Informacions destacades del reial decret llei 9/2020, de 27 de març

30 març 2020

En data 28 de març es publica al BOE el reial decret llei 9/2020, de 27 de març, pel qual s'adopten mesures complementàries, en l'àmbit laboral, per pal·liar els efectes derivats del Covid-19 (enllaç RDL 9/2020).

 

BLOC 1: Manteniment de l'activitat

Es mantindrà l'activitat de centres sanitaris i centres d'atenció a persones grans mentre durin l'estat d'alarma i les seves possibles pròrrogues per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel Covid-19.

Així, seran serveis essencials, tant de titularitat pública com privada:

  • Els centres, els serveis i els establiments sanitaris que determini el Ministeri de Sanitat.
  • Els centres socials de gent gran, persones dependents o persones amb discapacitat determinats pel Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030.

Han de mantenir la seva activitat, i només poden reduir-la o suspendre-la si ho permeten les autoritats competents. Poden ser sancionades en cas contrari.

 

BLOC 2: En allò relatiu a les causes previstes en els articles 22 i 23 del reial decret llei 8/2020, de 17 de març:

Extinció de contractes

⚠️ Les causes indicades en el RDL 8/2020 no es podran entendre com a justificatives de l'extinció del contracte de treball ni de l'acomiadament.

Procediment de comunicació per a la prestació per atur

S'iniciarà mitjançant una sol·licitud col·lectiva presentada per l'empresa davant el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) que inclourà en model oficial per a cada centre afectat (enllaç SEPE):

a)    Dades de l'empresa

b)    Dades del representant legal de l'empresa.

c)    Número d'expedient assignat per l'autoritat laboral.

d)    Especificació de les mesures a adoptar i data d'inici de cada persona treballadora.

e)    Per reducció de jornada: determinació del percentatge de disminució temporal, computat sobre la base diària, setmanal, mensual o anual.

f)     ⚠️ Declaració responsable en la qual haurà de constar que s'ha obtingut l'autorització de les persones treballadores per a la seva presentació.

g)    Informació complementària que pugui determinar el SEPE. S'haurà de comunicar qualsevol variació en les dades inicials.

⚠️ S'ha de remetre la comunicació en el termini de 5 dies des de la sol·licitud de l'ERO en els casos de força major o des de la data en què l'empresa notifiqui a l'autoritat laboral la seva decisió en el cas dels procediments per altres causes.

Si la sol·licitud s'ha produït amb anterioritat a l'entrada en vigor d'aquest reial decret llei, el termini de 5 dies començarà a computar-se des del 28 de març de 2020.

La no comunicació es considera falta greu i, per tant, serà sancionada en funció del grau amb entre 626 € i 6.250 €.

Així mateix, l'autoritat laboral procedirà a l'enviament a l'entitat gestora de les seves resolucions i de les comunicacions finals de les empreses.

Mesures per a societats cooperatives

Si per falta de mitjans l'assemblea general de les societats cooperatives no pot ser convocada per a la seva celebració a través de mitjans virtuals, el consell rector assumirà la competència per aprovar la suspensió total o parcial de la prestació de treball dels seus socis i sòcies i emetrà la corresponent certificació per a la seva tramitació.

⚠️ Interrupció del còmput de la durada màxima dels contractes temporals

La suspensió dels contractes temporals per ERTO suposarà la interrupció del còmput del contracte temporal i del període de referència.

S'hi inclouen els contractes formatius, de relleu i d’interinitat.

Limitació de la durada dels ERTOs per força major

⚠️ No es poden estendre més enllà del període en què es mantingui la situació extraordinària derivada del Covid-19; per tant, des de l'inici de l'estat d'alarma decretat fins a la finalització de les pròrrogues.

S'aplicarà tant per resolució expressa com per als resolts per silenci administratiu, sense importar el contingut de la sol·licitud empresarial.

Règim sancionador i reintegrament de prestacions indegudes

Se sancionaran les sol·licituds que continguin falsedats o incorreccions, així com sol·licitar mesures innecessàries o sense prou connexió amb la causa que les origina, si donen lloc a la generació o la percepció de prestacions indegudes.

Es podrà revisar d'ofici el reconeixement de prestacions a la persona treballadora, i l'empresa haurà d’ingressar a l'entitat gestora les quantitats percebudes per la persona treballadora, deduint dels salaris deixats de percebre que haguessin correspost, amb el límit de la suma d'aquests salaris.

⚠️ El termini de revisió serà de 4 anys. Per actuació de la Inspecció de Treball

Data d'efectes de les prestacions per desocupació

  • En els supòsits de força major: serà la data del fet causant de la situació.
  • Per altres causes: haurà de ser coincident o posterior a la data en què l'empresa comuniqui a l'autoritat laboral la decisió adoptada.

 

Per a més informació podeu consultar la pàgina web de PIMEC específica sobre el coronavirus o trucar al 936 061 500 (si no sou socis) o el 93 496 45 00 (si sou socis).

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.