Instruccions aclaridores relatives al nou procediment de remissió dels parts dels serveis públics de salut (sps) per coronavirus

13 març 2020

El Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions ha emès una sèrie d’instruccions que busquen aclarir el procediment de remissió de parts dels serveis públics de salut (SPS) per coronavirus, tot conforme al reial decret llei 6/2020, de 10 de març.

Aquestes instruccions són les següents:

-Han de ser els metges dels SPS els que emetin els parts de baixa en tots els casos d’afectació per coronavirus, tant en les situacions d’aïllament com de malaltia.

En cap cas els parts de baixa/alta podran ser emesos per les mútues, l’Institut Social de la Marina o empreses col·laboradores.

-La contingència a complimentar serà sempre la de malaltia comuna.

-S’estableixen codis especials a utilitzar en aquest procediment, els quals es detallen a continuació:

 • Per a CIE-10 ES:
  • Contacte o exposició: Z20.828 (sospitada d’altres malalties transmissibles virals contagioses).
  • Infecció: B34.2: infecció deguda a coronavirus no especificada.
 • Per a CIE-9.MC:
  • Contacte o exposició: VO1.79 (a altres malalties víriques diferents al coronavirus).
  • Infecció: 079.82: infecció per coronavirus associada al SARS

-Tots aquests codis seran admesos per l’INSS i no seran considerats com errors a efectes del compliment d’objectius de cara a les liquidacions dels vigents convenis pel control de la IT.

-La duració estimada per a aquests processos d’IT es fixa en entre 5 i 30 dies naturals. L’emissió del primer part de confirmació no excedirà en més de 7 dies naturals la data de la baixa inicial, i els successius parts de baixa no es podran emetre amb una diferència de més de 14 dies naturals entre si.

-Per l’abonament de la prestació, mentre no s’emeti el part mèdic de baixa no s’iniciaran les actuacions encaminades a la suspensió de la relació laboral i al reconeixement del dret a la citada prestació econòmica per IT. És per aquest motiu que és necessari insistir en el següent:

 • El part de baixa mèdica per aïllament requerirà, prèviament a la seva emissió, la confirmació de la procedència d’aquest aïllament per part de l’autoritat sanitària. Per aquest motiu, és imprescindible que aquesta informació sobre l’aïllament arribi amb la màxima brevetat possible als facultatius competents per l’emissió del corresponent part de baixa.
 • El part de baixa i els de confirmació podran ser emesos sense la presència física de la persona treballadora, sempre que així ho hagi indicat l’autoritat en cas d’aïllament i constatació de malaltia pels mitjans disponibles al Servei de Salut.
 • Quan es tingui coneixement del període d’aïllament/contagi o de malaltia amb posterioritat a l’inici del mateix, s’emetran els parts amb caràcter retroactiu.
Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.