Informació sobre el confinament a Lleida i el Segrià

15 juliol 2020
El jutge ha ratificat l'enduriment del confinament a set municipis del Segrià però no a Massalcoreig.

Després del confinament perimetral de la comarca, el passat 12 de juliol, el Departament de Salut de la Generalitat va dictar la Resolució SLT/1671/2020, de 12 de juliol, que es va publicar al DOGC del dia 13, per la qual s'adoptaven noves mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de covid-19 als municipis de Lleida ciutat, Alcarràs, Aitona, la Granja d'Escarp, Massalcoreig, Seròs, Soses i Torres de Segre, i a les entitats municipals descentralitzades de Sucs i Raimat.

En aquesta Resolució es van adoptar, en el marc de la legislació sanitària i de salut pública i de protecció civil, mesures de contenció de l’activitat laboral i social per tal de frenar la propagació del brot epidèmic a la comarca del Segrià. Entre aquestes mesures destacava la del confinament domiciliari de la població dels municipis i entitats afectades, que havia de romandre al seu domicili i tenia permesa la circulació per les vies d’ús públic només en determinats supòsits. Tanmateix, prohibia les trobades i reunions de més de deu persones excepte en activitats laborals o en mitjans de transport públic.

El mateix dia de la signatura d’aquesta Resolució la Generalitat va sol·licitar la ratificació judicial d’aquestes mesures i el Jutjat de Guàrdia de Lleida va resoldre denegant la ratificació per raons de manca de proporcionalitat de la mesura de confinament de la població i de manca de competència de la Generalitat en considerar-la com un estat d’alarma parcial encobert.

L'endemà 13 de juliol, el Departament de la Presidència de la Generalitat va dictar el Decret llei 27/2020, de 13 de juliol, de modificació de la Llei 18/2009, de 22 d'octubre, de salut pública, i d'adopció de mesures urgents per fer front al risc de brots de la covid-19, publicat el dia 14 al DOGC.

Amb aquesta reforma legislativa de la Llei de salut pública catalana s’especifica que en situacions de pandèmia o epidèmia declarada les autoritats sanitàries competents poden adoptar mesures de limitació d'activitats i prestació de serveis i de desplaçament de les persones, seguint un procediment que inclou l'emissió preceptiva d’un informe-proposta de l’Agència de Salut Pública per tal d’acreditar la situació epidèmica i la suficiència de les mesures proposades, i que conclou amb una Resolució que decideix les mesures concretes i els serveis essencials que es mantenen.

Amb el Decret-llei es perseguia donar cobertura legal suficient a una segona Resolució del Departament de Salut que el dia 14 de juliol es va sotmetre a ratificació judicial. És la Resolució SLT/1698/2020, de 15 de juliol, publicada al DOGC del mateix dia.

Aquesta vegada el Jutjat de Guàrdia de Lleida va ratificar la major part de les mesures d’aquesta segona Resolució que tenen una limitació temporal de 15 dies.

No es van ratificar les mesures sol·licitades per al municipi de Massalcoreig en considerar que, com que només té un contagi registrat a 01/07/2020, són excessives.

Contra el criteri de la Fiscalia de l’Estat, es ratifica la prohibició de reunions de més de 10 persones, en considerar que el text reformat de la Llei de Salut Pública catalana li dona cobertura legal suficient.

 

Es permeten les sortides del domicili en els supòsits següents:

  • Desplaçar-se al lloc de treball, sempre que no es pugui fer teletreball.
  • Assistir a centres sanitaris.
  • Tenir cura de persones grans, menors o dependents.
  • Accedir a establiments comercials d’alimentació, o a altres establiments comercials mitjançant cita prèvia.
  • Desplaçar-se a entitats financeres i d’assegurances o per a requeriments en òrgans públics, judicials o notarials.
  • Per fer trobades i activitats de lleure i esportives amb persones del grup de convivència habitual.
  • Fer mudances.
  • Atendre els horts familiars d’autoconsum.
  • Per causa de força major o situació de necessitat.
  • Per a exàmens o proves oficials inajornables

Es prohibeixen les trobades i/o reunions de més de 10 persones (excepte reunions laborals i transport públic).

Els contactes s’han de limitar, sempre que sigui possible, al grup de convivència habitual i estable.

No es permet la mobilitat entre els municipis afectats.

S‘han de mantenir i extremar les mesures de protecció ja establertes.

Durant les primeres 24 hores d’entrada en vigor de la Resolució, els treballadors no essencials poden anar a la feina a recollir el que sigui imprescindible per fer teletreball.

Queda restringida la sortida i entrada als municipis esmentats, excepte pel que fa als serveis essencials.

No afecta la circulació per autovies i autopistes ni el transport de mercaderies.

Es mantenen les activitats de casals i colònies d’estiu, seguint els protocols.

Les activitats de teatres, cinemes, piscines, parcs d’atraccions i parcs infantils, gimnasos, sales de festa i discoteques queden suspeses. Les biblioteques i els museus romanen oberts, subjectes a mesures.

Se suspenen les activitats d’hosteleria i restauració. Només es podrà fer lliurament a domicili o recollida de comandes a l’establiment amb cita prèvia.

 

Mesures de prevenció i higiene en centres de treball

Sense perjudici del compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals i de la resta de normativa laboral aplicable, les persones titulars de centres de treball, públics i privats, són responsables d'adoptar, entre d'altres, les mesures següents:

a) Adoptar mesures de neteja i desinfecció adequades a les característiques dels centres de treball i intensitat d'ús, així com garantir la ventilació dels espais tancats i edificis d'acord amb els protocols que s'estableixin en cada cas.

b) Posar a disposició dels treballadors aigua i sabó, o gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat viricida, autoritzats per a la neteja de mans.

c) Adoptar mesures organitzatives en les condicions de treball de forma que es garanteixi el manteniment de la distància de seguretat interpersonal mínima. Quan això no sigui possible, hauran de proporcionar-se als treballadors els equips de protecció adequats al nivell de risc.
 
d) L'ús de la mascareta és obligatori en l'entorn laboral d'acord amb la Resolució SLT/1648, de 8 de juliol, per la qual s'estableixen noves mesures en l'ús de mascareta per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de covid-19.
 
e) Adoptar mesures per evitar la coincidència massiva de persones, tant de les treballadores com de les clientes o usuàries, durant les franges horàries en què es prevegi més afluència.
 
f) Potenciar el teletreball quan, per la naturalesa de l'activitat laboral, sigui possible.

 

Empreses de serveis i comerç al detall

Les empreses no poden oferir serveis que impliquin un contacte personal proper, tret que sigui un servei essencial, una emergència o una situació crítica. La prestació s'ha de fer, en la mesura que sigui possible, sense contacte físic amb els clients. L'activitat comercial s'ha de dur a terme, també en la mesura que sigui possible, sense contacte físic amb els clients, per exemple, fent comandes telefòniques o en línia, i el lliurament mitjançant recollida a la porta o al cotxe, inclòs el menjar preparat. Aquests establiments han d'extremar les mesures higièniques, de prevenció i de seguretat establertes per fer front a la covid-19.

 

Ús del transport públic

Les persones titulars dels centres de treball han de facilitar a les persones treballadores la flexibilitat horària necessària per evitar que aquestes hagin de fer servir el transport públic en hora punta.

 

Pots consultar la Resolució al DOGC aquí. 

 

Certificat autoresponsable de desplaçament per la crisi sanitària per la covid-19

 

Per a més informació pots consultar la pàgina web de PIMEC específica sobre el coronavirus.

 

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.