Línia d’avals per finançar despeses i inversions de millora en el sector turisme- hostaleria

27 juliol 2020
L’ICO ha publicat el reglament per a la sol·licitud d’avals per al suport del finançament específic del sector turisme-hostaleria que cobreix tant necessitats de liquiditat circulant com de despeses o inversions necessàries per a la millora, ampliació o adaptació de les instal·lacions, equips i serveis.

A qui s’adreça: a empreses del sector turisme-hostaleria que hagin de posar en marxa un pla de liquiditat circulant i necessitin disposar de finançament d’inversions per a la millora, ampliació o adaptació de les instal·lacions, equips i serveis prestats.

El fet que sigui un tram dedicat facilita el suport financer al sector turisme.

Atès que les característiques generals no varien respecte als anteriors trams, farem un repàs esquemàtic d’aquestes i definirem un apartat concret per abordar el suport al finançament de les inversions.

Condicions generals préstec-aval

A qui va adreçat

Empreses i autònoms del sector turisme que hagin vist afectada la seva activitat per la situació d’emergència de la covid-19 i/o necessitin fer inversions.

Imports

Fins a un màxim de 1,5 M € s’aplicaran mínims.

Per sobre, s’aplicarà el màxim establert en el Marc Temporal d’Ajudes d’Estat de la Comissió Europea.

L’aplicació del marc temporal d’ajudes en aquests casos estableix uns límits sobre el principal de l’operació:

  • Doble massa salarial 2019.
  • 25% facturació 2019.
  • Necessitats liquiditat justificades durant 18 mesos en el cas de pimes.
  • Excepcions superiors condicionades i justificades.

Elegibilitat del préstec

Préstecs i operacions formalitzades o renovades amb posterioritat al 17 març 2020.

Els avals podran sol·licitar-se fins al 30 de setembre 2020. Es planteja que el termini es podrà ampliar per acord del Consell Ministres i sempre en línia amb la normativa d’ajuts d’estat de la UE.

Els acreditats no poden estar en situació de morositat en la CIRBE a 31 desembre 2019.

Els acreditats no poden estar en procediment concursal amb posterioritat al 17 març 2020.

Prohibició condicions complementàries

L’entitat financera decidirà sobre la concessió del corresponent finançament al client d’acord amb els seus procediments interns i polítiques de concessió de riscs.

Les entitats financeres no podran condicionar l’aprovació dels préstecs a la contractació per part del client de cap altre servei o producte.

Cobertura aval

Pimes i autònoms: fins al 80% dels préstecs.

Període

Fins a 5 anys amb possibilitat d’1 de carència.

Interès

L’entitat té l’obligació de garantir que els costos de les noves operacions i renovacions que es beneficiïn d’aquests avals es mantindran en línia amb els costos carregats abans de l’inici de la crisi de la covid-19, tenint en compte la garantia pública de l’aval i el seu cost de cobertura.

Addicionalment, les entitats hauran de traslladar als seus clients el benefici derivat de l’aval públic en forma, entre altres opcions, de menors interessos o d’un major termini, o de més finançament o d’un període superior de carència del principal, etc.

Aplicació préstec

Addicionalment a la cobertura de les necessitats de liquiditat, es podrà destinar el finançament a despeses o inversions necessàries per a la millora, ampliació o adaptació de les instal·lacions, equips i serveis prestats per les pimes i autònoms.

El finançament avalat no es podrà aplicar a la cancel·lació o amortització anticipada de deutes preexistents.

 

1) On adreçar-nos per tramitar aquests préstecs?

Cal anar a l’entitat financera que l’empresa consideri, ja sigui la seva habitual o alguna altra que li pugui convenir. 

2) Quines condicions s’exigeixen per accedir a aquests préstecs?

Veure afectada l’activitat de l’empresa per la situació d’emergència covid-19 i/o presentar un pla inversions.

 

Passos a seguir:

Justificació habitual finançament ICO covid-19

Preparació pla inversions i estratègia relacionada

  • Identificació DAFO necessitats millora
  • Pla inversions
  • Planificació economicofinancera derivada pla inversions

 

Per a més informació: cef@pimec.org

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.