Modificacions a la llei de suport als emprenedors i la seva internacionalització

27 agost 2015

El passat 29 de juliol de 2015 es va publicar al BOE la Llei 25/2015, de juliol, de mecanismes de segona oportunitat, reducció de la càrrega financera i altres mesures d'ordre social, per la qual es modifiquen diferents lleis; ens centrarem en la disposició final onzena, que modifica la Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva internacionalització. En aquesta disposició observem dotze modificacions:

1.   Que els requisits generals per a l’estada o residència s’amplien als ascendents a càrrec.

2.   En relació al visat de residència per a inversors, queda limitat a la durada d’un any. A més, s’amplia el significat d’inversió significativa per al qual s’entendrà també un milió d’euros en fons d’inversió, fons de caràcter tancat o fons de capital de risc constituïts a Espanya. Tanmateix, canvien els requisits en accions o participacions, per la qual cosa hauran de ser de societats de capital espanyoles. Es podrà obtenir el visat per un representant legal acreditat i fins i tot la inversió d’un matrimoni de guanys o anàleg podrà demanar el visat si la inversió no puja fins al doble dels llindars previstos.

3.   Per a la forma d'acreditació de la inversió, el sol·licitant haurà d'acreditar la inversió en un període no superior a un any. A més, s'haurà d'acreditar en el supòsit de fons d'inversió, fons de caràcter tancat o fons de capital risc constituïts a Espanya presentant un certificat de la societat gestora del fons registrada a la CNMV, almenys d'un milió d'euros en un fons o fons sota la seva gestió. Cal fer èmfasi en l'acreditació de béns immobles, la qual requereix un certificat de domini i càrregues del Registre de la Propietat, que haurà d'incloure l'import de l'adquisició i una aportació de l'escriptura pública. Si a l'estranger no s’ha formalitzat la compra però existeix un precontracte amb garantia, s'haurà de presentar juntament amb els requisits amb un certificat d'una entitat financera establerta a Espanya en el qual l'interessat rebrà un visat de residència per una durada màxima de 6 mesos. Si es confirmés la compra podrà sol·licitar un visat d’un any.

4.   A l'efecte del visat de residència per a inversors, apreciem que el visat constituirà títol suficient per residir i treballar durant la seva vigència i no només per residir durant un any. 

5.   L'autorització de residència per a inversors correspondrà a la Direcció General de Migracions i la seva tramitació l'efectuarà la unitat de grans empreses i col·lectius estratègics. A més, un representant podrà obtenir el visat. S'amplia l'autorització de residència per a inversors de fons d'inversions, fons de caràcter tancat o fons de capital risc. S'afegeix a la nova regulació que en els supòsits d'inversió d'una persona jurídica per a l'autorització de residència s'haurà de presentar un informe favorable de la Direcció General de Comerç Internacional i Inversions del Ministeri d'Economia i Competitivitat en què consti que els elements verificats es mantenen. Si el sol·licitant no fos titular del visat podrà acreditar la realització de la inversió. A més, en cas que no s’hagi formalitzat la compra d’un bé immoble podrà rebre una autorització de residència per una durada màxima de 6 mesos.

6.   En referència a la durada de l'autorització de residència per a inversors, es modifiquen els períodes de renovació de l’autorització per períodes successius de 5 anys.

7.   Un gran canvi el podem apreciar en l’informe favorable per ser reconeguda que tal inversió és de caràcter innovador i amb interès per a Espanya, informe que serà emès per l’Oficina Econòmica i Comercial de l’àmbit de demarcació geogràfica o per la Direcció General de Comerç Internacional i Inversions. En el cas d’estrangers que es trobin legalment a Espanya, la Unitat de Grans Empreses i Col·lectius Estratègics sol·licitarà d’ofici l’informe, que serà evacuat en un termini de 10 dies hàbils.

8.   Per a la sol·licitud d'autorització de residència per a professionals qualificats de petites i mitjanes empreses establertes a Espanya, l'acreditació quedarà registrada a la unitat de grans empreses i col·lectius estratègics amb una validesa de 3 anys renovables, i qualsevol modificació tindrà un termini de 30 dies.

9.   En les autoritzacions de residència per trasllat intrampresarial han de quedar acreditats els requisits de l'article 62 i no de l'article 60 com en l'anterior regulació. S'afegeixen a l'autorització de residència per trasllat intraempresarials dues modalitats:

  • Autorització de residència per trasllat intraempresarial ICT UE, amb una durada màxima de 3 anys en el cas de directius o especialistes, i d’1 any en el cas de treballadors en formació. Els titulars podran entrar, residir i treballar en els estats membres. Si el trasllat és a Espanya la Direcció General de Migracions pot oposar-se al termini de 20 dies.
  • Autorització nacional de residència per trasllat intraempresarial.

10.  Les empreses que compleixin tots els requisits podran sol·licitar la inscripció a la UGE amb una validesa de 3 anys renovables.

11.  Les sol·licituds de residència previstes prorrogaran la vigència de la situació de residència o d’estada.

12.  Qualsevol modificació a les condicions d’emissió haurà de ser comunicada a la UGE en un termini de 30 dies. Si es verifica que no es compleixen les condicions es podrà extingir, previ tràmit d’audiència, el visat o l’autorització.

Més informació:

DEPARTAMENT JURÍDIC I LABORAL

Sra. Itziar Ruedas

Correu electrònic: iruedas@pimec.org

Telèfon: 93 496 45 00

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.