Instruccions per a la participació de les persones treballadores en les eleccions al Congrés dels Diputats i al Senat

11 juliol 2023

Us informem de l'ordre publicada al DOGC on s'especifica el permís per als treballadors i les treballadores la jornada laboral dels quals coincideixi amb el dia de les eleccions.

El dia de les eleccions, 23 de juliol de 2023, les empreses han de concedir als treballadors i treballadores un permís de fins a quatre hores dins de la jornada laboral que els correspongui. Aquest permís és retribuït i no recuperable.

D'altra banda, no cal concedir el permís als treballadors i treballadores que facin una jornada que coincideixi parcialment amb l'horari dels col·legis electorals si la coincidència és, com a màxim, de dues hores. Si és de més de dues hores i de menys de quatre, s'ha de concedir un permís de dues hores; i si aquesta coincidència és de quatre o més hores, s'ha de concedir el permís general de quatre hores.
 
Altrament, les persones treballadores que tinguin una jornada amb un horari que no coincideixi ni totalment ni parcialment amb el dels col·legis electorals no tenen dret a cap permís.

 

Pel que fa al moment d'utilització de les hores concedides per a la votació, que ha de coincidir amb l'horari establert pel col·legi electoral, és potestat de l'empresari o empresària.

Les persones empresàries tenen dret a sol·licitar als treballadors i treballadores que aportin un justificant acreditatiu d'haver votat, expedit per la mesa electoral corresponent.

Per altra part, als treballadors i treballadores membres de mesa electoral o d'interventors o interventores se'ls ha de concedir el permís corresponent a la jornada completa i, a més, un permís corresponent a les cinc primeres hores de la jornada laboral del dia posterior. El torn de nit que comença el dia de la votació s'ha de computar com a jornada laboral del dia. Aquests permisos, de caràcter no recuperable, els ha de retribuir l'empresa un cop es justifiqui l'actuació com a membre de mesa o interventor/a.

El permís de les cinc primeres hores es fa extensiu als treballadors i treballadores que gaudeixin del descans setmanal el dia de la votació i que acreditin la seva condició de membre de mesa o interventor/a.

Així mateix, les empreses han de concedir als treballadors i treballadores que acreditin la condició d'apoderats i apoderades un permís retribuït, de caràcter no recuperable, durant la jornada completa el diumenge 23 de juliol de 2023.

Consulta tots els detalls de l'ORDRE EMT/178/2023, de 6 de juliol, per la qual s'estableixen les instruccions necessàries per a la participació de les persones treballadores en les eleccions al Congrés dels Diputats i al Senat del dia 23 de juliol de 2023. 

 

Per a qualsevol dubte pots contactar amb el Departament Jurídic de PIMEC.

 

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.