Llei 24/2022, de 25 de novembre, de reconeixement efectiu del temps de prestació del servei social de la dona per a l’accés a la pensió de jubilació parcial

30 gener 2023

La Llei 21/2021, de 28 de desembre, de garantia del poder adquisitiu de les pensions i altres mesures de reforç de la sostenibilitat financera i social del sistema públic de pensions, reconeix el còmput del servei social femení obligatori, amb el límit d’un any, a l'efecte d’acreditar el període mínim de cotització efectiu exigit per accedir a la jubilació anticipada per causa no imputable a la persona treballadora, i a la jubilació anticipada per voluntat de la persona interessada. Mitjançant aquest reconeixement, es va atorgar al servei social femení, provinent de l’època del franquisme, els mateixos efectes que la Llei General de la Seguretat Social (LGSS) ja establia per a la prestació del servei militar obligatori —comunament conegut com “la mili"—, i per a la prestació social substitutòria a l’accés a la jubilació anticipada. Però, per què s’ha hagut d’aprovar la llei 24/2022?

Malgrat l’avanç legislatiu introduït per la llei 21/2021, relativa a la jubilació anticipada amb relació al principi d’igualtat de tracte entre homes i dones, les dones seguien estant en una situació més desfavorable que els homes a l’hora de tenir accés a la pensió, ja que, es continuava sense tenir en compte el temps de servei social femení en el còmput dels anys requerits per a l’accés a la jubilació parcial, mentre que aquest temps sí que es computava en la prestació de servei militar.

És per això que la nova llei recorda que el Tribunal Suprem ja va reconèixer el còmput dels dies de prestació del servei social de la dona a l'efecte de completar el període mínim de cotització per accedir a la pensió de jubilació anticipada, aplicant així el principi d’igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes, ja que s’ha de considerar que el temps de prestació del servei social de la dona és equiparable al temps del servei militar o de la prestació social substitutòria realitzada pels homes a l'efecte del còmput per a l’accés a les pensions i, malgrat això, no s’ha aplicat la mateixa finalitat protectora a les dones. Per tant, ens trobàvem davant la necessitat de modificar els articles referits a la jubilació anticipada per atorgar al servei social femení els mateixos efectes que la prestació del servei militar obligatori o la prestació social substitutòria.

Amb tot, amb la finalitat de donar compliment a l’ampli ventall de normes nacionals i internacionals que obliguen a la igualtat de tracte entre dones i homes, i la Recomanació 17 comunament coneguda com “el Pacte de Toledo”, que fa referència a la dona i la Seguretat Social, s’ha proposat l’adopció de mesures estructurals per aconseguir una equiparació de la cobertura per pensions entre dones i homes, així com fer efectiu el principi de transversalitat en l’elaboració de qualsevol política amb l'objectiu d'evitar l’impacte de gènere negatiu. La present llei ha atorgat al temps de prestació del servei social femení els mateixos efectes en l’accés a la jubilació parcial que en l’accés a la jubilació anticipada, en un únic article que modifica el Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social, concretament l’art. 215.2.d) i la Disposició Transitòria 4a.6.f).

 

Més informació: iruedas@pimec.org

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.