Mesures de solvència en el marc de la sisena esmena del marc temporal d’ajuts d’estat de la Unió Europea

12 gener 2022

Introducció: sisena esmena del marc temporal d’ajuts i els seus efectes en les mesures de solvència RDL 5/2021

L’allargament de l’impacte en la caiguda de l’activitat provocada per la covid 19 en nombrosos sectors ha portat a una nova esmena del marc temporal d’ajuts de la UE. Aquesta esmena a grans trets implica la possibilitat de:

  • Atorgar avals a l’empara del Marc Temporal fins a 30 de juny de 2022.
  • Convertir ajuts reemborsables en altres formes d’ajut com subvencions fins al 30 de juny de 2023 (programa quitances).
  • Elevar el llindar d’ajuts dels 1,8 Mio € a 2,3 Mio. € amb caràcter general (fins a 345.000 € en el cas de sectors d’aqüicultura i pesca).

Aquesta esmena ha permès que en l'àmbit estatal s’hagin pogut adaptar les mesures de renegociació del finançament previstes en el RDL 5/2021, ampliar els terminis per sol·licitar finançament amb aval ICO, així com modificacions importants en el funcionament del fons de recapitalització COFIDES. Això permetrà que determinades mesures puguin ser sol·licitades durant un període de temps més llarg de l’inicialment previst, permetent ajustar les obligacions derivades del finançament covid 19 a l’impacte sobre la solvència.

Resumirem en la present nota els canvis normatius fonamentals, i recordarem així mateix les línies de finançament públic disponibles per a empreses que no havent tingut un impacte en la solvència estiguin planificant projectes d’inversió.

 

Ampliació dels terminis per sol·licitar finançament amb aval ICO / CESCE / CERSA – Avalis

Si bé el finançament amb aval segons RDL 8/2020 de 17 de març 2020 (finançament circulant) i el RDL 25/2020 de 3 de juliol 2020 (finançament inversió / circulant) finalitzava el 31 desembre 2021, s’amplia el termini de sol·licitud a 1 de juny 2022.

 

Ampliació dels terminis d’aplicació de les diferents mesures contingudes en el codi de bones pràctiques per al marc de renegociació de finançament amb aval covid 19

La resolució de 12 de maig de 2021 publicava el Codi de Bones Pràctiques que ha de permetre el desenvolupament de la renegociació dels préstecs amb Aval covid 19 signats a l’empara dels RDL 8/2020 i 25/2020 i d’acord amb el que disposa el RDL 5/2021.

La resolució de 30 de novembre adapta els terminis de sol·licitud i concessió de les diferents formes de reestructuració dels préstecs amb Aval ICO / Avalis / Cesce.

 

Resumim, en primer lloc, les tres grans mesures del Codi Bones Pràctiques

APLICACIÓ

Les mesures previstes en el Codi seran d’aplicació a sol·licitud del deutor.

 

La conversió a participatiu.

i

La quitança (transferències per la reducció del nominal del préstec),

 

es faran en el marc d’un Acord de Renegociació de Deutes que inclourà el deute generat entre 17 de març 2020 i 12 de març 2021 tant avalat com no avalat.

 

El deutor podrà sol·licitar l’aplicació d’una o diverses mesures, en una sola vegada o de forma successiva.

 

L’extensió addicional de terminis es farà a sol·licitud del deutor sense requerir un Acord de Renegociació en la mesura que s’acompleixin els criteris de l’Annex II) (vegeu punt B.1)

 

EFECTE SOBRE LES LÍNIES EXISTENTS DE CIRCULANT

Les entitats adherides que concedeixin alguna de les mesures han de mantenir obertes les línies de circulant del deutor beneficiat fins a un nou termini ampliat fins a 30 juny 2023.

 

NOUS TERMINIS COMUNICACIÓ

Previ acord amb el deutor l’entitat comunicarà a ICO, CESCE, CERSA en els següents terminis:

 

Per extensions del període de venciment

Per conversions en préstecs participatius

Fins a 1 de juny 2022

 

Per quitances

Fins a l’1 de juny 2023

 

Canvis en el funcionament del fons de recapitalització d’empreses afectades per la covid 19

La resolució de 15 de juny de 2021 publicava l’Acord del Consell de Ministres per al que s’establia el funcionament del Fons de re capitalització d’empreses afectades per la COVID-19.

La sisena esmena del Marc Temporal d’Ajuts així com l’experiència dels primers mesos de funcionament del fons, han portat a la Resolució de 13 de desembre de 2021 per el que es modifica el seu funcionament.

Els principals canvis introduïts són:

OBJECTIU

Enfortir la solvència de les empreses de grandària mitjana de qualsevol sector amb una xifra de negoci d’entre 10 (abans 15) i 400 Mio € a nivell consolidat sense problemes de viabilitat amb anterioritat a la crisi COVID 19, i que essent viables a mitjà i llarg termini, s’estiguin veient afectades pels afectes de la pandèmia en els balanços i en els seus mercats.

 

APLICACIÓ

Suport públic temporal amb criteris de rendibilitat, risc i impacte en desenvolupament sostenible i mitjançant instruments de capital i híbrids de capital i, complementàriament deute.

 

IMPORTS: de 4 a 25 Mio € per beneficiari.

 

IMPORTS EN CAS PIME: de 2,5 (abans 3) a 15 Mio € per beneficiari.

 

TIMING ATORGAMENT

30 juny 2022 (abans 31 desembre 2021)

 

 

CRITERIS ELEGIBILITAT

 

Ser empresa no financera que tingui dificultats temporals definits com:

Deteriorament estructura de finançament (rati patrimoni net respecte deute financer net) entre 2019 i 2020 o alternativament 2019 i 2021.

Anteriorment deteriorament entre 2019 9 2020 i mínim de caiguda de facturació del 20 %.

IMPORTS I REMUNERACIÓ INSTRUMENTS DEUTE

L’import màxim per beneficiari no superarà el major de:

  • Doble dels costos salarials 2019.
  • 25 % del volum de negoci del beneficiari 2019.

 

Instruments financers per al suport de projectes industrials

Recordem que per a empreses que no tinguin els requisits de caiguda de solvència anteriorment esmentats i que tinguin projectes d’inversió poden acollir-se al suport financer de programes com:

- SEPIDES: Fondo Apoyo Inversión Industrial Productiva

- ICF: Impuls Industrial

- Enisa

- CDTI

 

Suport CEF – PIMEC al disseny de l’estratègia de finançament i tramitació ajuts solvència empresarial

Des de CEF – PIMEC us podem fer una diagnosi de la situació i plantejar l’aplicació de les mesures que pugui ser més convenients per al futur de la vostra empresa.

 

Contacte: ajuts@pimec.org / jturu@pimec.org. Persona contacte: Jordi Turu

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.