Llei Orgànica 15/2022, de 12 de juliol, integral per a la igualtat de tracte i la no discriminació

18 juliol 2022

S’ha publicat al BOE la Llei 15/2022, de 12 de juliol, integral per a la igualtat de tracte i no discriminació, juntament amb la Llei Orgànica 6/2022, de 12 de juliol, complementària de la Llei 15/2022, de 12 de juliol, integral per a la igualtat de tracte i la no discriminació, de modificació de la Llei Orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal.

Aquesta no és una llei més de drets socials, sinó que sobretot suposa una llei de dret antidiscriminatori específic, amb la finalitat de donar cobertura a les discriminacions que ja existeixen i a les que estan per aparèixer, ja que els reptes en igualtat canvien amb la societat i, en conseqüència, també han de fer-ho les respostes proposades. L’evolució de la societat exigeix una resposta més àmplia i eficaç per abordar els reptes en matèria d’inclusió, ciutadania i gaudir de drets humans i llibertats fonamentals, sense discriminació.

La llei reconeix en el seu article núm. 2 el dret de tota persona a la igualtat de tracte i no discriminació amb independència de la seva nacionalitat, de si són menors o majors d’edat o de si gaudeixen o no de residència legal. Ningú podrà ser discriminat per raó de naixement, origen racial o ètnic, sexe, religió, convicció o opinió, edat, discapacitat, orientació o identitat sexual, expressió de gènere, malaltia o condició de salut, estat serològic i/o predisposició genètica a sofrir patologies i trastorns, llengua, situació socioeconòmica, o qualsevol altra condició o circumstància personal o social. D'acord amb això, la llei reconeix:

 1. El dret a la igualtat de tracte i no discriminació en la contractació per compte d'altri (art. 9), prohibint limitacions, segregacions o exclusions per raó de causes discriminatòries per a l’accés a feina per compte d'altri, sigui persona pública o privada. Es refereix a criteris com la selecció, la formació per a la feina, la promoció professional, la retribució, la jornada i condicions de treball, així com en la suspensió, l’acomiadament o altres causes d’extinció del contracte de treball. La llei també entén discriminatoris els criteris i sistemes d’accés a la feina que provoquin situacions de discriminació indirecta. Així, no es podrà preguntar sobre les condicions de salut dels aspirants al lloc de feina.

En els casos de les empreses amb més de 250 persones treballadores, per via reglamentària, es podrà exigir que publiquin la informació salarial necessària per analitzar els factors de les diferències salarials.

 1. El dret a la igualtat de tracte i no discriminació a la feina per compte propi (art. 11), prohibint limitacions, segregacions o exclusions per causes discriminatòries, essent igualment d’aplicació als pactes establerts individualment entre el treballador autònom i el client per al qual desenvolupa la seva activitat professional, així com als acords d’interès professional concertats entre les associacions o sindicats que representen les persones treballadores autònomes econòmicament dependents i les empreses per a les quals executen la seva activitat.
 1. El dret a la igualtat de tracte, a la no discriminació i intolerància, en organitzacions polítiques, sindicals, empresarials, professionals i d’interès social o econòmic (art. 12). Quan els membres d’aquestes organitzacions exerceixin una professió concreta o que es constitueixi per a la defensa dels interessos d’un col·lectiu professional, estaran obligats a respectar el dret a la igualtat de tracte i no discriminació en l’adhesió, inscripció o afiliació, la seva estructura orgànica i funcionament, la participació i gaudi de qualsevol avantatge que ofereixin als seus membres.
 1. El dret a la igualtat de tracte i no discriminació en l'oferta al públic de béns i serveis (art. 17). Les administracions públiques, les entitats, empreses o particulars que ofereixen al públic béns i serveis, en el marc d’una activitat comercial o professional (com ara serveis financers, de transport, formació, oci i similars) no podran discriminar en l’accés als mateixos per les causes establertes a la llei. Els espais web i les aplicacions informàtiques hauran de complir els requisits d’accessibilitat per garantir la igualtat i la no discriminació a l’accés de les persones usuràries, en particular de les persones amb discapacitat i les persones grans.
 1. El dret a la igualtat de tracte i no discriminació a establiments, o espais i espectacles oberts al públic (art. 21). Els criteris i les pràctiques sobre admissió de les persones a establiments o espais oberts al públic, espectacles públics o activitats recreatives hauran de garantir l’absència de qualsevol forma de discriminació per raó de causes discriminatòries. Aquesta prohibició de discriminació comprèn tant condicions d’accés a locals o establiments com la permanència en aquests, així com l’ús i gaudi dels serveis que s’hi ofereixen. Els establiments i locals han de donar a conèixer, en un espai visible, els criteris i limitacions que resultin de l’exercici del dret d’admissió.
 1. Estableix mesures de promoció al dret a la igualtat de tracte i no discriminació (art. 33). Amb la finalitat de fer efectiu el dret constitucional a la igualtat, els poders públics adoptaran mesures d’acció positiva per impulsar polítiques de foment d’igualtat de tracte i no discriminació real i efectiva en les relacions entre particulars. Les empreses podran assumir la realització d’accions de responsabilitat social consistents en mesures econòmiques, comercials, laborals, assistencials o d’una altra naturalesa, destinades a promoure condicions d’igualtat de tracte i no discriminació en el si de les empreses al seu entorn social. En tot cas, s’informarà els representants de les persones treballadores de les accions adoptades. Les empreses podran fer ús publicitari de les seves accions de responsabilitat en matèria d’igualtat, d’acord amb les condicions establertes en la legislació general de publicitat.
 1. Quant a subvencions públiques i contractació (art. 37), estableix que les administracions públiques no subvencionaran, bonificaran o prestaran ajudes públiques a aquelles persones físiques o jurídiques, públiques o privades, sancionades per resolució administrativa ferma per alguna de les infraccions qualificades de molt greus a la llei.
 1. Règim de sancions (art. 48), per a aquelles empreses que no compleixin amb les estipulacions de no discriminació que, segons la qualificació rebuda, poden arribar a ser dels següents imports:
 • Infraccions lleus: entre 300 € i 10.000 €.
 • Infraccions greus: entre 10.001 € i 40.000 €.
 • Infraccions molt greus: entre 40.001 € i 500.000 €.

 

Més informació:

iruedas@pimec.org

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.