Kit Digital: Documentació i terminis per a agents digitalitzadors

17 abril 2023

Des de la posada en marxa del programa Kit Digital, les empreses tecnològiques que fan d’agents digitalitzadors han manifestat alguns dubtes i han posat de manifest les dificultats amb què es troben a l’hora de justificar i cobrar l’ajut. Per això, a continuació expliquem amb informació detallada com resoldre els dubtes més freqüents.

Terminis

El termini per presentar la sol·licitud com a agent digitalitzador es mantindrà obert tot el temps de durada del programa Kit Digital i es pot fer a través de Red.es, l’entitat que gestiona aquest projecte a través de la seva seu electrònica.

D’altra banda, el termini per sol·licitar l'ajut s'ha ampliat fins al 31 de desembre del 2024. Això vol dir que les persones empresàries autònomes i empreses de menys de 50 persones treballadores podran sol·licitar fins a aquesta data els ajuts i optar als bons digitals per a la implementació de les següents solucions de digitalització:

 • Lloc web i presència a Internet.
 • Gestió de xarxes socials.
 • Comerç electrònic.
 • Gestió de clients.
 • Serveis i eines d'oficina virtual.
 • Intel·ligència empresarial i analítica.
 • Gestió de processos.
 • Factura electrònica.
 • Comunicacions segures i ciberseguretat.
 • Per al segon i tercer segment, també estan disponibles les solucions de presència avançada a internet i Marketplace.

Documentació

L’acord de prestació és el contracte que han de signar l’empresa beneficiària del bo digital i l’agent digitalitzador. Aquest estableix la relació comercial i recull informació com el servei a implementar, funcionalitats, termini d’execució, obligacions d’ambdues parts respecte a l’ajut concedit, i l’import del bo digital aplicable.

Un cop formalitzat l’acord es podrà procedir a la prestació del servei de digitalització i, quan l’empresa sol·licitant del bo digital hagi estat notificada de forma positiva en l’atorgament de l’ajut, hi ha un termini de 6 mesos perquè ambdues parts signin l’Acord de Prestació de Solucions Digitals. Aquest termini és de 3 mesos, per als bons concedits a les empreses del segment I (entre 10 i fins a menys de 50 treballadors).

Aquest document ha d’incloure els següents aspectes:

 • Identificació de les parts signants, amb poder de representació suficient.
 • La referència al bo digital i al codi d’identificació de l’agent digitalitzador.
 • El cost total de la solució de digitalització contractada i la data del contracte.
 • Prova de conformitat de l’oferta per part del beneficiari.
 • Les característiques tècniques i el preu publicat a la referència del catàleg.
 • El càlcul del cost total de la solució de digitalització.
 • El desglossament dels conceptes subvencionables i els seus imports.
 • L’import que el beneficiari haurà d’abonar dels seus fons.
 • L’import del bo digital com a dret al cobrament de la subvenció concedida.
 • La forma d’acreditació i el calendari de pagament per cada fase.
 • El conjunt d’obligacions de les parts i el compromís de complir i garantir el principi de no causar dany significatiu de l’article 11 i obligacions adquirides.
 • Les indemnitzacions que han de rebre les parts en cas d’incompliment.
 • Les clàusules aplicables a la resolució de possibles conflictes entre les parts.
 • Les clàusules aplicables en cas de perdre la condició d’Agent Digitalitzador.
 • Les declaracions responsables.

D’altra banda, s’ha de realitzar una justificació de l’activitat subvencionada per cada acord de prestació de solucions de digitalització. L’han de fer els agents de digitalització, en nom dels beneficiaris, i de conformitat amb les fases de prestació de la solució establertes a l’acord de prestació, mitjançant compte justificatiu simplificat amb aportació de justificants de despesa.

La seva presentació es durà a terme exclusivament a través del formulari digital preestablert i disponible a través de la seu electrònica de la plataforma Acelera Pyme que es determini en cada convocatòria; i  el termini màxim per presentar la justificació serà de 3 mesos des de la finalització de cada una de les fases de prestació de la solució, o les que estableixi cada convocatòria.

Finalment, l’agent digitalitzador emetrà una única factura per l’import total de la solució de digitalització, la qual ha de reflectir la reducció en l’import a abonar pel beneficiari en relació amb la part subvencionada. Aquesta ha de complir els següents requisits:

 • Número de referència de l’Acord de Prestació de Solucions de Digitalització.
 • Solució de digitalització adoptada i el període de prestació d’aquesta.
 • Quantia corresponent a la subvenció concedida.
 • Indicació expressa que ha sigut finançat a través del programa Kit Digital.

Per a més informació, podeu consultar la pàgina web del programa o escriure un correu electrònic al servei d’atenció personalitzada per a agents digitalitzadors de Red.es

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.