Mesures amb repercussió empresarial de la llei de garantia integral de la llibertat sexual

23 setembre 2022

Recentment, s’ha publicat al BOE la Llei Orgànica 10/2022, de 6 de setembre, de garantia integral de la llibertat sexual, l'objectiu de la qual és preveure i donar resposta específica a les violències sexuals. Del conjunt de mesures que conté la norma, a continuació s’exposen aquelles amb repercussió empresarial:

L’article 12 de la present llei estableix obligacions per a les empreses en l’àmbit de la prevenció i detecció de violències sexuals. Algunes de les obligacions que la llei estableix en matèria empresarial són:

 • Promoure condicions de treball que evitin la comissió de delictes i altres conductes contra la llibertat sexual i la integritat moral al treball, incidint especialment en l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe.
 • Arbitrar procediments específics per a la prevenció i tractament de les denúncies o reclamacions que puguin formular persones que hagin estat víctimes d’aquestes conductes (incloent-hi específicament les sofertes en l'àmbit digital). 
 • Promoure la sensibilització i oferir formació per a la protecció integral contra les violències sexuals a tot el personal al seu servei.
 • Incloure en la valoració de riscos dels diferents llocs de treball ocupats per treballadores la violència sexual entre els riscos laborals concurrents, i formar i informar d’això les persones treballadores.

A més, la llei estableix que les empreses podran negociar amb la representació de les persones treballadores l’adopció de mesures (com l’elaboració i difusió de codis de bones pràctiques, la realització de campanyes informatives, protocols d’actuació o accions de formació) de les quals es podran beneficiar tota la plantilla de l’empresa independentment de la forma de contractació laboral de la qual disposin, les persones becàries i voluntariat i aquelles persones que hi prestin els seus serveis a través de contractes de posada a disposició.

D’acord amb el mateix article, les empreses que adeqüin la seva estructura i normes de funcionament a allò que s'estableix a la llei orgànica, seran reconegudes amb el distintiu “Empreses per una societat lliure de violència de gènere”. Es publicarà un Reial decret que determinarà el procediment i les condicions per a la concessió, revisió periòdica i retirada del distintiu, així com les facultats derivades de la seva obtenció i les condicions de difusió institucional de les empreses que l’obtinguin.

L’article 16 indica que les empreses integraran la perspectiva de gènere a l'organització dels espais dels seus centres de treball amb la finalitat que resultin segurs i accessibles per a tot el personal. 

Per altra banda, l’article 38 de la present llei reconeix els drets laborals i de Seguretat Social de les víctimes de violències sexuals, com són:

 • En virtut de l’Estatut dels Treballadors:
 • Reducció o reordenació del seu temps de treball.
 • Mobilitat geogràfica.
 • Canvi de centre de treball.
 • Adaptació del seu lloc de treball i als suports que necessitin per raó de la seva discapacitat per a la seva reincorporació.
 • Suspensió de la relació laboral amb reserva del lloc de treball.
 • L’extinció del contracte de treball.
 • Les absències o faltes de puntualitat al treball motivades per la situació física o psicològica derivada de les violències sexuals es consideraran justificades i seran remunerades quan així ho determinin els serveis socials d’atenció o serveis de salut, segons procedeixi.
 • A les treballadores autònomes econòmicament dependents víctimes de violències sexuals, els ofereix el dret a l’adaptació de l’horari, a interrompre l’activitat i a extingir la relació contractual.
 • A les treballadores per compte propi víctimes de violències sexuals que cessin en la seva activitat per fer efectiva la seva protecció o el seu dret a l’assistència social integral se les considerarà en situació de cessament temporal de l’activitat, amb suspensió de l’obligació de cotitzar durant un període de 6 mesos, que es considerarà com de cotització efectiva per a les prestacions de Seguretat Social. Durant aquesta situació la treballadora estarà assimilada a l'alta.

A més, per a les empreses, la nova regulació ofereix el dret d’una bonificació del 100% de les quotes empresarials a la Seguretat Social per a les empreses que formalitzin contractes d’interinitat amb una persona desocupada per a substituir treballadores víctimes de violència sexual que hagin suspès el seu contracte de treball o exercit el seu dret a la mobilitat geogràfica o al canvi de centre de treball.

 

Més informació: iruedas@pimec.org

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.