Mesures de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra a Ucraïna

30 març 2022

Facilitem un resum del Reial decret llei 6/2022, de 29 de març, pel qual s'adopten mesures urgents en el marc del Pla Nacional de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra a Ucraïna. 

El Reial decret llei inclou mesures de suport al teixit econòmic i empresarial, mesures en l'àmbit energètic i dels transports, i altres mesures de suport a treballadors i col·lectius vulnerables.

En aquest sentit, PIMEC valora positivament el Pla Nacional de resposta a les conseqüències de la guerra però recorda que les mesures han de ser immediates i també estructuralsLa patronal considera que les mesures han d’anar encaminades a garantir preus justos de l’energia i no a fer més despesa pública via incentius o amb la reducció d’impostos indirectes que acaben afogant les finances públiques. Sobre els nous préstecs ICO, alerta del risc que algunes pimes hauran de tornar a endeutar-se si les mesures no són immediates per poder fer front a les obligacions derivades dels préstecs Covid-19. L’entitat es mostra preocupada per les mesures que limiten l’acomiadament i reclama que les empreses tinguin la capacitat de prendre les seves pròpies decisions que facilitin la viabilitat del projecte empresarial, i per la inseguretat jurídica i econòmica que generen.

Pel que fa a les mesures de suport al teixit econòmic i empresarial, s'han previst mesures per reforçar la liquiditat d'empreses i autònoms, incloent-hi l'aprovació d'una línia d'avals per a la cobertura per compte de l'Estat del finançament atorgat per entitats financeres a empreses i autònoms.

Per tal de pal·liar les tensions de liquiditat generades per l'increment dels preus de l'energia i altres matèries primeres, el Ministeri d'Afers Econòmics i Transformació Digital atorgarà avals al finançament concedit per entitats de crèdit, establiments financers de crèdit, entitats de diners electrònics i entitats de pagaments a empreses i autònoms per atendre necessitats de liquiditat o d'inversió. També es podran destinar els avals a la Companyia Espanyola de Reafiançament, Societat Anònima (CERSA).

El Ministeri d'Afers Econòmics i Transformació Digital podrà concedir avals per un import màxim de 10.000 milions d'euros, fins al 31 de desembre de 2022, per acord de Consell de Ministres, sense que es requereixi desenvolupament normatiu posterior per aplicar-lo.

També s'hi inclouen mesures de reforç per l'increment de costos en el teixit empresarial d'activitats crítiques del sector primari. Es concedeixen ajuts d'Estat per l'increment dels costos dels productors de llet i ajuts d'Estat a empreses armadores de vaixells pesquers.

Quant a les mesures de suport al sector agrícola, ramader i pesquer, es concedeix un ajut excepcional a sectors agraris d'adaptació per als productors dels sectors agraris, així com mesures de finançament dels costos addicionals derivats de l'increment dels costos de producció en pesca, mesures de finançament dels costos addicionals derivats de l'increment dels costos de producció en aqüicultura, ajornament en el pagament de quotes de la Seguretat Social i per conceptes de recaptació conjunta al sector marítim i pesquer, exempció de la taxa de la pesca fresca i exempció del cànon d'utilització dels béns del domini públic hidràulic per a instal·lacions d'aqüicultura continental.

 

Pel que fa a l'àmbit energètic, les mesures de suport a la indústria inclouen un mecanisme de suport per garantir la competitivitat de la indústria electrointensiva, consistent en una reducció a la factura elèctrica del 80 % del cost corresponent als peatges d'accés a les xarxes de transport i distribució d'electricitat aplicables en cada moment.

A més, es concedirà un crèdit extraordinari destinat a finançar la compensació de peatges.

D'altra banda, les mesures de suport a la indústria del gas intensiva inclouen una línia d'ajuts directes a la indústria intensiva en consum de gas a empreses amb CNAE 171, 206, 231, 232, 233.

 

Pel que fa a l'actualització del règim retributiu específic de la producció d'energia elèctrica a partir de fonts d'energia renovables, de cogeneració d'alta eficiència i de residus, s'actualitzen els paràmetres del règim retributiu específic aplicables l'any 2022.

A més, pel que fa a les mesures d'agilització dels procediments relatius a projectes d'energies renovables, s'estableix un procediment de determinació d'afecció ambiental per a projectes d'energies renovables. També, per aconseguir una reducció de la dependència energètica, la contenció de preus i la garantia del subministrament, es declaren d'urgència, per raons d'interès públic, els procediments d'autorització dels projectes de generació mitjançant energies renovables competència de l'Administració General de l'Estat, que hagin obtingut l'informe de determinació d'afecció ambiental favorable i els seus promotors sempre sol·licitin acollir-se a aquest procediment simplificat d'autorització abans del 31 de desembre de 2024.

D'altra banda, s'aproven altres mesures que regulen determinats aspectes dels concursos d'accés. Així, s'inclou l'alliberament de capacitat als nusos reservats per a concurs per a autoconsum i la caducitat dels permisos de capacitat d'accés en cas d'incompliment dels compromisos adquirits en la celebració dels concursos d'accés.

Pel que fa a la bonificació extraordinària i temporal del preu final de determinats productes energètics, s'aprova una bonificació extraordinària i temporal en el preu de venda al públic de gasolina, gasoil, determinats gasos per a la propulsió de vehicles, bioetanol, biodièsel, entre els dies 1 d'abril i 30 de juny del 2022.

 

Quant a les mesures en matèria de transports, les mesures al sector del transport marítim i portuari inclouen la prolongació voluntària dels contractes temporals de treball i l'extensió de les autoritzacions de residència temporal i treball per compte d'altri, dels tripulants ucraïnesos enrolats en vaixells mercants de bandera espanyola.

Pel que fa a les mesures al sector del transport per carretera i ferrocarril, s'estableix una línia d'ajudes directes a empreses i professionals especialment afectats per la pujada dels preus dels carburants. També s'estableix una línia d'ajudes directes a empreses ferroviàries privades afectades per la pujada dels preus dels carburants i l'energia de tracció.

Igualment, s'aprova un ajornament en el pagament de quotes de la Seguretat Social i per conceptes de recaptació conjunta al sector del transport urbà i per carretera.

 

Finalment, en referència a altres mesures de suport a treballadors i col·lectius vulnerables, les mesures en l'àmbit laboral inclouen que en aquelles empreses beneficiàries dels ajuts directes previstos al Reial decret llei que resumim, l'augment dels costos energètics no podrà constituir causa objectiva d'acomiadament fins al 30 de juny de 2022. L'incompliment d'aquesta obligació comportarà el reintegrament de l'ajut rebut. Així mateix, les empreses que s'acullin a les mesures de reducció de jornada o suspensió de contractes regulades a l'article 47 de l'Estatut dels Treballadors per causes relacionades amb la invasió d'Ucraïna i que es beneficiïn de suport públic no podran emparar-se en aquestes causes per fer acomiadaments.

Aquestes mesures també inclouen l'increment extraordinari en la prestació de l'ingrés mínim vital, la limitació extraordinària de l'actualització anual de la renda dels contractes d'arrendament d'habitatge, l'acreditació de la condició de víctima de tràfic d'éssers humans o explotació sexual, l'assimilació de les persones sol·licitants de nacionalitat espanyola d'origen ucraïnès a les persones apàtrides i refugiades, el procediment especial per a la protecció temporal de persones menors d'edat que estiguin afectades per una crisi humanitària, les subvencions destinades a la prevenció, detecció, atenció i protecció de víctimes de violència contra les dones i de víctimes de tràfic d'éssers humans i explotació sexual en el marc de la crisi humanitària, i el suplement de crèdit al pressupost del Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions destinat a finançar l'atenció de refugiats d'Ucraïna.

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.