Mesures del RDL 15/2020 en relació al comerç

23 abril 2020

El RDL 15/2020 aprovat aquest dimarts pel Consell de Ministres i publicat recentment al BOE, inclou qüestions que poden resultar d’interès per al sector del comerç. A continuació, fem un resum d’aquestes iniciatives.

 

Mesures relatives al pagament de la renda dels lloguers de locals comercials i industrials (articles 1 a 5)

Pots consultar el resum sobre les mesures i els requisits per acollir-se a les previsions establertes sobre la matèria en la següent informació de PIMEC.

 

Opció extraordinària per a la modalitat de pagaments fraccionats prevista a l’article 40.3 de la llei 27/2014, sobre l’Impost de Societats (article 9), i limitació dels efectes temporals de la renúncia tàcita al mètode d’estimació objectiva en l’exercici 2020 (article 10).

A través d’aquest article els contribuents de l’Impost de Societats podran acollir-se a la modalitat de pagament fraccionat que regula l’art. 40.3 de la Llei de l’Impost de Societats. D’altra banda, els contribuents de l’IRPF que portin a terme activitats econòmiques, el rendiment net de les quals es determini mitjançant el mètode d’estimació objectiva i que en el termini de presentació del pagament fraccionat corresponent al primer trimestre de l’exercici 2020 (actualment ampliat fins al 20 de maig), renunciïn a l’aplicació d’aquest mètode tal com preveu l’article 33.1b) del Reglament de l’IRPF.

Per a més informació, pots consultar aquesta informació de PIMEC en relació amb les mesures fiscals.

 

Normativa aplicable en la disponibilitat excepcional dels Plans de pensions en situacions derivades de la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19 (article 23)

L’article 23 presenta un seguit de requisits que cal tenir en compte respecte a la disponibilitat excepcional dels Plans de Pensions en situacions derivades de la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19. Es mantindrà el que preveu la Disposició Addicional 20 del Reial Decret-Llei 11/2020 per a aquelles qüestions que no preveu l’article 23 d’aquest RDL 15/2020:

Qui ho pot sol·licitar? Els partícips dels plans de pensions de sistema individual i associat, i els partícips dels plans de pensions de sistema d'ocupació d'aportació definida o mixtos per a aquelles contingències definides en règim d'aportació definida.

Quina documentació cal aportar? Per tal d’acreditar la concurrència de les circumstàncies que preveu la Disposició Addicional 20 del RDL 11/2020, el partícip del pla de pensions haurà d’aportar la següent documentació en funció de les següents situacions en què es trobi:  

 • En el supòsit que el partícip es trobi afectat per un ERTO derivat de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19, es presentarà el certificat de l'empresa en què s'acrediti que el partícip s'ha vist afectat per l’ERTO, indicant els efectes de la crisi en la relació laboral per al partícip.
   
 • En el supòsit que el partícip sigui empresari titular d’un establiment i que l'obertura al públic s’hagi vist suspesa com a conseqüència del que estableix l'article 10 de Reial Decret 463/2020, es presentarà declaració del partícip en la qual aquest manifesti, sota la seva responsabilitat, que compleix amb els requisits de l'apartat 1, lletra b) de la Disposició Addicional 20 del Reial Decret-Llei 11/2020, de 31 de març, per poder fer efectius els seus drets consolidats.
   
 • En el supòsit que sigui treballador per compte propi que hagués estat prèviament integrat en un règim de la Seguretat Social com a tal, o en un règim de mutualisme alternatiu a aquesta i hagi cessat en la seva activitat durant l'estat d'alarma decretat pel Govern per la Covid-19, es presentarà el certificat expedit per l'Agència Estatal de l'Administració Tributària o l'òrgan competent de la comunitat autònoma, si escau, sobre la base de la declaració de cessament d'activitat declarada per l'interessat.

I si no es pot acreditar o aportar la documentació anterior? Si el sol·licitant no pogués aportar algun dels documents requerits, podrà substituir-los mitjançant una declaració responsable que inclogui la justificació expressa dels motius, relacionats amb les conseqüències de la crisi de la Covid-19, que li impedeixen aquesta aportació. Un cop finalitzat l'estat d'alarma i les seves pròrrogues, disposarà del termini d'un mes per fer l'aportació dels documents que no hagués facilitat.

Quin és l’import reemborsable? El RDL 15/2020 preveu que l’import serà el menor de les opcions següents en funció de les situacions que el partícip hagi manifestat:

 • Treballador afectat per un ERTO: en el supòsit que el partícip es trobi afectat per un ERTO derivat de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19: els salaris nets deixats de percebre mentre es mantingui la vigència de l'ERTO, amb un període de còmput màxim igual a la vigència de l'estat d'alarma més un mes addicional, justificats amb l'última nòmina prèvia a aquesta situació.
   
 • Activitat suspesa d’acord amb l’art. 10 del RD 463/2020: els ingressos nets estimats que hagin deixat de percebre a causa de la suspensió d'obertura al públic, amb un període de còmput màxim igual a la vigència de l'estat d'alarma més un mes addicional, justificats mitjançant la presentació de la declaració anual de l’IRPF corresponent a l'exercici anterior i, si escau, el pagament fraccionat de l’IRPF i les autoliquidacions de l’IVA corresponents a l'últim trimestre.
   
 • Treballadors per compte propi que hagin cessat la seva activitat: els ingressos nets que s'hagin deixat de percebre com a conseqüència de la situació de cessament d'activitat durant un període de còmput màxim igual a la vigència de l'estat d'alarma més un mes addicional, estimats mitjançant la declaració anual de l’IRPF corresponent a l'exercici anterior i, si escau, el pagament fraccionat de l’IRPF i les autoliquidacions de l’IVA corresponents a l'últim trimestre.

Responsabilitat del partícip del Pla de pensions: El partícip serà responsable de la veracitat de la documentació acreditativa de la concurrència del supòsit de fet que es requereixi per sol·licitar la prestació, així com de l'exactitud en la quantificació de l'import a percebre.

Quin és el termini de reemborsament? El reemborsament s'ha d'efectuar dins el termini màxim de set dies hàbils des que el partícip presenti la documentació acreditativa completa. En el cas dels plans de pensions de la modalitat d'ocupació, el termini s'ampliarà fins a trenta dies hàbils des que el partícip presenti la documentació acreditativa completa.

Altres compatibilitats: El que estableix aquesta disposició també és aplicable als beneficiaris dels plans de previsió assegurats, plans de previsió social empresarial i mutualitats de previsió social a què es refereix l'article 51 de la Llei 35/2006 de l’IRPF. En aquests casos, les referències realitzades en els apartats anteriors a les entitats gestores, als partícips i a les especificacions de plans de pensions s'entendran referides a les entitats asseguradores, els assegurats o mutualistes, i a les pòlisses d'assegurança o reglament de prestacions, respectivament.

En el cas de les mutualitats de previsió social que actuen com a sistema alternatiu a l'alta en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms, no es podran fer efectius els drets econòmics dels productes o assegurances utilitzats per complir amb aquesta funció alternativa.

Els imports i la documentació que preveu l’article 23 podrà ser modificat per Reial Decret posterior, d’acord amb el que estableix la Disposició Addicional 20, apartat 3, del RDL 11/2020.

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.