Llei 4/2023, de 28 de febrer, per a la igualtat real i efectiva de les persones trans i per la garantia dels drets de les persones LGTBI

07 març 2023

S’ha publicat al BOE la Llei 4/2023, de 28 de febrer, per a la igualtat real i efectiva de les persones trans i per la garantia dels drets de les persones LGTBI.   

La normativa persegueix aconseguir la igualtat de tracte i d’oportunitats de les persones LGTBI en l’àmbit laboral i, per això, estableix que en l’àmbit de les seves competències, les administracions públiques han de tenir en compte en les seves polítiques d’ocupació el dret de les persones del col·lectiu LGTBI a no ser discriminades. A tal efecte, hauran d’adoptar tot un seguit de mesures adequades i eficaces (com promoure mesures per a la igualtat de tracte i d’oportunitats de les persones LGTBI en les convocatòries de subvencions de foment de l’ocupació o dur a terme campanyes divulgatives sobre la igualtat de tracte i d’oportunitats i la no discriminació de les persones LGTBI per part dels agents socials, entre moltes altres) amb l’objectiu de donar compliment a la normativa.  

La normativa també persegueix la igualtat i no discriminació LGTBI a les empreses i, per això, estableix que en un termini de 12 mesos des de la publicació de la llei, aquelles empreses amb més de 50 persones treballadores hauran d’adoptar un conjunt planificat de mesures i recursos per tal d’aconseguir aquesta igualtat real i efectiva de les persones LGTBI, que inclogui un protocol d’actuació per a l’atenció de l’assetjament o la violència contra el col·lectiu LGTBI. Les mesures hauran de ser pactades a través de la negociació col·lectiva i acordades amb la RLPT. A més, a través del Consell de Participació de les persones LGTBI es recopilaran i es farà difusió de les bones pràctiques realitzades per les empreses en matèria d’inclusió de col·lectius LGTBI i de promoció i garantia d’igualtat i no discriminació per raó de pertànyer al col·lectiu. 

Mitjançant la normativa, també s’han establert tot un seguit de mesures a l’àmbit laboral que persegueixen promoure la igualtat real i efectiva de les persones transsexuals (en endavant, persones trans).  

Per tal de fomentar l’ocupabilitat de les persones trans, el Ministeri de Treball i Economia Social durà a terme el disseny de mesures d’acció positiva per a la millora de l’ocupabilitat de les persones trans i plans específics per al foment de l’ocupació d’aquest col·lectiu, tenint en compte les necessitats específiques de les dones trans.  

Així mateix, la normativa persegueix la integració social de les persones trans i, per això, estableix que en l’àmbit de les seves competències, les administracions públiques hauran d’adoptar les mesures que calgui per a impulsar la integració sociolaboral de les persones trans i, a tall d’exemple, proposa les següents mesures:  

  • Desenvolupament d’estratègies i campanyes de conscienciació en l’àmbit laboral.

  • Implementació de mesures per organismes públics i empreses privades que afavoreixin la integració i inserció laboral de les persones trans. 

  • Monitoratge de l’evolució de la situació laboral de les persones trans en situació d’atur.  

  • Adopció de subvencions que afavoreixin la contractació de persones trans en situació d’atur.  

 

Per últim, la norma estableix que en l’elaboració de plans d’igualtat i no discriminació s’haurà d’incloure expressament a les persones trans, amb especial atenció a les dones trans. 

 

Més informació: iruedas@pimec.org

 

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.