Modificacions en el tractament de l’IVA de les importacions

12 gener 2015

La llei 28/2014, de 28 de novembre, per la qual es modifica la llei 37/1992 de l’IVA, introdueix canvis relatius al tractament de les importacions. Aquests canvis han estat desenvolupats a través de les corresponents modificacions del Reglament de l’IVA introduïdes pel Reial Decret 1073/2014, de 19 de desembre.

1. Possibilitat de liquidar l’IVA de les importacions en les declaracions mensuals d’aquest impost.

 • Les empreses que presentin declaracions mensuals de l’IVA podran optar per liquidar l’IVA de les importacions a través d’aquestes liquidacions mensuals (en lloc de pagar l’IVA a la duana).
 • L’opció per aquest sistema de liquidació mensual a través de les liquidacions ordinàries de l’IVA s’ha d’exercir abans del 31 de gener de 2015.
 • En cas que l’empresa que vulgui exercir l’opció presenti declaracions d’IVA trimestrals, prèviament haurà d’estar inscrita en el registre de devolució mensual de l’IVA.
 • Les empreses que presentin l’IVA trimestral hauran de liquidar les importacions a la duana, tal com fan actualment.

2. Limitació a les exempcions aplicables als dipòsits diferents del duaner (DDA).

 • Les exempcions aplicables a les importacions de béns que es vinculin als DDA seran aplicables, exclusivament:
  • Als béns subjectes a l’aplicació dels impostos especials.
  • Als béns procedents de les Illes Canàries.
  • A les matèries primeres i productes químics relacionats en l’apartat c) de l’article 65 de la Llei de l’IVA.
 • Deixen d’estar exemptes, per tant, les importacions de béns vinculats als DDA que no estiguin compresos en la relació anterior i que fins ara gaudien de l’exempció (com ho són els productes industrials).
 • No obstant això, segueixen gaudint de l’exempció les mercaderies de procedència comunitària vinculades als DDA amb destí a entregues intracomunitàries o a l’exportació.
 • Les anteriors limitacions a la utilització dels DDA comporten la sol·licitud d’un NIF IVA espanyol per a les empreses no establertes en territori espanyol que realitzin manipulacions habituals o vendes entre empreses comunitàries quan siguin considerades operacions assimilades a la importació. Aquesta possibilitat queda reservada als dipòsits francs.

 

Per a més informació fiscal@pimec.org

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.