Mesures per a treballadors autònoms per fomentar la corresponsabilitat

01 febrer 2018
La recent publicació de la llei 6/2017, de 24 d’octubre, de mesures urgents sobre el treball autònom, ha modificat la situació dels treballadors autònoms davant el treball i la vida familiar.

Un dels principals esculls amb què s’han trobat tradicionalment les persones autònomes és la manca de suport econòmic en les èpoques de més necessitat. L’Estatut del treball autònom recull 3 tipus de bonificacions de quotes relacionades amb la conciliació de la vida familiar i laboral per a professionals autònoms.

  • Bonificacions de quotes per conciliació de la vida professional i familiar vinculada a la contractació, prevista a l’article 30 de l’Estatut del Treballador Autònom.

Aquesta bonificació consisteix en una bonificació per conciliació de la vida professional i familiar vinculada a la contractació. El principal canvi en aquesta bonificació és l’augment del marge d’edat dels menors dels quals es pot tenir cura. Ara, la cura de menors de fins a 12 anys justificarà la bonificació de quotes, mentre que fins ara l’aplicació de la bonificació es vinculava a la contractació de treballadors per a la cura de menors de fins a 7 anys.

S’ha de tenir molt en compte que aquesta bonificació està vinculada al percentatge de la jornada per la qual es contracta el treballador que substitueix l’autònom, essent la jornada mínima acceptada del 50% respecte a un treballador ordinari. El treballador haurà d’estar contractat per un mínim de 3 mesos, tret que hi hagi extinció justificada, encara que s'haurà de contractar un altre treballador en el termini de 30 dies.

  • Bonificacions de quotes de Seguretat Social per a autònoms durant el descans per maternitat, paternitat, adopció, guarda amb fins d’adopció, acollida, risc durant l’embaràs o risc durant la lactància natural.

Anteriorment, l’article 38 de la LETA vinculava la contractació de treballadors desocupats al gaudi d’una bonificació de la quota d’autònoms durant la baixa per maternitat, paternitat, etc. Ara, amb els canvis introduïts per la nova llei d’autònoms, es desvincula la contractació de treballadors en atur durant la baixa al fet de poder-se beneficiar d’una bonificació del 100% de la quota. El requisit és que la baixa tingui una durada mínima d’un mes i tindrà la mateixa durada que la baixa.

Aquesta millora no exclou que l’autònom, a més, pugui compatibilitzar la contractació de treballadors desocupats durant la seva baixa perquè el substitueix, bonificant el 100% de la quota empresarial (del contracte laboral) i el 100% de les seves pròpies quotes com a autònom.

  • Bonificacions per a les treballadores autònomes que es reincorporin al treball quan han cessat la seva activitat per maternitat, adopció, guarda amb finalitat d’adopció, acollida i tutela.

L’article 38 bis de la LETA estableix bonificacions per a les treballadores autònomes que hagin cessat la seva activitat per maternitat, adopció, guarda amb finalitat d’adopció, acollida i tutela. Per poder gaudir de la bonificació, cal que hi hagi una extinció de l’activitat professional per un dels motius exposats. Les autònomes gaudiran de quotes reduïdes a la Seguretat Social: o bé pagaran una quota de 50€ (si cotitzen per la quota mínima) o gaudiran d’una bonificació del 80% sobre la quota per contingències comunes si cotitzen per qualsevol altra quantia. Aquesta bonificació tindrà una durada de 12 mesos.

Aquesta nova tarifa plana té l’objectiu d’incentivar les dones autònomes que, amb motiu de la seva maternitat, han cessat la seva activitat professional per reincorporar-se a l’activitat econòmica.  D’aquesta forma, l’avantatge que es vol donar a les dones que han cessat la seva activitat en favor de la maternitat és que, per gaudir de la tarifa plana, no han d’esperar que hagi transcorregut el període de 2 anys sense haver estat donades d’alta al RETA que exigeix l’article 31 de la LETA.