Mesures de finançament aprovades pel govern espanyol al reial decret 15/2020

23 abril 2020

El govern d’Espanya va publicar ahir dimecres al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) el reial decret 15/2020, de 21 d’abril, de mesures urgents complementàries per donar suport a l’economia i l’ocupació del país. Aquest reial decret recull mesures de diversa naturalesa, entre les quals hi ha algunes mesures destacables encarades a reforçar el finançament de les empreses.

Subvencions de l’Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia

En primer lloc, per facilitar que les empreses que s’han vist afectades per la crisi sanitària de la covid-19 puguin fer front als pagaments derivats de crèdits que s’havien atorgat des de diversos instruments de l’administració, en aquest reial decret s’habilita l’Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia (IDAE) a concedir aplaçaments de les quotes dels préstecs concedits en el marc dels seus programes de subvencions o ajudes reemborsables.

Podran ser objectes d’ajornament les quotes que estiguin pendents de pagament i el venciment de les quals s’hagi produït o es produeixi en els mesos de març, abril, maig i juny de 2020. Aquest ajornament quedarà automàticament ampliat a les successives quotes fins que transcorrin dos mesos des de la finalització de l’estat d’alarma. Les quotes ajornades s’hauran d’abonar abans que acabi el període de vigència del préstec, i no podran entendre’s com a capitalitzades i, per tant, suportar nous interessos ordinaris.

Reassegurança per part del Consorci de Compensació d’Assegurances

El Consorci de Compensació d’Assegurances podrà acceptar en reassegurança els riscos assumits per les entitats asseguradores privades autoritzades per operar en les branques d’assegurança de crèdit i de caució que així ho sol·licitin o que s’adhereixin a l’acord corresponent amb l’entitat pública empresarial.

El Consorci de Compensació d’Assegurances portarà les operacions que realitzi a l’empara d’aquest reial decret llei amb absoluta separació financera i comptable respecte a la resta d’operacions.

El sector assegurador juga un paper destacat a l’hora de garantir la continuïtat del desenvolupament de les transaccions econòmiques i d’aportar seguretat a les operacions comercials. Per això, en un context d’incertesa com el de la crisi de la covid-19, es considera oportú reforçar el paper del Consorci de Compensació d’Assegurances a partir de 2020 en la seva tasca de desenvolupament d’activitats de reassegurança de crèdit i de caució.

 

Per a més informació podeu consultar la pàgina web de PIMEC específica sobre el coronavirus o trucar al 936 061 500 (si no sou socis) o el 93 496 45 00 (si sou socis).

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.