Llei 44/2015, de 15 d’octubre, de societats laborals i participades

26 novembre 2015

El passat 15 d’octubre de 2015 es va publicar al BOE la Llei 44/2015, de 15 d’octubre, de societats laborals i participades. La voluntat de la llei és aconseguir un nou marc jurídic per a les societats laborals, amb l’objectiu d’actualitzar, modernitzar i millorar el marc legislatiu existent fins ara.

El capítol I estableix el règim societari:

  1. Es regula en un sol article el concepte de societat laboral i els seus trets essencials, entre els quals hi ha la necessitat de posseir la majoria del capital social, exigint a més que cap soci pugui tenir accions o participacions que representin més de la tercera part del capital social. Per altra banda, s’amplien les excepcions a aquestes exigències entre les quals es pot destacar la possibilitat de constituir una societat laboral amb dos socis, sempre que tots dos siguin treballadors i tinguin distribuïda de forma igualitària la seva participació dins la societat. A més, es flexibilitza el marc de la contractació de treballadors no socis i els terminis d’adaptació en els supòsits de transgressió dels límits de capital i contractació de treballadors no socis exigits per no perdre la condició de societat laboral.
  2. Es manté la competència administrativa per a la qualificació de les societats laborals en els mateixos termes recollits en la Llei 4/1997, de 24 de març. Se simplifica la documentació necessària per a la constitució en els supòsits de societats preexistents i s’incorpora el requisit d’harmonització i col·laboració entre els diferents registres administratius estatals i autonòmics i el Registre Mercantil que intervinguin en la creació de les societats laborals, tot possibilitant la implantació de mitjans electrònics i telemàtics per obtenir la qualificació i inscripció. També es fixen i redueixen les obligacions administratives d’aquestes figures societàries, i se suprimeix l’exigència de comunicar periòdicament al registre administratiu les transmissions d’accions o participacions, limitant-la als supòsits en què s’alterin els límits exigits per obtenir la qualificació de laboral.
  3. Es manté la dualitat de les classes d’accions i participacions fins ara existent (laboral i general) i s’exigeix, per facilitar la gestió i transmissió, que siguin d’igual valor nominal i que donin els mateixos drets, el que permet evitar possibles divergències entre la propietat del capital i el control efectiu de la societat.
  4. S’estableix un sistema més àgil en els supòsits de transmissió voluntària d’accions i participacions, tant per a les de classe general com laboral, se simplifica el complex sistema d’adquisicions preferents regulat anteriorment, fet que comporta una reducció de terminis i del col·lectiu amb drets de preferència ja que se suprimeix el dret que tenien els treballadors de durada determinada.
  5. Es permet que la valoració de les accions i participacions, a l’efecte de transmissió i amortització, pugui referir-se a un sistema previst estatutàriament, encara que no tindrà efectes retroactius.
  6. Quant a la transmissió d’accions i participacions en els supòsits d’extinció de la relació laboral, s’amplien els supòsits en què es podran establir normes especials i s’incorpora com a novetat que en els supòsits d’embargament d’accions o participacions de la societat o execució en penyora, les notificacions previstes a l’article 109 de la Llei de societats de capital es facin també als treballadors no socis amb contracte per temps indefinit.
  7. Es regula de forma innovadora l’adquisició per la societat de les seves pròpies accions i participacions. A més, la llei incorpora per primera vegada la possibilitat que la societat faciliti assistència financera als treballadors per a l’adquisició de capital social.
  8. S’amplien les finalitats a les quals es podrà destinar la reserva especial. Es limita l’obligació de dotació d’aquesta reserva fins que s’obtingui una quantia d’almenys una xifra superior al doble del capital social.
  9. Es regula la pèrdua de la qualificació de la societat com a laboral, i els supòsits de separació i exclusió de socis no regulats fins ara.

El capítol II regula els beneficis fiscals i el capítol III regula per primera vegada les societats participades pels treballadors.

Més informació:

DEPARTAMENT JURÍDIC I LABORAL

Sra. Itziar Ruedas

Telèfon: 93 496 45 00

Correu electrònic: iruedas@pimec.org

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.