Guia orientativa de possibles convenis col·lectius sectorials d’aplicació a les activitats objecte de contractació pública

25 juny 2019

La Comissió de Convenis Col·lectius és un òrgan especialitzat del Consell de Relacions Laborals (CRL) amb funcions, entre d’altres, consultives i d’assessorament sobre l’àmbit funcional dels convenis col·lectius. (Article 12.3e de la Llei 1/2007 del 5 de juny, del Consell de Relacions Laborals i Decret 245/2013, de 5 de novembre).

D’acord amb la nova llei de contractes del sector públic, els documents en què es formalitzin els contractes que subscriguin les entitats del sector públic, han d’incloure, necessàriament, l’obligació de l’empresa contractista de complir, durant tot el període d’execució del contracte, les normes i condicions que fixa el conveni col·lectiu aplicable (article 35.1 n de la Llei 9/2017). Concretament, seran d’aplicació els següents articles de la Llei 9/2017 que fan referència al compliment dels convenis col·lectius sectorials: article 101 sobre el valor estimat del contracte, article 102 referent al preu, article 149 d'ofertes anormalment baixes, article 202 sobre condicions especials d'execució de caràcter social i l’article 122.2 sobre els plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques.

És per això que la Comissió de Convenis Col·lectius posa a disposició de les entitats del sector públic, mitjançant aquesta Guia, una relació orientativa d’equivalències entre les activitats principals objecte de contractació identificades anualment per la Junta Consultiva de Contractació Pública, i els convenis col·lectius sectorials (UGT) aplicables, segons els àmbits funcionals descrits. 

Atès que l'objecte del contracte, en la majoria de les ocasions, no descriu amb detall l'activitat concreta, en cas de dubte, i segons la darrera modificació del Reglament Intern de la Comissió tècnica de negociació col·lectiva, s'estableix la possibilitat que les Administracions Públiques puguin fer una consulta a la Comissió de Convenis Col·lectius del CRL a fi de determinar el conveni col·lectiu sectorial d'aplicació aportant en la consulta informació detallada de l'activitat concreta que es licita.

Documents descarregables: