Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes

31 juliol 2015

El passat 23 de juliol de 2015 es va publicar al DOGC la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, per la qual s’estableix la igualtat de dones i homes com un valor cabdal per a la democràcia. S’entén la igualtat de dones i homes com un dret fonamental, que es concreta mitjançant l’eliminació dels estereotips de gènere per tal de dur a terme una aplicació efectiva de la igualtat entre dones i homes.

A continuació en recollim els aspectes més rellevants:

Aquesta Llei s’estructura en 64  Articles, disposats en cinc Capítol s que finalitzen amb les corresponents disposicions addicionals, transitòries, derogatòries i finals.

Capítol I. Disposicions generals:

En aquest Capítol es determina l’objecte, que és establir i regular els mecanismes i els recursos per a fer efectiu el dret a la igualtat i a la no discriminació, i les finalitats generals són eliminar les discriminacions, reconèixer i tenir en compte el paper social i econòmic dels treballs familiar, domèstic i de cura de persones, afavorir una distribució coresponsable entre dones i homes, garantir les polítiques públiques, abordar, i prevenir i eradicar tot tipus de violència masclista contra dones i infants.

Capítol II. Competències de l’administració de la Generalitat i de l’Administració local en matèria de polítiques d’igualtat:

Les competències de l’administració de la Generalitat són, entre altres: estudiar i detectar les mancances i les necessitats de cara a complir les finalitats d’aquesta llei; crear i adequar programes per a integrar la transversalitat de la perspectiva de gènere en totes les polítiques i actuacions públiques; fer una avaluació continuada de les polítiques d’igualtat de gènere; dissenyar i aplicar un sistema d’estadístiques i d’indicadors quantitatius i qualitatius; impulsar i desenvolupar campanyes i actuacions de sensibilització per a fer efectiu el principi d’igualtat, donar suport als grups i entitats que treballen pel foment de la igualtat de dones i homes. (Article 5) Les quals exerciran les competències per mitjà de: l’Institut Català de les Dones i els òrgans i els equips que cada departament assigni com a responsables de les polítiques d’igualtat efectiva entre dones i homes. (Article 7)

Capítol III. Mecanismes per a garantir el dret d’igualtat:

Els mecanismes de l’administració pública són:

- Contractació del sector públic: intentant incorporar clàusules socials en les bases de contractació. (Article 10)

 • Els ajuts: per a aconseguir millorar la incorporació de la perspectiva de gènere. (Article 11)
  •  Subvencions
  •  Beques
  •  Altres ajuts públics
 • Plans d’igualtat i actuació transversal (Article 13)

Capítol IV. Polítiques públiques per a promoure la igualtat efectiva en els diferents àmbits d’actuació:

 • Secció Primera: Participació política i social de les dones. Les polítiques i les actuacions dels poders públics han de fer visibles i reconèixer els grups i entitats de defensa dels drets de les dones, donar-los suport, i impulsar-ne la participació en el disseny, l’elaboració, el desenvolupament i l’avaluació de les polítiques públiques. (Article 18)
 • Secció Segona: Garanties per a assegurar una formació educativa basada en la coeducació (Article 21). Estableix les obligacions amb relació a les manifestacions culturals, els mitjans de comunicació i les tecnologies de la informació i la comunicació, en l’àmbit universitari i de la recerca (Article 28), amb la incorporació transversal de la perspectiva de gènere a tots els estudis universitaris i en l’àmbit esportiu.
 • Secció Tercera: El dret al treball en igualtat d’oportunitats. Estableix mesures per a garantir la igualtat entre dones i homes en l’accés al treball (Article 32), en la formació i en la promoció professional i les condicions de treball. Inclou mesures en matèria de seguretat i salut en el treball i accions de protecció davant l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe. (Article 33) A més del deure general de les empreses de respectar el principi d’igualtat en l’àmbit laboral i d’adoptar mesures destinades a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre dones i homes. (Article 36).
 • Secció Quarta: Mesures per a la necessària reorganització dels usos dels temps (Article 46), les polítiques socials, polítiques de promoció i suport a les dones dels sectors agrícola, ramader, forestal i pesquer, polítiques d’empoderament de les dones en matèria de cooperació al desenvolupament i les polítiques de salut i serveis (Article 48) i de família.
 • Secció Cinquena: Mesures específiques en matèria de medi ambient, urbanisme i habitatge. (Article 53)
 • Secció Sisena: Polítiques de justícia (Article 54) i seguretat. (Article 55)
 • Secció Setena: Regula l’adequació d’estadístiques i estudis a la perspectiva de gènere. (Article 56)

Capítol V. Mesures per a garantir l’aplicació de la Llei:

 • Secció Primera: Defensa de la igualtat entre dones i homes relativa al Síndic de Greuges. (Article 57)
 • Secció Segona: Estadística i recerca per a assolir la igualtat efectiva entre dones i homes per mitjà de l’Observatori de la Igualtat de Gènere. (Article 58)
 • Secció Tercera: Règim sancionador, dividint les infraccions en lleus, greus i molt greus (Article 59) amb les sancions corresponents. Lleus: multa d’una quantia equivalent a l’import mensual de l’indicador de renda de suficiència de Catalunya, greus: multa, prohibició de rebre ajuts, prohibició de contractar amb l’administració de la Generalitat; molt greus: multa, prohibició de rebre ajuts, prohibició de contractar amb l’administració de la Generalitat. (Article 60)

Més informació:

DEPARTAMENT JURÍDIC I LABORAL

Sra. Itziar Ruedas

Correu electrònic: iruedas@pimec.org

Telèfon: 93 496 45 00

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.