Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2016

26 novembre 2015

El passat dia 30 d’octubre de 2015 es va publicar al BOE la Llei 48/2015, de 28 d’octubre, dels Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2016. A continuació fem un recull de forma sumària de les novetats més destacables:

Cotitzacions a la seguretat social:

Límit màxim: 3.462,00 euros mensuals (diari 121,40€).

Límit mínim: quantia del salari mínim interprofessional vigent en cada moment, incrementada en una sisena part.

Per a totes les contingències del Règim General de la Seguretat Social, exceptuant les d’accident de treball i malalties professionals, s’aplicaran les següents bases mínimes i màximes.

Base mínima: segons la categoria professional i grup de cotització s’incrementarà, des de l’1 de gener de 2016 i respecte de les vigents a 31 de desembre de 2015, en el mateix percentatge en què augmenti el salari mínim interprofessional.

Les bases mínimes de cotització aplicables als treballadors amb contracte a temps parcial s’adequaran en ordre al fet que la cotització en aquesta modalitat de contractació sigui equivalent a la cotització a temps complet per la mateixa unitat de temps i similars retribucions.

Les bases màximes, qualssevol que siguin la categoria professional i el grup de cotització, seran de 3.642,00 euros mensuals, o 121,40 euros diaris.

Respecte als tipus de cotització, es mantenen vigents els de l’any 2015.

 

Tipus de cotització d’accidents de treball i malalties professionals i modificació de la regulació respecte dels treballs exclusius d’oficina

Per les contingències d’accidents de treball i malalties professionals s’aplicarà el percentatge de la tarifa de primes inclòs a la Disposició addicional quarta de la Llei 42/2006, de 28 de desembre, dels Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2007, i les primes resultants aniran a càrrec exclusiu de l’empresa.

Respecte a la tarifa, cal destacar, amb efectes d’1 de gener de 2016, i durada indefinida, que es modifica la redacció de la regla tercera de l’apartat dos de l’anomenada Disposició addicional. Així, s’introdueix un nou paràgraf segon, a l’efecte d’intentar clarificar l’enquadrament dels treballadors a la lletra a) del quadre II de tipus aplicables, relatiu al “Personal en treballs exclusius de l’oficina”:

“Als efectes de la determinació dels tipus de cotització aplicables a les ocupacions referides en la lletra a) del quadre II, es considerarà «personal en treballs exclusius d’oficina» els treballadors per compte aliè que, sense estar sotmesos als riscos de l’activitat econòmica de l’empresa, desenvolupen la seva ocupació exclusivament en la realització dels treballs propis d’oficina, encara que aquests treballs es corresponguin amb l’activitat de l’empresa, i sempre que es desenvolupin únicament en llocs destinats a oficines de l’empresa”.

 

Autònoms

Quant a la cotització dels treballadors per compte propi o autònoms (RETA), la base màxima serà 3.642€ mensuals i la base mínima, 893,10€.

La base de cotització dels treballadors autònoms que, a 1 de gener de 2016, tinguin una edat inferior a 47 anys, serà l’elegida per ells dintre de les bases màxima i mínima. Els treballadors que a 31 de desembre de 2015 tinguin una base de cotització igual o superior a 1.945,80 euros mensuals o que causin alta en aquest règim especial amb posterioritat a l’esmentada data també podran fer aquesta elecció.

Els treballadors autònoms que a 1 de gener de 2016 tinguin 47 anys d’edat, si la seva base de cotització fos inferior a 1.945,80€ mensuals no podran escollir una base superior a 1.964,70 euros mensuals. Només en el cas que exerceixin la seva opció abans del 30 de juny de 2016, llevat que l’exerceixin en tal sentit abans del 30 de juny de 2016, la qual cosa produirà efectes a partir de l’1 de juliol del mateix any, o que es tracti del cònjuge supervivent del titular del negoci que, com a conseqüència de la defunció d'aquest, hagi hagut de posar-se al capdavant del mateix i donar-se d'alta en aquest règim especial amb 47 anys d'edat; en aquest cas no existirà aquesta limitació.

La base de cotització dels treballadors autònoms que, a 1 de gener de 2016, tinguessin 48 o més anys fets, estarà compresa entre les quanties de 963,30 i 1.964,70 euros mensuals, llevat que es tracti del cònjuge supervivent del titular del negoci que, com a conseqüència de la defunció d'aquest, hagi hagut de posar-se al capdavant del mateix i donar-se d'alta en aquest règim especial amb 45 o més anys d'edat; en aquest cas, l'elecció de bases estarà compresa entre les quanties de 893,10 euros i 1.964,70 euros mensuals.

No obstant això, els treballadors autònoms que amb anterioritat als 50 anys haguessin cotitzat en qualsevol dels règims del sistema de la Seguretat Social per espai de cinc o més anys, es regiran per les següents regles:

  • Si l'última base de cotització acreditada hagués estat igual o inferior a 1.945,80 euros mensuals, hauran de cotitzar per una base compresa entre 893,10 euros mensuals i  1.964,70 euros mensuals.
  • Si l'última base de cotització acreditada hagués estat superior a 1.945,80 euros mensuals, hauran de cotitzar per una base compresa entre 893,10 euros mensuals i l'import d'aquella, incrementat en un 1 per cent, i podran optar, en cas que no s’assoleixi, per una base de fins a 1.964,70 euros mensuals.

El que preveu l'apartat cinc 3b) també és aplicable respecte als treballadors autònoms que amb 48 o 49 anys d'edat hagin exercit l'opció que preveu el paràgraf segon de l'apartat quatre.2 de l'article 132 de la Llei 39/2010, de 22 de desembre.

Els treballadors autònoms dedicats a la venda ambulant o a domicili (CNAE 4781 “Comerç al detall de productes alimentaris, begudes i tabac en punts de venda i mercats ambulants”; 4782 “Comerç al detall de productes tèxtils, peces de vestir i calçat en llocs de venda i mercats ambulants”; 4789 “Comerç al detall d'altres productes en parades de venda i mercats ambulants” i 4799 “Un altre comerç al detall no realitzat ni en establiments ni en parades de venda i mercats ambulants”) podran triar com a base mínima de cotització durant l'any 2016 l'establerta amb caràcter general en l'apartat cinc.1, o la base mínima de cotització vigent per al règim general.

Els treballadors autònoms dedicats a la venda a domicili (CNAE 4799) podran triar com a base mínima de cotització durant l'any 2016 l'establerta amb caràcter general en l'apartat cinc.1, o una base de cotització equivalent al 55% d'aquesta última.

El tipus de cotització en aquest règim especial de la Seguretat Social serà el 29,80 per 100 o el 29,30 per 100 si l'interessat s’ha acollit al sistema de protecció per cessament d'activitat. Quan l'interessat no tingui coberta la protecció per incapacitat temporal, el tipus de cotització serà el 26,50 per 100.

Els treballadors inclosos en aquest règim especial que no tinguin coberta la protecció dispensada a les contingències derivades d'accidents de treball i malalties professionals, efectuaran una cotització addicional equivalent al 0,10 per cent, aplicat sobre la base de cotització triada, per al finançament de les prestacions previstes en els capítols IV quater i IV quinquies del títol II de la Llei General de la Seguretat Social.

Per a les contingències d'accidents de treball i malalties professionals s'aplicaran els percentatges de la tarifa de primes inclosos en la disposició addicional quarta de la Llei 42/2006, de 28 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2007.

Els treballadors autònoms que, per raó del seu treball per compte d'altri desenvolupat simultàniament cotitzin, respecte de les contingències comunes, en règim de pluriactivitat i ho facin en l'any 2016, tenint en compte tant les aportacions empresarials com les corresponents al treballador en el Règim General, així com les efectuades en el Règim Especial, per una quantia igual o superior a 12.368,23 euros, tindran dret a una devolució del 50 per 100 de l'excés en què les seves cotitzacions superin l'esmentada quantia, amb el límit del 50 per 100 de les quotes ingressades en el citat Règim Especial, en raó de la seva cotització per les contingències comunes de cobertura obligatòria.

La devolució s'efectuarà a instàncies de l'interessat, que l’haurà de sol·licitar en els quatre primers mesos de l'exercici següent.

Els socis treballadors de les Cooperatives de Treball Associat dedicats a la venda ambulant, que percebin ingressos directament dels compradors, quedaran inclosos, a l'efecte de la Seguretat Social, en el Règim Especial de Treballadors per compte propi o autònoms, a l’efecte de la cotització, al que preveu l'apartat cinc, punt 4, paràgraf primer.

En els supòsits en què s'acrediti que la venda ambulant es porta a terme en mercats tradicionals o “mercats ambulants”, amb horari de venda inferior a vuit hores al dia, es podrà triar entre cotitzar per la base mínima establerta a l'apartat cinc, punt 1 o una base equivalent al 55 per 100 d'aquesta última. En qualsevol cas, s'haurà de cotitzar obligatòriament per les contingències d'accidents de treball i malalties professionals, aplicant, sobre la base de cotització escollida, la tarifa de primes continguda en la disposició addicional quarta de la Llei 42/2006, de 28 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2007.

Els socis treballadors de Cooperatives de Treball Associat dedicats a la venda ambulant que hagin quedat inclosos en el règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms en aplicació del que estableix l'article 120 quatre.8 de la Llei 2/2008, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a 2009, tindran dret, durant el 2016, a una reducció del 50 per 100 de la quota a ingressar.

També tindran dret a aquesta reducció els socis treballadors de Cooperatives de Treball Associat dedicats a la venda ambulant que hagin iniciat la seva activitat i quedat inclosos en el citat Règim Especial a partir de l'1 de gener del 2009.

La reducció s'aplicarà sobre la quota que resulti d'aplicar sobre la base mínima escollida, de conformitat amb el que preveu l'apartat cinc, punt 8, el tipus de cotització vigent en el Règim Especial de Treballadors per compte propi o autònoms.

El que disposa el segon paràgraf de l'apartat cinc.8 és aplicable a les persones que es dediquin, de forma individual, a la venda ambulant, en mercats tradicionals o «mercats ambulants» amb horari de venda inferior a vuit hores al dia, sempre que no disposin d'establiment fix propi, ni produeixin els articles o productes que venguin.

Per als treballadors autònoms que en algun moment de l'any 2015 i de manera simultània hagin tingut contractat al seu servei un nombre de treballadors per compte d'altri igual o superior a deu, la base mínima de cotització per a l'any 2016 tindrà una quantia igual a la prevista com a base mínima per als treballadors enquadrats en el grup de cotització 1 del Règim General.

Aquesta base mínima de cotització serà també aplicable per a l'any 2016 als treballadors autònoms inclosos en aquest règim especial a l'empara del que estableixen les disposicions addicionals vintena setena i vint-i-setena bis del text refós de la Llei general de la Seguretat Social, a excepció d'aquells que causin alta inicial en l’esmentat règim durant els 12 primers mesos de la seva activitat, a comptar des de la data d'efectes d'aquesta alta. (La Llei de PGE 2015 havia omès aquest apartat.)

Empleades de la llar

Les bases de cotització per contingències comunes i professionals per a l’any 2016 es determinarà actualitzant les retribucions mensuals i les bases de cotització de l’escala vigent l’any 2015, en la mateixa proporció a l’increment que experimenti el SMI.

Durant l’any 2016, el tipus de cotització per contingències comunes, sobre la base de cotització que correspongui segons l’indicat en l’apartat anterior, serà el 25,60 per cent, sent el 21,35 per cent a càrrec de l’ocupador i el 4,25 per cent, a càrrec del treballador.

Revalorització de pensions: s’estableix que les pensions abonades pel sistema de la Seguretat Social, així com les classes passives de l’Estat, s’incrementaran l’any 2016, amb caràcter general, del 0,25 per cent, en els termes establerts en la norma.

Per a l’any 2016, es fixa l’import de la pensió pública que, una vegada revaloritzada, no podrà superar els 35.941,92 euros anuals.

Quan un mateix titular rebi dues o més pensions públiques, la suma de l’import anual íntegre de totes elles, una vegada revaloritzades les que procedeixin, no podrà superar el límit màxim assenyalat. Si el superés, es reduiria proporcionalment la quantia de la revalorització fins a absorbir l’excés sobre el límit.

Novetat complement per maternitat en les pensions contributives de la Seguretat Social; es reconeixerà, en el cas de les pensions, un complement de pensió a favor de les dones que hagin tingut fills naturals o adoptats i que siguin beneficiàries d’una pensió contributiva de jubilació, viudetat o incapacitat permanent que causi a partir de l’1 de gener de 2016. Aquest complement consistirà en un import equivalent al resultat d’aplicar a la quantia inicial de la pensió un percentatge segons la següent escala:

  • En el cas de 2 fills: increment d’un 5%
  • En el cas de 3 fills: increment d’un 10%
  • En el cas de 4  o més fills: increment del 15%

Permís de paternitat: es posposa un any més l’ampliació del permís de paternitat a quatre setmanes, ara està establert en 13 dies de manera general. Per tant, entrarà en vigor a partir de l’1 de gener de 2017, si no hi ha una nova pròrroga.

L’interès legal dels diners es fixa, fins el 31 de desembre de 2016, en el 3%.

S’ajorna fins l’1 de gener de 2017 l’entrada en vigor de les modificacions de l’Estatut dels treballadors autònoms que permetrà la realització d’activitat a temps parcial per part dels treballadors per compte propi.

Indicador Públic de Renda a Efectes Múltiples (IPREM) per l’any 2016:

  • IPREM diari, 17,75 euros.
  • IPREM mensual, 532,51 euros.
  • IPREM anual, 6.390,13 euros.

L’interès legal dels diners queda establert en un 3%.

L’interès de demora, en un 3,75%.

 

Més informació:

DEPARTAMENT JURÍDIC I LABORAL

Telèfon: 93 496 45 00

Correu electrònic: juridic@pimec.org

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.