Mesures per al col·lectiu d'autònoms recollides al reial decret-llei 8/2020

18 març 2020

Flexibilització de l'accés al cessament d'activitat perquè els autònoms puguin cobrar amb rapidesa una prestació en cas de dificultat econòmica

L’article 17 del RDL 8/2020 estableix que per als afectats per declaració de l’estat d’alarma, “amb caràcter excepcional i vigència limitada”, els treballadors per compte propi o autònoms, les activitats dels quals quedin suspeses o quan la seva facturació es vegi reduïda almenys en un 75% en relació a la mitjana de facturació del semestre anterior, tindran dret a la prestació extraordinària per cessament d’activitat, sempre que es compleixin els següents requisits:

a) Estar afiliat i en alta, en la data de la declaració de l’estat d’alarma, en el RETA o en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors del Mar.

b) En el supòsit que la seva activitat no es vegi directament suspesa, en virtut d’allò previst en el Real Decret 463/2020, de 14 de març, de declaració de l’estat d’alarma, cal acreditar la reducció de la seva facturació en almenys un 75%, en relació amb l’efectuada en el semestre anterior.

c) Estar al corrent de pagament en les quotes a la Seguretat Social. No obstant això, si en la data de la suspensió de l’activitat o de la reducció de la facturació no es compleix aquest requisit, l’òrgan gestor convidarà al pagament al treballador autònom perquè en el termini improrrogable de 30 dies naturals, ingressi les quotes pendents. La regularització d’aquest fet, produirà plens efectes per a l’adquisició del dret a la protecció.

La quantia d’aquesta prestació, es determinarà aplicant el 70% a la base reguladora, calculada de conformitat amb allò previst a l’article 339 de la Llei General de la Seguretat Social. Quan no s’acrediti el període mínim de cotització per a tenir dret a la prestació, la quantia de la prestació serà l’equivalent al 70% de la base mínima de cotització en el RETA o el Règim Especial de Treballadors del Mar.

La prestació extraordinària per cessament d’activitat tindrà una duració d’un mes, ampliant-se, si s’escau, fins a l’últim dia del mes en el qual finalitzi l’estat d’alarma, en el supòsit que aquest s’ampliï. El temps que duri aquesta percepció s’entendrà com a cotitzat i no reduirà els períodes de prestació per cessament d’activitat futurs. Tot i així, la prestació serà incompatible amb qualsevol altra prestació del sistema de Seguretat Social.

Els socis treballadors de les cooperatives de treball associat que hagin optat per ser encabits com a treballadors per compte propi en el règim especial que correspongui, tindran dret igualment a aquesta prestació extraordinària, sempre que reuneixin els requisits establerts en l’article 27.

 

Creació d’una línia d’avals per a les empreses i autònoms per a pal·liar els efectes del COVID-19

L’article 29 del Reial Decret recull l’aprovació d’una línia per a la cobertura per compte de l’Estat del finançament atorgat per entitats financeres a empreses i autònoms. Per a facilitar el manteniment de l’ocupació i pal·liar els efectes econòmics del COVID-19, el Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació Digital atorgarà avals al finançament concedit per entitats financeres per atendre, entre d’altres, les necessitats relatives a la gestió de factures, necessitat de circulant, venciments d’obligacions financeres o tributàries, o altres necessitats de liquiditat. A més, el Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació Digital podrà concedir avals per un import màxim de 100.000 milions d’euros.

 

Ampliació del límit d’endeutament net de l’ICO

L’article 30 recull l’ampliació del límit d’endeutament net de l’ICO amb el fi d’augmentar els imports de les línies ICO  de finançament a empreses i autònoms. Així doncs, s’amplia en 10.000 milions d’euros el límit d’endeutament net previst per a l’ICO en la Llei de Pressupostos de l’Estat, amb l’objectiu de facilitar liquiditat extra a les empreses i els autònoms. Aquesta tasca es realitzarà mitjançant la intermediació de les entitats financeres tant a curt termini, com a mig i llarg termini. L’ICO adoptarà les mesures que siguin precises, a través dels seus òrgans de decisió, per tal de flexibilitzar i ampliar el finançament disponible i millorar l’accés al crèdit de les empreses, preservant el necessari equilibri financer previst en els seus Estatuts.

 
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.