Llei 25/2015, de 28 de juliol, de mecanismes de segona oportunitat, reducció de la càrrega financera i altres mesures d'ordre social

27 agost 2015

El passat 29 de juliol de 2015 es va publicar al BOE la Llei 25/2015, de 28 de juliol, de mecanismes de segona oportunitat, reducció de la càrrega financera i altres mesures d'ordre social, mitjançant la qual es modifiquen diferents lleis. Ens centrarem en el capítol segon i en la seva disposició final sisena, relatives al dret laboral.

El capítol segon incorpora el Reial Decret 1/2015, de 27 de febrer, de mecanismes de segona oportunitat, reducció de la càrrega financera i altres mesures d’ordre social. Aquest capítol està compost per dos articles dels quals recollim els aspectes més rellevants:

I.     Article 8: Mínim exempt de cotització a la seguretat social per afavorir la creació d'ocupació indefinida

Modificacions al traspàs del Reial Decret a Llei:

  • El benefici a la cotització s’entendrà una bonificació quan la contractació indefinida es produeixi amb treballadors inscrits en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil i es compleixin els requisits establerts a l’article 105 de la Llei 18/2014, de 15 d’octubre, i una reducció per a la resta de treballadors contractats.
  • Pel que fa a la durada de reducció de la cotització, es computarà a partir de la data d’efectes del contracte i respecte dels celebrats entre l’1 de març de 2015 i el 31 d’agost de 2016.

II.    Article 9: Modificació de la Llei 20/2007, d’11 de juliol, de l’Estatut del treball autònom

S’afegeix l’article 30 amb títol: “Bonificació a treballadors inclosos en el Règim Especial de Treballadors per Compte Propi o Autònoms per conciliació de la vida professional i familiar vinculada a la contractació”, a la Llei 20/2007, d´11 de juliol:

Els treballadors inclosos en el règim especial podran obtenir la bonificació en els següents supòsits:

  • Per atenció de menors de 7 anys que tinguin al seu càrrec.
  • Per tenir al seu càrrec un familiar, per consanguinitat o afinitat fins al segon grau inclusivament, en situació de dependència, degudament acreditada.
  • Per tenir al seu càrrec un familiar, per consanguinitat o afinitat fins al segon grau inclusivament, amb paràlisi cerebral, malaltia mental o discapacitat intel·lectual amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33 per cent, o una discapacitat física o sensorial amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 65 per cent, quan la discapacitat estigui degudament acreditada, i sempre que aquest familiar no exerceixi una activitat retribuïda.

Aquest treballador contractat serà ocupat en l'activitat professional que dóna lloc a l'alta en el Sistema de Seguretat Social del treballador autònom.

III.  Disposició Final Sisena: Modificació de la Llei 32/2010, de 5 d'agost, per la qual s’estableix un sistema específic de protecció per cessament d'activitat dels treballadors autònoms.

Es modifica:

  • Els treballadors autònoms que compleixin els requisits hauran de sol·licitar el reconeixement del dret a la protecció per cessament de l'activitat. Aquest reconeixement suposarà el naixement del dret a gaudir de la corresponent prestació econòmica a partir del primer dia del mes immediatament següent a aquell en què es va produir el fet causant del cessament d'activitat.

Més informació:

DEPARTAMENT JURÍDIC I LABORAL

Sra. Itziar Ruedas

Correu electrònic: iruedas@pimec.org

Telèfon: 93 496 45 00

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.