Mesures laborals recollides al reial decret 8/2020

18 març 2020

Avui s’ha publicat el Reial Decret-Llei 8/2020, mitjançant el qual s’aproven mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19.  

 

1- Mesures de suport a les persones treballadores

 

Art. 5 – Caràcter preferent del treball a distància:

 • Les mesures excepcionals de caràcter laboral que s’estableixen a la norma tenen com a objectiu prioritari garantir que l’activitat empresarial i les relacions de treball es reprenguin amb normalitat un cop hagi passat la situació d’excepcionalitat.
 • En conseqüència, preferentment s’establiran sistemes d’organització que permetin mantenir l’activitat per mitjans alternatius, com el treball a distància.
 • Amb aquest objectiu, en aquells supòsits en què aquesta modalitat de treball no estigués prevista s’entendrà acomplerta l’obligació d’efectuar l’avaluació de riscos, a través d’una autoavaluació realitzada voluntàriament per la pròpia persona treballadora.

 

Art. 6 – Dret d’adaptació d’horari i reducció de jornada:

Les persones treballadores que acreditin deures de cura respecte del cònjuge, parella de fet, així com respecte de familiars per consanguinitat de fins al segon grau, tindran dret a l’adaptació o reducció de la seva jornada d’acord amb les previsions següents, quan concorrin circumstàncies excepcionals relacionades amb les actuacions necessàries per evitar la transmissió comunitària del COVID-19.

Aquest és un dret individual de les persones treballadores, que ha de tenir com a pressupòsit el repartiment corresponsable de les obligacions de cura i l’evitació de la perpetuació de rols de gènere, i ha de ser justificat, raonable i proporcional en relació amb la situació de l’empresa, sobretot en el supòsit que diverses persones treballadores accedeixin a l’esmentat dret individual dins de la mateixa empresa.

El dret d’adaptació de jornada pot versar sobre la distribució del temps de treball o sobre qualsevol altre aspecte de les condicions de treball (canvi de torn, alteració de l’horari, canvi de funcions, canvi de la forma com es presta el treball -p. ex. treball a distància-) dins de les possibilitats de l’empresa, quan es puguin implementar de manera raonable i proporcionada.

Així mateix, les persones treballadores tenen dret a una reducció especial de jornada de treball, amb reducció proporcional de salari, en les situacions previstes a l’article 37.6 de l’Estatut dels Treballadors, quan concorrin circumstàncies excepcionals relacionades amb les actuacions necessàries per evitar la transmissió comunitària del COVID-19. La seva regulació seguirà sent la prevista als articles 37.6 i 37.7 de l’Estatut dels Treballadors, amb les particularitats que la sol·licitud ha de ser comunicada a l’empresa amb 24 hores d’antelació, i podrà arribar al 100% de la jornada.

Requisits per apreciar circumstàncies excepcionals:

 • S’entendrà que existeixen aquestes circumstàncies excepcionals quan sigui necessària la presència de la persona treballadora per a l’atenció d’alguna de les persones indicades anteriorment, que per raons d’edat, malaltia o discapacitat necessitin atenció personal i directa com a conseqüència del COVID-19.
 • També s’entendrà que existeixen aquestes circumstàncies quan les autoritats adoptin decisions relacionades amb el COVID-19 que impliquin el tancament dels centres educatius o de qualsevol altra índole que dispensin cura o atenció a la persona que la necessiti.
 • Per últim, també s’entendrà que concorren les circumstàncies quan la persona que fins ara s’hagi encarregat de l’assistència o cura directa d’aquests familiars no pugui seguir fent-ho per causes justificades relacionades amb el COVID-19.

Per acabar, aquest article indica que quan una persona treballadora ja es trobés gaudint d’una adaptació de la seva jornada per conciliació o reducció de jornada, o qualsevol altre dret de conciliació previst a l’ordenament laboral, podrà renunciar-hi temporalment o podrà demanar que es modifiquin els termes del seu gaudiment mentre duri la situació d’excepcionalitat, sempre que concorrin les circumstàncies excepcionals indicades anteriorment.

 

Art. 17 – Prestació extraordinària per cessament d’activitat per als afectats per la declaració d’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària causada pel COVID-19.

Amb caràcter excepcional i vigència limitada d’un mes, a partir de l’entrada en vigor del Reial Decret 463/2020 de declaració d’estat d’alarma, o fins a l’últim dia del mes en què finalitzi aquest estat d’alarma, les persones treballadores autònomes que hagin de suspendre les seves activitats en virtut del previst al mateix Reial Decret, o quan la seva facturació en el mes anterior al de sol·licitud de la prestació es vegi reduïda, almenys, en un 75% en relació amb la mitjana de facturació del semestre anterior, tindrà dret a la prestació extraordinària per cessament de l’activitat regulada en aquest article, si es compleixen els següents requisits:

 • Estar afiliats i en alta, a la data de declaració d’estat d’alarma, al RETA.
 • En el supòsit que la seva activitat no es vegi directament suspesa pel Reial Decret d’estat d’alarma, s’ha d’acreditar la reducció en la facturació del 75% en relació amb la facturació del semestre anterior.
 • Trobar-se al corrent en el pagament de quotes a la Seguretat Social. Si no es compleix amb aquest requisit, l’òrgan gestor convidarà la persona autònoma a ingressar, en el termini improrrogable de 30 dies naturals, les quotes pendents de pagament, i llavors aquesta regularització permetrà adquirir el dret a la protecció.
 • La percepció serà incompatible amb qualsevol altra prestació del sistema de Seguretat Social.

La quantitat de la prestació es determinarà aplicant el 70% a la base reguladora, calculada de conformitat amb el que es preveu a l’article 339 de la Llei General de la Seguretat Social. Quan no s’acrediti el període mínim de cotització per tenir dret a la prestació, l’import de la prestació serà equivalent al 70% de la base mínima de cotització.

La durada d’aquesta prestació serà d’un mes, o fins a l’últim dia del mes en què finalitzi aquest estat d’alarma. El temps de la seva percepció s’entendrà com a cotitzat i no reduirà els períodes de prestació per cessament d’activitat a què el beneficiari pugui tenir dret en el futur.

 

2- Mesures de flexibilització dels mecanismes d'ajustament temporal d'activitat per tal d'evitar acomiadaments: 

 

Art. 22 – Mesures excepcionals en relació amb els procediments de suspensió de contractes i reducció de jornada per causa de força major:

Les suspensions de contracte i reduccions de jornada que tinguin la seva causa directa en algun dels supòsits recollits a continuació (únicament i restrictivament), tindran la consideració de provinents de força major, sempre que s’acreditin degudament:

 • La pèrdua d’activitat com a conseqüència del COVID-19, inclosa la declaració de l’estat d’alarma, que impliqui suspensió o cancel·lació d’activitats.
 • El tancament temporal de locals d’afluència pública.
 • Restriccions al transport públic, i en general, de la mobilitat de les persones i/o mercaderies.
 • Falta de subministraments que impedeixin greument continuar amb el desenvolupament ordinari de l’activitat.
 • Situacions urgents i extraordinàries degudes al contagi de la plantilla o a l’adopció de mesures d’aïllament preventiu decretades per l’autoritat sanitària.

Procediment especial per força major:

 1. S’inicia mitjançant sol·licitud d’empresa a l’Autoritat Laboral, que s’acompanyarà d’un informe relatiu a la vinculació de la pèrdua d’activitat com a conseqüència del COVID-19, així com, si escau, de la corresponent documentació acreditativa. Paral·lelament, l’empresa haurà de comunicar la seva sol·licitud a les persones treballadores i traslladar l’informe i la documentació sobre les causes acreditatives.
 2. L’existència de força major, com a causa motivadora de la mesura, haurà de ser constatada per l’Autoritat Laboral en tots els supòsits.
 3. En el termini de 5 dies des de la sol·licitud, aquesta Autoritat haurà de dictar resolució, previ informe, si escau, d’Inspecció de Treball, i es limitarà a la constatació d’existència de la força major al·legada. La suspensió o reducció de jornada tindrà efectes des de la data del fet causant de la força major.
 4. Per a les persones sòcies de cooperatives, hi ha un procediment específic previst al RD 42/1996, de 19 de gener.

Qüestions a tenir en compte en matèria de cotització en suspensions per força major (Art. 24):

En els supòsits autoritzats per força major, la Tresoreria General de la Seguretat Social exonerarà l’empresa de l’abonament de l’aportació empresarial, així com dels imports corresponents als conceptes de recaptació conjunta, mentre duri el període de suspensió o reducció autoritzat en aquesta empresa si, a 29 de febrer de 2020, tenia menys de 50 persones treballadores en plantilla. Si l’empresa té 50 persones treballadores o més, l’exoneració de l’obligació de cotitzar arribarà al 75% de l’aportació empresarial.

 • Aquest fet no tindrà efectes per a la persona treballadora.
 • Aquesta exoneració s’aplicarà a sol·licitud de l’empresari, prèvia comunicació de la identificació dels treballadors i períodes de suspensió o reducció. Serà suficient la verificació que el SEPE procedeixi al reconeixement de la corresponent prestació d’atur per al període de què es tracti.

 

Art. 23 – Mesures excepcionals en relació amb els procediments de suspensió i reducció de jornada per causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció:

En aquells supòsits en què l’empresa decideixi la suspensió del contracte o la reducció de la jornada per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció relacionades amb el COVID-19, s’aplicaran les següents especialitats:

 • S’ha de comunicar a la representació legal de les persones treballadores la intenció de la Companyia d’iniciar un període de consultes per tal de dur a terme aquesta mesura. Amb la comunicació, s’ha d’aportar la documentació justificativa de la mesura i que es tracta d’una situació temporal. En els supòsits en què no n’hi hagi, la comissió representativa de les persones treballadores per a la negociació del període de consultes estarà integrada pels sindicats més representatius del sector al qual pertanyi l’empresa i amb legitimació per formar part de la comissió negociadora del conveni col·lectiu d’aplicació. La comissió estarà conformada per una persona per cada un dels sindicats que compleixin aquests requisits, i les decisions s’adoptaran amb les majories representatives corresponents. En cas de no conformar-se aquesta representació, la comissió estarà integrada per tres treballadors de la pròpia empresa, elegits per la resta de la plantilla. En qualsevol dels dos casos, la comissió representativa haurà d’estar constituïda en un termini màxim de 5 dies.
 • Paral·lelament, s’ha de comunicar a l’Autoritat Laboral, aportant la mateixa documentació que en el supòsit anterior.
 • El període de consultes tindrà una durada màxima de 7 dies.
 • L’informe d’Inspecció de Treball i Seguretat Social -potestatiu-, s’elaborarà en el termini màxim de 7 dies.
 • Finalment, s’haurà de fer una comunicació final amb la decisió a la RLPT, a les persones afectades, així com a l’Autoritat Laboral.

 

Art. 25 – Mesures extraordinàries en matèria de protecció d’atur en aplicació dels procediments anteriorment referenciats:

 • El reconeixement del dret a la prestació contributiva d’atur es farà amb independència que les persones treballadores hagin cotitzat durant el període mínim legalment establert per beneficiar-se d’aquest dret.
 • El temps durant el qual es percebi aquesta prestació no computarà a efectes de consumir els períodes màxims de percepció establerts.
 • La iniciació, instrucció i resolució del procediment de reconeixement de l’atur s’ajustarà al que disposa la normativa legal per als ERTO.

 

Article 28 – Termini de durada de les mesures previstes anteriorment:

Les mesures recollides als articles 22, 23, 24 i 25 de la norma estaran vigents mentre es mantingui la situació excepcional derivada del COVID-19.

 

Disposició addicional sisena – Salvaguarda de l’ocupació:

Les mesures extraordinàries en l’àmbit laboral previstes al Reial Decret-Llei estaran subjectes al compromís de l'empresa de mantenir l'ocupació durant un termini de sis mesos des de la data de represa de l'activitat.

 

Disposició transitòria primera – Limitació a l’aplicació dels expedients de regulació d’ocupació.

No seran d’aplicació les especialitats previstes als articles 22 i 23 del Reial Decret-Llei als expedients de regulació d’ocupació iniciats o comunicats abans de l’entrada en vigor d’aquest Reial Decret-Llei, encara que la causa sigui la mateixa.

Per contra, les mesures extraordinàries en matèria de cotització i protecció de l’atur regulades als articles 24, 25, 26 i 27 sí que seran d’aplicació als afectats per procediments de regulació d’ocupació anteriors a l’entrada del Reial Decret-Llei, sempre que es derivin directament del COVID-19.

 

Disposició final novena – Entrada en vigor:

El Reial Decret-Llei entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al BOE.

 

Disposició final desena – Vigència:

Les mesures previstes al Reial Decret-Llei mantindran una vigència d’un mes des de l’entrada en vigor, sense perjudici que es pugui prorrogar la seva durada. No obstant això, pel que fa a aquelles mesures previstes que ja tinguin un termini determinat de durada, s’haurà d’estar al que estableixi el RD.

 

 

 

 
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.