Normativa i gestió de la jubilació parcial amb contracte de relleu

23 maig 2022

L’article 12 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre (Estatut dels treballadors), i l’article 215 del Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre (Llei General de la Seguretat Social), preveuen l’àmbit normatiu dels contractes de relleu i de la jubilació parcial.

Àmbit d’aplicació

Les persones treballadores que compleixin amb els requisits d’accés a la jubilació parcial conforme a la normativa mencionada en el paràgraf anterior i vulguin, prèvia sol·licitud a l’empresa, acordar la reducció de jornada i de salari per causa de jubilació.

Règim jurídic de la jubilació parcial i el contracte de relleu

El contracte de relleu només es podrà celebrar amb persones treballadores que compleixin amb els requisits d’edat de l’apartat número 2 de la disposició transitòria desena i de l’article 215.2a) del Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre.

S’aplicarà de forma gradual per als pròxims anys:

Any del fet causant

Edat exigida segons períodes cotitzats en el moment del fet causant

Edat exigida amb 33 anys cotitzats

en el moment del fet causant

2022

62 i 2 mesos.

35 anys i 6 mesos o més.

63 i 4 mesos.

2023

62 i 4 mesos.

35 anys i 9 mesos o més.

63 i 8 mesos.

2024

62 i 6 mesos.

36 anys o més.

64 anys.

2025

62 i 8 mesos.

36 anys i 3 mesos o més.

64 i 4 mesos.

2026

62 i 10 mesos.

36 anys i 3 mesos o més.

64 i 8 mesos.

2027 i SS.

63 anys.

36 anys i 6 mesos.

65 anys.

 

El contracte de relleu s’ha de formalitzar amb una persona treballadora en situació de desocupació o amb una persona treballadora que tingui un contracte de durada determinada a l’empresa.

La persona treballadora haurà d’estar vinculada a l’empresa amb una antiguitat mínima de 6 anys immediatament anteriors a la data de l’inici del règim de jubilació parcial i de subscripció del contracte de relleu.

La durada del contracte de relleu ha de ser indefinida o, com a mínim, igual al temps que li falti a la persona treballadora substituïda per arribar a l’edat ordinària de jubilació establerta en cada moment. Si en complir l’edat ordinària de jubilació, la persona treballadora jubilada parcialment continua a l’empresa, el contracte de relleu que s’hagués celebrat de durada determinada podrà prorrogar-se amb acord de les parts, per períodes anuals, i s'extingirà en tot cas en finalitzar el període corresponent a l’any en el qual es produeixi la jubilació total de la persona treballadora substituïda.

Si el contracte del rellevista és indefinit a temps complet, la durada del contracte haurà de ser igual al resultat de sumar 2 anys al mateix temps que li falti a la persona treballadora substituïda per arribar a l’edat ordinària de jubilació que correspongui en cada moment.

La jornada de treball i el salari de la persona treballadora substituïda s’hauran de reduir com en els percentatges compresos entre el 25% i el 50%. En el cas de celebrar-se un contracte de relleu a temps complet i de duració indefinida, la reducció de jornada podrà arribar al 75%.

La jornada de treball del rellevista podrà ser a temps parcial o a temps complet, però s’haurà de correspondre, com a mínim, amb la reducció de jornada acordada amb la persona treballadora substituïda. L’horari de treball de la persona treballadora rellevista podrà completar el de la persona treballadora substituïda o alternar-se.

Si durant la vigència de la relació laboral es produís el cessament de la persona treballadora rellevista, podrà ser substituïda en el termini de quinze dies.

L'empresa i els professionals autònoms que tinguin treballadors a càrrec amb aquesta modalitat contractual hauran de celebrar obligatòriament un nou contracte en els mateixos termes de l'extingit, per al temps restant. En cas d'incompliment de les condicions, seran responsables del reintegrament de la pensió que hagi percebut la persona pensionista a temps parcial.

 

Model de contracte

El SEPE ha publicat un nou model específic (pàgina 9 del document disponible a l’enllaç) que servirà per a donar cobertura a la situació especifica de la jubilació parcial; “Contracte de relleu”.

 

Comunicació del contracte i actuacions en l’àmbit d’afiliació

Les sol·licituds d'afiliació i les comunicacions de les seves altes, baixes i altres variacions s'efectuaran conforme al que s'estableix per al Règim General.

La identificació dels contractes laborals de relleu al sistema RED es realitzarà mitjançant els valors 441 i 541 del camp TIPUS DE CONTRACTE, en funció de si és a temps complet o a temps parcial respectivament.

La comunicació del contracte també s’informarà amb els mateixos codis descrits anteriorment.

Nota: El codi de la persona treballadora jubilada parcial passa a ser el 540: “durada determinada temps parcial-jubilat parcial”.

 

Cotització en el transcurs de la parcialitat de la jubilació

A partir de l'1-04-2013, i només en els casos en què no resulti d'aplicació l’apartat cinquè de la disposició transitòria quarta de la Llei General de Seguretat Social, durant el període de la jubilació parcial l’empresa i la persona treballadora cotitzaran per la base de cotització que, si escau, hagués correspost si aquesta continua treballant a jornada completa.

La base de cotització durant la jubilació parcial s'aplicarà de manera gradual (disposició transitòria desena) conforme als percentatges calculats sobre la base de cotització a jornada completa d'acord amb la següent escala:

 

Any

Percentatge de la base de cotització

2013

50

2014

55

2015

60

2016

65

2017

70

2018

75

2019

80

2020

85

2021

90

2022

95

 

 

Per cada any transcorregut a partir de l'any 2014 s'incrementarà un 5 per 100 fins a aconseguir el 100 per 100 de la base de cotització que li hagués correspost a jornada completa.

En cap cas el percentatge de base de cotització fixat per a cada exercici en l'escala anterior podrà resultar inferior al percentatge d'activitat laboral efectivament realitzada.

En tot cas, haurà d'existir una correspondència entre les bases de cotització de la persona rellevista i de la jubilada parcial, de manera que la corresponent a la persona treballadora rellevista no podrà ser inferior al 65% de la mitjana de les bases de cotització corresponents als 6 últims mesos del període de base reguladora de la pensió de jubilació parcial (article 215.2 e) del Reial decret legislatiu, de 30 d’octubre).

 

Més informació:

Senwei Zhou szhou@pimec.org

Marc Bueno mbueno@pimec.org

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.