Mesures actuals per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 a Catalunya

28 desembre 2021

RESOLUCIÓ SLT/3787/2021, de 23 de desembre, per la qual s’estableixen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

El contingut de la nova Resolució SLT/3787/2021 és vigent des del divendres 24 de desembre i per 14 dies (sens perjudici de l’avaluació continuada de l’impacte de les mesures i de l’evolució de la situació sanitària). 

Les principals afectacions pel sector del comerç i la restauració són les següents: 

Article 3. Mesures que afecten drets fonamentals

 • 3.1 Restriccions a la mobilitat nocturna

Resten prohibits els desplaçaments i la circulació per les vies públiques entre les 01.00 hores i les 06.00 hores en els municipis següents:

 1. Municipis de més de 10.000 habitants que amb dades consolidades fins a 17 de desembre de 2021 presenten un índex d'incidència acumulada a 7 dies superior a 250 casos diagnosticats per 100.000 habitants en els darrers 7 dies, i que figuren relacionats en l'annex 1 d'aquesta Resolució. 
 1. Municipis el terme dels quals es troba total o quasi totalment envoltat per municipis relacionats a l'annex 1, i que figuren relacionats en l'annex 2 d'aquesta Resolució. 

 

S'exclouen d'aquesta prohibició els següents desplaçaments de caràcter essencial, que caldrà justificar adequadament (certificat autoresponsable de desplaçament)

 • Desplaçament de persones treballadores i els seus representants per anar o tornar del centre de treball, així com aquells desplaçaments en missió inherents al desenvolupament de les funcions pròpies del lloc de treball o de la seva activitat professional o empresarial. S'hi inclouen, en tot cas, els desplaçaments de persones professionals o voluntàries degudament acreditades per realitzar serveis essencials, sanitaris i socials. 
 • La resta de desplaçaments de caràcter essencial que figuren a l’apartat 3.1 d’aquesta Resolució. 

 

 • 3.4 Ús del certificat COVID

Presentació d'un certificat per les persones usuàries, emès per un servei públic de salut, en suport digital o en suport paper, que acrediti alguna de les circumstàncies següents: 

 1. Que a la persona titular se li ha administrat la pauta vacunal completa contra la COVID-19 d'alguna de les vacunes autoritzades (certificat de vacunació). 
 1. Que la persona titular disposa d'una prova diagnòstica negativa en relació amb la COVID-19 realitzada en les últimes 72 hores en el cas de les proves RT-PCR, i en les últimes 48 hores en el cas dels tests d'antígens (certificat de prova diagnòstica).
 1. Que la persona titular s'ha recuperat de la COVID-19 en els darrers sis mesos després d'un resultat positiu obtingut mitjançant una prova diagnòstica considerada vàlida per l'autoritat competent (certificat de recuperació).

Queden exonerades les persones menors de 13 anys que no tinguin limitat, per raó de l’edat, l’accés als locals, establiments, equipaments o espais. 

Les persones titulars o responsables del local, establiment, equipament o espai han de designar personal per al control d’accessos encarregat de fer la comprovació de qualsevol dels certificats previstos presentats per les persones que hi vulguin accedir com a usuàries, sense conservar les dades que s’hi contenen i sense fer-ne ús per a cap altra finalitat que de control d’accés.

A l’entrada s’ha de col·locar un cartell on, d’acord amb el model fet públic en la pàgina web del Departament de Salut, s’informi les persones usuàries de les mesures previstes. https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/cartell-certificat-covid.pdf

 

Article 4. Altres mesures

 • 4.1 Horaris de tancament

L'horari d'obertura al públic de les activitats permeses per aquesta Resolució és el corresponent a cada activitat, sense que en cap cas pugui superar la franja entre les 06.00 hores i les 22.00 hores, en general, i la franja entre les 06.00 hores i les 00.30 hores del dia següent en cas d'activitats culturals, i esportives, botigues de conveniència, establiments comercials annexos a gasolineres, serveis de restauració, inclosa la recollida a l'establiment i la prestació de serveis a domicili, i salons de jocs, casinos i sales de bingo.  

 • La restauració en àrees de servei de vies de comunicació per a professionals de transport no resta subjecta a cap franja horària.
 • S'exceptuen d'aquestes limitacions les activitats de caràcter essencial establertes a l'annex 2 del Decret llei 27/2020, de 13 de juliol, de modificació de la Llei 18/2009, del 22 d'octubre, de salut pública. 
 • En cap cas es permet la venda de begudes alcohòliques en establiments comercials entre les 22.00 i les 6.00 hores. 

Els locals o establiments en què es realitzen activitats recreatives musicals amb llicència o que hagin presentat la comunicació prèvia com a sales de concertcafès teatre i cafès concert se subjecten a l'horari general establert a l'Ordre 358/2011, de 19 de desembre. És l'hora màxima de tancament les 00.30 hores, a partir de la qual es disposa de 30 minuts per al desallotjament d'acord amb l'Ordre esmentada. No són d'aplicació els perllongaments ni els horaris especials previstos als articles 4, 6 i 7 de l'Ordre 358/2011. 

 

 • 4.3 Empreses de serveis i comerç minorista

2.Els establiments i locals comercials de venda al detall han de reduir al 70% l'aforament permès per llicència o autorització de l'activitat. 

 • S'exceptuen d'aquestes limitacions les activitats de caràcter essencial establertes a l'annex 2 del Decret llei 27/2020, de 13 de juliol, de modificació de la Llei 18/2009, del 22 d'octubre, de salut pública. 

3. Els establiments i locals comercials que es troben ubicats dins dels centres comercials, galeries comercials, recintes comercials i grans magatzems, com també les zones comunes i de pas dels centres i recintes comercials, es troben subjectes a la limitació de l'aforament al 70% de l'autoritzat.

 • Es recomana el compliment de les mesures de control d'aglomeracions indicades a l'annex 3
 • Es recomana que aquests centres mantinguin el compliment de les condicions de ventilació i qualitat de l'aire reforçades indicades a l'annex 4. 
 • L'activitat dels locals i establiments de restauració integrats en centres, galeries o recintes comercials i grans magatzems se subjecta a les condicions d'accés establertes a l'apartat 3.4 (certificat COVID), epígrafs 1 i 2, d'aquesta Resolució i a la resta de condicions d'exercici de l'activitat establertes a l'apartat 4.7.  
 • L'activitat dels espais o àrees dels establiments comercials amb zona de degustació, que estan destinats a la degustació dels productes que comercialitza l'establiment, se subjecta a les condicions d'accés establertes a l'apartat 3.4 (certificat COVID), epígrafs 1 i 2, d'aquesta Resolució i a la resta de condicions d'exercici de l'activitat de restauració establertes a l'apartat 4.7. 

 

 • 4.5 Activitats culturals, d’espectacles públics, recreatives i esportives i assemblees d’entitats.

Els equipaments culturals, les instal·lacions i els equipaments esportius, els recintes de parcs i fires d’atraccions, i les activitats lúdiques en espais tancats,  amb espais propis de restauració han d'aplicar en aquestes àrees les condicions d'accés establertes a l'apartat 3.4 (certificat COVID), epígrafs 1 i 2, d'aquesta Resolució i la resta de condicions d'exercici de l'activitat establertes a l'apartat 4.7. 

 

 • 4.6 Activitats relacionades amb el joc

Els serveis complementaris de bar i de restauració s'han de desenvolupar subjectes a les condicions d'accés establertes a l'apartat 3.4 (certificat COVID), epígrafs 1 i 2, d'aquesta Resolució i a la resta de condicions d'exercici de l'activitat establertes a l'apartat 4.7. 

 

 • 4.7 Activitats d’hostaleria i restauració

1. L'accés per part de les persones usuàries als locals i els establiments de restauració se subjecta a les condicions establertes en l'apartat 3.4, epígrafs 1 i 2, d'aquesta Resolucióús del certificat COVID.

2. Els establiments d'hostaleria i restauració han d'exercir l'activitat de restauració amb subjecció a les condicions següents:

 • En l'interiorl'aforament es limita al 50% de l'autoritzat i s'ha de garantir una distància mínima d'1,5 metres entre els comensals de taules o agrupacions de taules diferents.
 • S'ha de garantir la ventilació de l'espai mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació. 
 • A les terrasses s'ha de garantir una distància mínima d'1,5 metres entre els comensals de taules o agrupacions de taules diferents. 
 • El nombre màxim de comensals per taula o agrupació de taules és de deu persones, tant a l'interior com en terrasses i espais a l'aire lliure, llevat que pertanyin a la bombolla de convivència. 
 • L'ús de la mascareta és obligatori mentre no es consumeix.
 • En els establiments a què fa referència aquest apartat, inclosos els salons de banquets, no es pot dur a terme cap activitat de ball. 

 

 • 4.11 Equipaments cívics

Els serveis complementaris de bar i de restauració s'han de desenvolupar subjectes a les condicions d'accés establertes a l'apartat 3.4 (certificat COVID), epígrafs 1 i 2, d'aquesta Resolució i a la resta de condicions d'exercici de l'activitat establertes a l'apartat 4.7. 

 

 • 4.12 Congressos, convencions, fires comercials i festes majors

3.En l'activitat dels mercats no sedentaris i les fires mercat s'han d'establir mesures organitzatives de control de les aglomeracions i l'ús de mascareta d'acord amb l'apartat 2.3 d'aquesta Resolució. 

 

Article 5. Inspecció i règim sancionador aplicable a les mesures

S'habilita el personal d'inspecció de l'Administració de la Generalitat, i en concret dels àmbits de comerç, consum, turisme i seguretat industrial, en el marc de les seves competències respectives, a realitzar les actuacions de vigilància, la inspecció i el control d'aquelles altres mesures establertes per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 en virtut del Decret llei 30/2020, de 4 d'agost, pel qual s'estableix el règim sancionador específic per l'incompliment de les mesures de prevenció i contenció sanitàries per fer front a la crisi sanitària provocada per la COVID-19, i de la resta de normativa aplicable. 

 

Més informació:

Carla Serra

cserra@pimec.org

PIMEC Comerç

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.