Modificacions a la Reforma Fiscal - juliol 2015

14 juliol 2015
IRPF, Impost sobre societats i Impost sobre la renda de no residents

Amb data 11 de juliol s’ha publicat al BOE el “Reial Decret-Llei 9/2015, de 10 de juliol, de mesures urgents per reduir la càrrega tributària suportada pels contribuents de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i altres mesures de caràcter econòmic”.

Les mesures fiscals adoptades, vigents a partir del 12 de juliol de 2015, són les següents:

A) Impost sobre la Renda de les Persones Físiques

  • S’introdueix una nova exempció que afecta les prestacions econòmiques establertes per les Comunitats Autònomes en concepte de renda mínima d’inserció per garantir recursos econòmics de subsistència.
  • S’introdueix també una exempció, en determinades circumstàncies, a les ajudes establertes per les Comunitats Autònomes o per les entitats locals per atendre col·lectius amb risc d’exclusió social, situacions d’emergència social, necessitats d’allotjament de persones sense recursos o necessitats d’alimentació, escolarització o altres necessitats bàsiques de menors o persones amb discapacitat quan les persones al seu càrrec no tinguin mitjans suficients.
  • S’introdueix una exempció per les ajudes a víctimes de delictes violents i altres ajudes públiques satisfetes a víctimes de la violència de gènere.
  • Deixen de tributar les subvencions destinades a compensar els costos d’accés i recepció de serveis de comunicació audiovisual televisiva en cas d’edificacions afectades per l’alliberament del dividend digital.

A.1.- Retencions aplicables a partir del 12 de juliol de 2015:

  • Es modifiquen, amb efectes 12 de juliol de 2015, les següents retencions a compte de l’IRPF:

a)   Taules generals de retenció per rendiments del treball:

ESCALA RETENCIONS - FINS 11 DE JULIOL 2015

 

ESCALA RETENCIONS -A PARTIR DE 12 DE JULIOL DE 2015

Base liquidable

Quota íntegra

Resta base liquidable

Tipus aplicable

 

Base liquidable

Quota íntegra

Resta base liquidable

Tipus aplicable

Fins euros

Euros

Fins euros

%

 

Fins euros

Euros

Fins euros

%

0,00

 

12.450,00

20,00%

 

0,00

 

12.450,00

19,50%

12.450,00

2.490,00

7.750,00

25,00%

 

12.450,00

2.427,75

7.750,00

24,50%

20.200,00

4.427,50

13.800,00

31,00%

 

20.200,00

4.326,50

13.800,00

30,50%

34.000,00

8.705,50

26.000,00

39,00%

 

34.000,00

8.535,50

26.000,00

38,00%

60.000,00

18.845,50

En endavant

47,00%

 

60.000,00

18.415,50

En endavant

46,00%

La regularització de les retencions per rendiments del treball es podrà realitzar, opcionalment, en el moment de les primeres retribucions pagades o abonades a partir de l’1 d’agost de 2015.

b)   Altres retencions:

Rendiments

 

2015

 

2016

 

Fins 11/7

A partir 12/7

 

Rendiments capital mobiliari

 

20,00%

19,50%

 

19,00%

Arrendament o subarrendament d'immobles

 

20,00%

19,50%

 

19,00%

Guanys patrimonials (Fons d'inversió)

 

20,00%

19,50%

 

19,00%

Retribucions administradors (en general)

 

37,00%

37,00%

 

35,00%

Retribucions administradors (entitats XN < 100.000€)

 

20,00%

19,50%

 

19,00%

Activitats professionals

 

19,00%

15,00%

 

15,00%

Activitats professionals (establiment per reglament)

 

9,00%

7,00%

 

7,00%

Rendiments d'activitats agrícoles i ramaderes

 

2,00%

2,00%

 

2,00%

Rendiments d'activitats forestals

 

2,00%

2,00%

 

2,00%

Activitats en estimació objectiva (establiment per reglament)

 

1,00%

1,00%

 

1,00%

Endarreriments rendiments del treball

 

15,00%

15,00%

 

15,00%

Cursos, conferències, col·loquis, seminaris

 

19,00%

15,00%

 

15,00%

No residents (en general)

 

24,00%

24,00%

 

24,00%

No residents UE

 

20,00%

19,50%

 

19,00%

A.2.-  Nova escala general estatal de l’IRPF aplicable el 2015:

NOVA ESCALA GENERAL - ESTATAL - 2015

Base liquidable

Quota íntegra

Resta base liquidable

Tipus aplicable

Fins euros

Euros

Fins euros

%

0,00

 

12.450,00

9,50%

12.450,00

1.182,75

7.750,00

12,00%

20.200,00

2.112,75

13.800,00

15,00%

34.000,00

4.182,75

26.000,00

18,50%

60.000,00

8.992,75

En endavant

22,50%

 L’escala general autonòmica aplicable a Catalunya el 2015 és, de moment, la mateixa que la del 2014.

 A.3.- Nova escala de l’estalvi de l’IRPF aplicable el 2015:

NOVA ESCALA ESTALVI - 2015

Base liquidable

Quota íntegra

Resta base liquidable

Tipus aplicable

Fins euros

Euros

Fins euros

%

0,00

0,00

6.000,00

19,50%

6.000,00

1.170,00

44.000,00

21,50%

50.000,00

10.630,00

En endavant

23,50%

B) Impost sobre societats

A partir del 12 de juliol de 2015 el percentatge general de retenció a compte de l’Impost sobre Societats serà del 19,5% (entre l’1 de gener de 2015 i l’11 de juliol de 2015 és del 20%).

Documents descarregables: 
Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.