Lliçà de Vall publica les bases específiques reguladores de la concessió d’ajuts per a les activitats econòmiques locals, que contractin persones del municipi en situació d’atur, inscrites al SEOVT i al SOC

29 novembre 2022

L’objecte de les presents bases particulars és la regulació de la concessió d’ajuts, dins els límits establerts en els pressupostos municipals, a aquelles persones físiques o jurídiques, que contractin laboralment una o més persones desocupades inscrites com a demandants d’ocupació al SEOVT de la Vall del Tenes i al Servei d’Ocupació de Catalunya d’acord amb els requisits i condicions previstes en aquestes Bases.

 

Poden ser sol·licitants i/o beneficiaris aquesta subvenció totes les persones físiques o jurídiques, radicades físicament i fiscalment al municipi de Lliçà de Vall i que presentin oferta de treball per a contractar laboralment una o més persones participants dels projectes del SEOVT i facin efectiu un contracte.

 

Els requisits per obtenir la condició de beneficiari, dins els límits establerts en els pressupostos municipals són:

a. Desenvolupar una activitat econòmica al municipi de Lliçà de Vall, mitjançant una persona física o jurídica degudament legalitzada.

b. Subscriure i formalitzar un contracte laboral, d’acord amb els requisits de les Bases, amb una persona que reuneixi els requisits establerts a punt 4 de les Bases.

c. Haver presentat la corresponent oferta de treball, prèvia a la contractació, al SEOVT.

d. Trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries municipals, autonòmiques i estatals, la Seguretat Social i complir amb la normativa específica que regula el contracte que ofereixi.

e. Que no hagin efectuat acomiadaments improcedents de treballadors/es en els 6 mesos anteriors a la data de contractació per a la qual se sol·licita l’ajut.

 

Les persones a contractar han de portar com a mínim 6 mesos empadronades al municipi de Lliçà de Vall i estar inclosos com a demandants al SEOVT i al SOC.

Les empreses no podran ser beneficiàries de l’ajut més que per un membre de la mateixa unitat familiar, per tal d’arribar al nombre més gran de famílies del municipi.

Una mateixa empresa podrà realitzar més d’una contractació mitjançant aquestes bases.

 

Les ofertes de treball es gestionaran a través del SEOVT, que col·laborarà en el procés de preselecció de candidats i candidates.

El procés de selecció de les persones treballadores el faran les empreses entre els candidats preseleccionats pel SEOVT triant els candidats més adequats segons les seves necessitats.

Es podran formalitzar contractes de durada determinada o contractes a temps parcial de durada determinada.

 

L’import màxim de l’ajut a atorgar serà el següent per cadascun dels contractes laborals:

•En els contractes d’una durada de sis mesos o més, fins a un import de 1.000,00 €.

•En el cas que els contractes que es formalitzin a persones que compleixin alguna de les condicions següents, l’ajut s’incrementarà independentment als punts anteriors en 300,00 €.

1. Amb càrregues familiars

2. Persones amb diversitat funcional

3. Majors de 50 anys

4. En situació d’atur durant 2 anys o més

5. Els joves menors de 30 anys

 

L’import de les quanties atorgades no podran excedir del 50% del cost del contracte laboral formalitzat (salari brut).

 

L’import de l’ajut, junt amb el de les subvencions concedides amb la mateixa finalitat per altres entitats públiques o privades, no podrà ultrapassar el cost del servei per al qual es formalitza el contracte per al període establert.

 

Més informació: marrabal@pimec.org

 
Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.