Informació sobre permisos retribuïts per a les eleccions al Congrés dels Diputats i al Senat del dia 10 de novembre de 2019

09 octubre 2019
  • Permisos per als electors (tots aquells treballadors que vulguin exercir el dret a vot)

Pel que fa als permisos retribuïts d’aquelles persones treballadores que vulguin exercir el seu dret a vot el proper 10 de novembre de 2019, s’estarà a allò que preveu l'Ordre per la qual s’estableixen les instruccions necessàries per a la participació de les persones treballadores en les eleccions al Congrés dels Diputats i al Senat del dia 10 de novembre de 2019.

El permís retribuït per a les persones treballadores que el dia de les eleccions tinguin una jornada laboral coincident amb l’horari d’obertura dels col·legis electorals, es concedirà atenent al següent escalonat:

  • Quan coincideixi en 4 o més hores: permís retribuït de 4 hores
  • Quan la coincidència sigui de més de 2 hores i menys de 4: permís retribuït de 2 hores
  • Quan la coincidència sigui de menys de dues hores: No cal concedir permís
  • Quan la jornada no coincideixi ni totalment ni parcialment amb l’horari dels col·legis electorals: No cal concedir permís

Es reduirà proporcionalment la durada del permís esmentat a les persones treballadores que el dia de la votació facin una jornada inferior a l’habitual, legal o convinguda.

La determinació del moment d’utilització de les hores concedides és potestat de l’empresari/ària.

A efectes d’abonament del salari del temps utilitzat per anar a votar els/les empresaris/àries tenen dret a sol·licitar justificant acreditatiu expedit per la mesa electoral corresponent.

 

  • Permisos per a aquells/es treballadors/es nomenats/ades membres de la mesa electoral o interventor/a

Aquells que tinguin obligació de treballar el dia de la votació tindran dret a un permís retribuït i no recuperable de jornada completa durant el dia de la votació i a una reducció de la seva jornada de treball de les primeres cinc hores el dia immediatament posterior. Aquells que gaudeixin de descans el dia de la votació tenen dret a un permís retribuït i no recuperable les cinc primeres hores l’endemà de les eleccions.

A efectes de l’abonament d’aquest permís s’ha de justificar l’actuació com a membre de mesa o interventor.

 

  • Permisos per a aquells/es treballadors/es que tenen condició d’apoderats

Tindran dret a un permís retribuït durant la jornada completa del 10 de novembre i de caràcter no recuperable les persones treballadores que acreditin la condició d’apoderats i que aquest dia no gaudeixin del descans setmanal que preveu l’article 37.1 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors.

 

  • Altres permisos

-Si els membres de taula, interventors o apoderats  haguessin de treballar en el torn de nit en la data immediatament anterior a la jornada electoral, tenen dret a sol·licitar i que els sigui concedit el canvi de torn.

-En el cas que la persona treballadora desenvolupi funcions lluny del seu domicili habitual o en altres condicions de les quals es derivin dificultats per exercir el dret de sufragi universal el dia 10 de novembre, s’ha de concedir un permís retribuït i de caràcter no recuperable de, com a màxim, 4 hores dins la jornada laboral per tal de poder emetre el seu vot per correu. Aquest permís es podrà gaudir fins al 31 d’octubre de 2019.  

 

Per a més informació, contacteu amb la directora de Relacions Laborals de PIMEC, Elena de la Campa (edelacampa@pimec.org)