Moratòria de préstecs hipotecaris atorgats per al finançament d'immobles afectes a una activitat turística

09 juliol 2020
D'acord amb el Reial Decret Llei 25/2020, de 3 de juliol, de mesures urgents per donar suport a la reactivació econòmica i l'ocupació.

1. Els treballadors autònoms i les persones jurídiques amb domicili social a Espanya tindran dret a la moratòria sobre el pagament del principal dels préstecs amb garantia hipotecària sobre un immoble efecte a l'activitat, sempre que:

a) Experimentin dificultats financeres a conseqüència de l'emergència sanitària ocasionada per la covid-19;

b) el préstec no hagi estat ja objecte d'alguna de les següents moratòries:

1r La prevista en el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social de la covid-19.

2n La prevista en el Reial decret llei 19/2020, de 26 de maig, pel qual s'adopten mesures complementàries en matèria agrària, científica, econòmica, d'ocupació i Seguretat Social, i tributàries per a pal·liar els efectes de la covid-19 .

3r La que voluntàriament hagin acordat el deutor i el creditor després de l'entrada en vigor de Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària.

2. Quan el préstec hagi estat objecte d'alguna de les moratòries previstes anteriorment, durant un termini inferior als dotze mesos, el deutor podrà beneficiar-se de la moratòria prevista durant el temps restant fins a arribar a un total de dotze mesos

3. Es considera que hi ha dificultats financeres a conseqüència de l'emergència sanitària quan els deutors hipotecaris hagin patit en la mitjana mensual dels mesos de març a maig de 2020 una reducció d'ingressos o de facturació d’almenys un 40% en la mitjana mensual dels mateixos mesos de l'any 2019.

4. No s'aplicarà la moratòria quan hagi existit impagament total o parcial d'alguna de les quotes des d'abans de l'1 de gener de 2020 fins a la data actual.

 

Moratòries en el supòsit d'arrendaments d'immobles

Si l'immoble afecte al desenvolupament d'una activitat econòmica del sector turístic fos objecte d'un contracte d'arrendament, el beneficiari de la moratòria hipotecària ha de concedir a l'arrendatari una moratòria en el pagament de l'arrendament d’almenys un 70% de la quantia de la moratòria hipotecària, sempre que aquest ajornament o la condonació total o parcial de la mateixa no s'hagués aconseguit ja per acord entre les dues parts.

 

Plans de sostenibilitat turística de destinacions

Es crea l'instrument denominat «Plans de Sostenibilitat Turística en Destinacions», per a la prestació, per part de la Secretaria d'Estat de Turisme, de suport a la inversió en actuacions d'impuls, adequació i millora de les destinacions turístiques per tal d'augmentar-ne la sostenibilitat.

El préstec cobrirà les necessitats d'inversió en matèria de transformació digital i innovació de les empreses turístiques afectades per la crisi de la covid-19.

Seran finançables les següents categories de projectes:

1.- Digitalització de la base de les empreses turístiques a través del desenvolupament d'eines de digitalització massiva, l'adopció de solucions digitals que facilitin la venda, solucions digitals mòbils, aplicació de «big data», o economia de la dada en general.

2.- Millora de la competitivitat de les empreses turístiques a través del disseny i implementació d'estratègies digitals.

3.- Desenvolupament del comerç electrònic dels productes i serveis turístics, en particular aprofitant solucions de «cloudcomputing» i la mobilitat.

4.-Disseny i implementació d'estratègies de màrqueting digital, presència, diferenciació i reputació online.

5.- Digitalització a través de la implementació de tecnologies mòbils, georeferenciació, turisme 2.0, realitat virtual i augmentada, destinacions turístiques intel·ligents, «smart destinations», domòtica i sensorització, captura i anàlisi de dades, plataformes socials, seguretat de xarxes i serveis electrònics, així com totes aquelles activitats que complementin projectes públics o privats ja en marxa en aquesta àrea.

6.- Gestió i promoció del turisme digital, investigació sobre nous productes, mercats i serveis turístics, promoció i comercialització multicanal i oberta, gestió de la informació, percepció i coneixement del client, optimització de processos de gestió, sistemes de gestió de la innovació, així com totes aquelles activitats que complementin projectes públics o privats ja en marxa en aquesta àrea.

 

Pots llegir el Reial Decret Llei aquí.

 

Per a més informació pots consultar la pàgina web de PIMEC específica sobre el coronavirus.

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.