Llei 24/2015, del 24 de juliol, de patents

27 agost 2015

El passat 25 de juliol de 2015 es va publicar al BOE la Llei 24/2015, del 24 de juliol, de patents. Aquest àmbit ha canviat substancialment des de 1986 i es fa necessària una actualització general de la normativa, per la qual cosa en aquesta ocasió, atès el nombre de preceptes afectats i la naturalesa dels canvis, no n’hi ha prou amb una simple reforma parcial com les realitzades fins la data; per això, a l’entrada en vigor d’aquesta norma quedarà derogada la Llei 11/1986, de 20 de març, de patents.

En l’àmbit internacional diversos factors han contribuït al canvi. Un d’ells és el desplaçament des dels procediments de concessió nacionals als internacionals i el creixement, en nombre i en proporció, de les patents tramitades a través d’aquests últims. Aquesta nova llei s’estructura en XVI títols.

A continuació recollim els aspectes més rellevants:

Títol I. Disposicions preliminars:

S’estableix la unitat de registre en relació amb el principi d´unitat de mercat i la cobertura nacional dels títols i s’amplia la legitimació per sol·licitar-los.

Títol II. Patentabilitat:

Incorpora modificacions per a les patents europees en fer explícita la possibilitat de patentar substàncies o composicions ja conegudes per al seu ús.

Títol III. Dret a la patent i designació de l’inventor:

Es manté l’essencial inalterat.

Títol IV. Invencions realitzades en el marc d’una relació d’ocupació o de serveis:

No varia la seva regulació.

Títol V. Sol·licitud i procediment de concessió:

 • S’inclou la sol·licitud de la patent i els procediments de concessió, oposició i recursos, les normes d’aplicació sobre certificacions complementàries i les disposicions generals.
 • Entre els requisits de la sol·licitud s’incorpora l’obligació d’informar sobre l’origen geogràfic o la font de procedència de la matèria biològica a què la invenció es refereix.
 • Una altra novetat és el reconeixement de la prioritat interna.
 • En el sistema de concessió es torna a l’examen previ o substantiu de novetat i activitat inventiva com a únic sistema de concessió de patents. Aquest examen tindrà per objecte comprovar que es compleixen tots els requisits.
 • També incorpora modificacions en el procediment buscant un model més integrat amb l’objectiu de passar directament a la fase de cerca per a totes les sol·licituds, de manera que s’accelera el procés.
 • Finalment, s’harmonitzen les regles generals sobre el procediment i informació dels tercers amb les establertes en matèries comunes per les altres modalitats de Propietat Industrial.

Títol VI. Efectes de la patent i de la sol·licitud de la patent:

Pràcticament no hi ha canvis.

Títol VII. Accions per violació del dret de la patent:

Ja va ser actualitzat en reformes anteriors.

Títol VIII. La sol·licitud de la patent i la patent com a objecte del dret de propietat:

S’inicia amb els principis generals de dret registral, com són el de publicitat, la qualificació registral basada en la legalitat i l’efecte de tancament registral que és propi del principi de prioritat.

Títol IX. Obligació d’explotar la invenció i requisits per a la concessió de llicències obligatòries:

Es modifica la possibilitat d’interrompre l’explotació limitada a un any en  lloc dels tres anteriors, termini que resultava injustificadament llarg quan l’explotació es desvincula de la fabricació en el país.

Títol X. Nul·litat, revocació i caducitat de la patent:

Es produeix alguna modificació derivada de la seva adaptació a normes posteriors a les quals s’al·ludeix:

 • Se suprimeix la prohibició d’anul·lar parcialment una reivindicació.
 • La rehabilitació de les patents caducades se substitueix per la possibilitat més àmplia i menys rígida.

Títol XI. Patents d’interès per a la defensa nacional:

S’introdueixen alguns canvis amb l’objectiu de permetre la continuïtat de la tramitació mentre el règim es mantingui i de concretar les condicions que permetin presentar les sol·licituds a l’estranger.

Títol XII. Jurisdicció i normes processals:

 • Es reconeix la legitimació per a l’exercici de les accions.
 • A més, s’ocupa de la conciliació en matèria d’invencions de treballadors i de l’arbitratge i de la mediació com a mecanismes per a la solució extrajudicial de controvèrsies.

Títol XIII. Models d’utilitat:

Es manté el plantejament actual basat en el model sui generis i no en el de patent simplificada, amb alguns canvis:

 • La primera novetat és l’equiparació de l´estat de la tècnica rellevant amb l’exigit per a les patents.
 • S’amplia l’àmbit del que pot protegir-se com a model d’utilitat.

Títol XIV. Aplicació dels convenis internacionals:

Aquest títol és una novetat i fa referència a l’aplicació a Espanya del conveni sobre concessions de patents europees.

Títol XV. Representació davant l’oficina espanyola de patents i marques:

Les normes sobre representació, agents i mandataris ja van ser revisades en el seu moment pel Reial Decret 8/1998, de 31 de juliol.

Títol XVI. Taxes i anualitats:

S’actualitzen i reordenen les normes sobre taxes i el seu règim de reemborsament, recàrrecs, manteniment i exempcions i s’estableix una reducció d’un 50 per cent de les taxes abonades per sol·licitud.

 

Per a més informació, posa’t en contacte amb nosaltres. No dubtis a plantejar-nos les teves necessitats, t’informarem dels serveis amb els quals podem ajudar la teva empresa:

DEPARTAMENT JURÍDIC I LABORAL

Sra. Itziar Ruedas

Correu electrònic: iruedas@pimec.org

Telèfon: 93 496 45 00

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.