Mesures de control per a la importació d'aparells elèctrics i electrònics (AEE), piles i acumuladors

13 setembre 2023
Registre Integrat Industrial d’AEE. RD 993/2022 per a importadors i fabricants d'aparells elèctrics i electrònics, piles i acumuladors.

El Reial decret 993/2022 imposa mesures de control per a la importació d'aparells elèctrics i electrònics (AEE), piles i acumuladors (PiA) procedents de tercers països.

El decret té per objecte verificar que els AEE importats compleixen amb les normes establertes en matèria de restriccions a la utilització de substàncies perilloses (RoHS) i que els responsables de la introducció al mercat de la Unió Europea d'AEE i piles, acumuladors i bateries (PiA) hagin complert les seves obligacions respecte al Registre Integrat Industrial (RII).

El registre és de caràcter informatiu i d'àmbit estatal i respon a la Directiva Europea 2012/19/UE, sobre residus d'aparells elèctrics i electrònics (RAEE) i a la necessitat de complir amb les obligacions relatives al sistema de responsabilitat ampliada del productor. El RII assignarà a cada productor o representant autoritzat un número d'identificació com a productor d'AEE:

•         S’ha d’incloure en totes les factures o documents relatius a les transaccions comercials AEE entre productors i distribuïdors.

•         El comprador final podrà requerir al distribuïdor el número d'identificació del productor de l'AEE en qüestió.

•         En el cas de vendes a distància s'haurà de fer constar tant en la pàgina o instrument que doni suport a la venda a distància, com en la factura emesa a l'usuari.

•         Els distribuïdors d’AEE només podran comercialitzar els AEE que disposin de número d'identificació.

Els productors d’AEE i PiA assumeixen la responsabilitat del RAEE sobre els AEE que introdueixen al mercat al final de la seva vida útil. Els productors d’AEE poden complir les seves obligacions de manera individual o mitjançant un sistema col·lectiu de responsabilitat ampliada del productor (SCRAP). El procediment per tramitar aquest registre és el següent:

·         Emplenar el formulari d'adhesió a la pàgina web (quota d’adhesió: 300 €)

·         Signatura del contracte entre l’empresa i la fundació.

·         Aportar la següent informació: Estimació anual en unitats i quilos dels productes a registrar; tècnica de venda: en línia, directa o ambdues; productes afectats i la marca d'aquests; procedència dels equips: adquirits a la UE o importats (fora de la UE).

És important mencionar que els incompliments poden ser previnguts mitjançant un correcte assegurament de la conformitat de la mercaderia (Marcatge CE) disposant de:

•         Evidències de compliment contra les normes tècniques harmonitzades.

•         Expedient tècnic reglamentari d'acord amb les Directives i Reglaments aplicables.

•         Marcatge i etiquetatge.

•         Declaració UE de Conformitat (segons legislació aplicable).

•         Garantir les obligacions procedimentals que s’exigeixen als importadors (registre al RII i complir amb el RAEE).

En aquest sentit, les administracions públiques competents efectuaran els oportuns controls i inspeccions per a verificar l'aplicació correcta d'aquest reial decret i podran imputar els costos de les anàlisis i inspeccions corresponents. A més a més, el MINCOTUR podrà exigir auditories que garanteixin la veracitat de la informació recollida en les declaracions anuals del productor.

 

Més informació: miriamsabate@pimec.org

 

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.