus generats per tercers, que no estiguin previstes en el Pla municipal d'infraestructures i que tinguin per objecte:

 • A1. La prevenció dels residus generats en el mateix procés productiu de valorització.
 • A2. La valorització material dels residus generats per a la finalitat original del procés productiu que els genera o per a l'economia general, així com la separació eficient dels residus que en permeti la valorització posterior.
 • A3.  La modificació o introducció de nous processos o tecnologies per millorar l'eficiència del procés de valorització dels residus tractats, ja sigui millorant la quantitat de material recuperat o la seva qualitat.
 • A4. La implantació de nous processos o tecnologies que permetin tractar residus o materials que fins ara no s'estiguin recuperant dins el territori català, en gestors existents.

Classe B. Projectes de recerca industrial i de desenvolupament aplicats al camp de la prevenció i del reciclatge dels residus tractats i generats en plantes de tractament de residus de tercers.

Els projectes de recerca i desenvolupament (R+D) poden incloure la recerca industrial i el desenvolupament experimental:

 • B1. Projectes d'R+D per a la prevenció de residus i per al disseny i la implantació de tecnologies més netes en els processos de reciclatge que es duguin a terme en el centre.
 • B2. Projectes d'R+D de disseny de prototips i implantació de projectes pilot o assajos experimentals per a la millora dels processos productius de reciclatge que es duguin a terme en el centre.
 • B3. Projectes d'R+D de disseny de prototips i implantació de projectes pilot o assajos experimentals per a nous processos productius que permetin tractar residus o materials que fins ara no s'estiguin recuperant dins el territori català, en gestors existents.
 • B4. Projectes d'R+D de disseny i desenvolupament de prototips i projectes pilot o assajos experimentals per al foment de noves tecnologies per a la millora dels processos productius o auxiliars de reciclatge. Aquests projectes han de ser demanats per una o més empreses de gestió de residus, en col·laboració amb una empresa tecnològica, i han de ser validats per una associació empresarial per garantir que efectivament són una necessitat sectorial i comporten beneficis replicables.
 • B5. Projectes d'R+D en els processos de fabricació per substituir matèries primeres per residus i/o materials reciclats, o per a la recerca de residus i/o materials reciclats que puguin esdevenir matèries primeres del procés. Aquests projectes caldrà que els demani la planta de gestió del residu, com a subministrador, en col·laboració amb una indústria consumidora del material, com a receptora del material reciclat.

Classe C. Accions sectorials de formació i de serveis de consultoria per a associacions empresarials relacionades amb la gestió de residus de tercers.

S'inclouen en aquesta classe els projectes que tenen per objectiu millorar la capacitat i competitivitat del sector de la gestió de residus. Entre d'altres, fomentant la tecnificació, la capacitació i la formació del sector. Aquests projectes han de ser sol·licitats per les associacions empresarials, i cal que estiguin avalats per un mínim de tres empreses que puguin ser beneficiàries directes o indirectes de l'estudi o acció.

 

BENEFICIARIS

Poden optar a les subvencions que regulen aquestes bases els beneficiaris relacionats a continuació, sempre que tinguin, almenys, un establiment operatiu ubicat a Catalunya, que les actuacions principals objecte de la convocatòria es desenvolupin a Catalunya i que el projecte subvencionat reverteixi en l'establiment del beneficiari o en l'àmbit territorial de Catalunya:

- Projectes de classe A o B:  Empreses gestores de residus a nivell individual o en grups i, per a projectes de tipus B4 i B5, empreses gestores de residus a nivell individual o en grups, en col·laboració amb les empreses tecnològiques i consumidores, respectivament.

- Projectes de classe C: el sol·licitant promotor ha de ser una associació empresarial que tingui entre els seus associats empreses relacionades amb la gestió de residus de tercers la finalitat de les quals sigui representar els interessos d'un sector empresarial, sempre que sigui de naturalesa privada, amb personalitat jurídica pròpia i exerceixi una activitat econòmica.

Un mateix beneficiari pot participar en un màxim de dos projectes diferents.

 

IMPORT SUBVENCIONABLE

L'import màxim de les subvencions es determinarà en funció de la inversió o del cost de les accions que s'hagin de dur a terme i que es demostrin estrictament necessàries per realitzar els projectes, sense que pugui ser superior als percentatges o les quantitats (sobre el cost subvencionable) que s'exposen tot seguit:

Tipus de projecte

Intensitat de l'ajut

En cas de petita empresa

En cas de mitjana empresa

En cas de col·laboració efectiva de diverses empreses

A

40%

+ 20%

+ 10% 

 

B1, B2, B3, B4, B5 de recerca industrial *

50%

+ 20%

+ 10% 

+ 15% (fins a arribar a un màxim del 80%) 

B1, B2, B3, B4, B5 de desenvolupament experimental *

25%

+ 20%

+ 10% 

+ 15%

C

50 %

 

  

* segons definicions establertes a l'Annex3 d'aquestes bases.

S'estableix un màxim de 600.000 euros de subvenció per projecte en el cas de projectes de les classes A i B, i de 75.000 euros per a projectes de la classe C.

Per als projectes de classe B i C, la despesa mínima, realitzada i justificada, de l'activitat subvencionada exigible per poder considerar complerts l'objecte i la finalitat de la subvenció és del 50% de les despeses subvencionables incloses en el projecte presentat.

Per afegir-hi el 15%, en cas de col·laboració efectiva, s'ha de complir alguna de les condicions següents, en el cas dels B1, B2, B3, B4, B5 de recerca industrial o de desenvolupament experimental:

            i) una de les empreses ha de ser una PIME i

            ii) cap empresa pot cobrir per si sola l'activitat amb més del 70% dels costos      subvencionables.

 

CARÀCTER INCENTIVADOR

No seran subvencionables les actuacions iniciades amb anterioritat a la sol·licitud d’ajuda.

 

PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ

Concurrència competitiva

 

TERMINIS

 • Sol·licitud:

El termini de presentació de les sol·licituds, acompanyades de la documentació prevista a la base 8, serà el que indiqui la corresponent resolució de la convocatòria.

 • Execució:

El termini per a la realització de l'activitat subvencionada serà el que indiqui la corresponent resolució de la convocatòria.

 • Justificació:

El/la beneficiari/ària ha de justificar el compliment de la finalitat per a la qual se li atorga la subvenció dins del termini de 40 mesos comptats des de la data de la resolució d'atorgament de la subvenció, en una única justificació.

 

Per a més informació, consulta la Resolució TES/3075/2020, amb la documentació que cal presentar amb la sol·licitud (base 8).