Modificacions normatives en matèria de jubilació

19 maig 2023

El 17 de maig de 2023 s’ha publicat al BOE dos Reial Decrets que tenen per objecte introduir canvis en la normativa de jubilacions sobre l’anticipació de l’edat de jubilació en supòsits de discapacitat i l’increment, mitjançant complement, de la pensió de jubilació pels anys cotitzats en excés després de complir l’edat legal de jubilació.

El Reial Decret 370/2023 té per objecte l’anticipació de l’edat de jubilació de persones treballadores amb una discapacitat de grau igual o superior al 45% entrarà en vigor el pròxim 1 de juny de 2023.

Per anticipar la jubilació caldrà tenir 56 anys i acreditar

  • 15 anys de cotització dels quals 2 anys han de ser justament anteriors al moment de sol·licitar i obtenir la pensió.
  • 5 anys, dins d’aquests 15 anys cotitzats en els quals concorri el grau de discapacitat igual o superior al 45%.
  • Que concorri una de les patologies que, descrites en l’annex, permetin reduir l’edat de jubilació.

Per acreditar els anys de discapacitat, o simultaneïtat de discapacitats que resultin en percentatge del 45% o més, caldrà certificació expressa per part de l’Institut de Majors i Serveis Socials que manifesti la data d’inici o manifestació de la patologia.

El Reial Decret 371/2023 entra en vigor el pròxim 18 de maig de 2023 i desenvolupa l’article 210.2 de la Llei General de Seguretat Social en el que es preveu un complement per accedir a la jubilació amb posterioritat a l’edat legal de jubilació: 67 anys o 65 anys amb 38 anys i mig cotitzats o la que correspongui, en cada moment fins al 2027, segons el règim transitori. En tot cas, per a tenir dret al complement, s’haurà de comptar amb el període mínim de cotització i sol·licitar-ho expressament en el moment d’accedir a la pensió.

No es podrà superar el màxim previst per a les pensions de jubilació en el moment de causar-hi accés, tampoc quan es trobi en situació d’assimilada a l’alta sense treball efectiu o en tant es percebi la pensió de jubilació en la modalitat d’envelliment actiu.

Es podrà accedir al complement en dues modalitats:

  • Un percentatge del 4% per cada any complert cotitzat (excloent-se del còmput els períodes que no compleixin un any sencer).
  • Una quantitat alçada per cada any cotitzat en excés segons les normes de càlcul de l’article 210.2.b de la Llei General de Seguretat Social.
  • Opció mixta quan s’acrediti un període de 2 a 10 anys cotitzats posteriors a tenir complerts els requisits per a jubilar-se podrà obtenir-se un complement del 4% per la meitat d’anys del període en excés i una quantitat alçada pel restant de temps.
  • Opció mixta quan s’acrediti un període d'11 o més anys cotitzats en excés es podrà obtenir una quantitat alçada pels primers 5 anys i un percentatge del 4% en els següents.

En cas de qualsevol dubte poden contactar amb el Departament Jurídic de PIMEC https://www.pimec.org/ca/pimes-autonoms/serveis/assessoria-juridica.

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.