L’increment dels preus energètics i de les matèries primeres arran de la guerra d’Ucraïna i l’aplicació de la clàusula “rebus sic stantibus”

26 abril 2022

La guerra d'Ucraïna i la pujada dels preus de les matèries primeres i de l'energia poden instar a la necessitat d'una revisió de les condicions generals contractuals pactades inicialment en contractes i relacions comercials, en un moment en què les circumstàncies eren diferents de les actualment provocades per la situació excepcional d'una guerra que té impacte a tot el món. El nostre ordenament jurídic en matèria contractual aplica, com a principi general, el principi “pacta sunt servanda” (els contractes estan per complir-se), conforme al qual el contracte obliga les parts i ha de complir-se estrictament sobre la base dels termes que es van pactar. Tanmateix, com a excepció al mandat general, poden concórrer circumstàncies excepcionals i extraordinàries no previstes que alterin radicalment o directament la base objectiva del negoci jurídic subscrit, fet que obre la possible aplicació de la clàusula “rebus sic stantibus.

Aquesta figura jurídica, d’origen romanista, s’utilitza per indicar que un pacte continuarà sent vigent i, per tant, d’obligat compliment en els seus propis termes, sempre que es mantinguin les condicions i/o circumstàncies del moment en què es va subscriure el pacte o contracte. La finalitat d’aquesta clàusula és mantenir l’equilibri en la relació contractual, és a dir, que davant d’un canvi imprevist de les circumstàncies que modifiquen la situació preexistent -com poden ser les pujades de preus no volgudes per les parts, sinó per les autoritats o per les restriccions en el mercat que obliguen a pujades de preus-, s’han de reequilibrar les obligacions contractuals de les parts perquè no sigui únicament una d’elles la que es vegi clarament beneficiada per la circumstància imprevista.

A Catalunya, vam poder veure la introducció d’aquesta màxima del Dret romà amb l’entrada en vigor del Decret Llei 34/2020, de 20 d’octubre, de mesures urgents de suport a l’activitat econòmica desenvolupada en locals de negoci arrendats. Aquesta disposició faculta els arrendataris de locals en els quals es duguin a terme activitats industrials i comercials, per requerir als arrendadors, per burofax o d’una altra forma fefaent, una modificació raonable i equitativa de les condicions del contracte per restablir el seu equilibri.

Actualment, després de dos anys de la crisi sanitària ens tornem a trobar en una situació molt semblant arran del conflicte bèl·lic a Ucraïna. En els últims mesos, hem vist com els preus energètics i de les matèries primeres han augmentat exponencialment, obligant petits i mitjans empresaris a modificar les condicions que un dia els van portar a subscriure un contracte amb els seus proveïdors i clients per tal de reequilibrar les relacions contractuals. Seguint amb el context que va marcar la crisi sanitària, la reiterada jurisprudència del Tribunal Suprem ha definit i delimitat els requisits que s’han de donar per tal de poder invocar la clàusula “rebus” en les relacions contractuals. Entre ells:

  • Alteració extraordinària de les circumstàncies tingudes en compte en el moment de signar el contracte.
  • Desproporció exorbitant entre les prestacions de les parts (excessiva onerositat).
  • Que les causes anteriors siguin conseqüència de circumstàncies sobrevingudes radicalment imprevisibles. 

L’exponencial escalada dels preus de les matèries primeres i de l’energia afecta totes les operacions comercials, i a la vista de la doctrina jurisprudencial, sembla força convincent pensar que el conflicte bèl·lic que va esclatar a Ucraïna el proppassat 24 de febrer suposa una causa de força major radicalment imprevisible que, per tant, legitima petits i mitjans empresaris a invocar la clàusula “rebus sic stantibus”, amb la finalitat de reequilibrar les relacions contractuals mercantils i comercials de les empreses, tant en l'àmbit nacional com internacional.

 

Raquel Álvarez

Advocada del Departament de Dret civil i mercantil de PIMEC

ralvarez@pimec.org

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.