Guia per a la gestió de la pròrroga de prestacions extraordinàries dels ERTO

09 octubre 2021

El Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) ha publicat la guia per a la tramesa de la pròrroga de les prestacions dels ERTO, del RD-llei 18/2021, de 28 de setembre, que es resumeix en els següents punts:

 

1.- Prestació d’atur per ERTO covid vigents a 30/09/2021, situació el mes d’octubre de 2021.

Les prestacions del mes d’octubre es prorrogaran automàticament fins al 31/10/2021.

 

2.- Prestació d’atur per ERTO covid, situació el novembre de 2021

Les prestacions extraordinàries per ERTO covid quedaran en situació de baixa a 31/10/2021.

Perquè les persones treballadores a les quals s'estigui aplicant mesures d’afectació puguin percebre la prestació en el període comprès entre l'01/11/2021 i el 28/02/2022, les entitats, empreses i persones professionals per compte propi hauran de:

 • Sol·licitar a l’autoritat laboral la pròrroga, tant si és FM com ETOP
  • Termini: 1 al 15 d’octubre de 2021. 
  • L’autoritat laboral té 10 dies hàbils des de la sol·licitud per a emetre una resolució. En cas de no emetre’s la resolució, i un cop transcorregut el termini, es considerarà estimat per silenci administratiu.

 

 • Presentar sol·licitud col·lectiva de les prestacions al SEPE.
  • Termini: 15 dies hàbils següents a l’1 de novembre o 15 dies des de la resolució de l’autoritat laboral o del certificat del silenci administratiu, si és posterior.
  • S’han d’incloure les persones treballadores que estiguin en situació d’incapacitat temporal en el moment de remetre la sol·licitud col·lectiva. No s’han d’incloure altres casos de suspensió.
  • Es tramita a la seu electrònica, secció EMPRESAS/PROTECCIÓN POR DESEMPLEO-CERTIFIC@2/ SOLICITUD COLECTIVA
  • Només es poden incloure les persones treballadores que estiguin en la relació de persones afectades en el llistat inicial de l’expedient remès a l’autoritat laboral.

 

 • Comunicar períodes activitat.
  • Terminis:

Setembre 2021: 1 al 20 d’octubre de 2021.

Octubre 2021: 1 al 20 de novembre de 2021.

Novembre 2021: 1 al 20 de desembre de 2021.

Desembre 2021: 1 al 20 de gener de 2022.

Gener de 2021: 1 al 20 de febrer de 2022.

Febrer de 2021: 1 al 20 de març de 2022

 

 • Forma: s’han d’enviar els fitxers XML de totes les persones treballadores incloses en l'ERTO i que hagin tingut inactivitat total o parcial en el mes en curs.

Es mantenen les mateixes regles amb relació als DAE, IT, VACANCES, etc.

 

 • Enviar la resta d’informació al Ministeri de Treball, Ocupació i Seguretat Social, Tresoreria General de la Seguretat Social i a Inspecció de Treball i Seguretat Social.
  • Termini: 5 dies des de la notificació de la resolució de l’autoritat laboral o de l’estimació per silenci administratiu.
  • S’han de seguir remetent les modificacions en el calendari i horari de treball, en virtut de l’article 298, TRLGSS i OM ESS 982/2013 (PROCERE)

 

3.- ERTO covid FM o ETOP iniciats entre l'01/10/21 i el 31/10/21

Els ERTO iniciats en els mencionats períodes es regiran per la normativa vigent. En ambdós casos, les prestacions que es reconeguin quedaran tancades a 31/10/2021.

Per a prorrogar les prestacions se seguirà la tramitació del nou reial decret-llei 18/2021.

 

4.- Nous ERTO covid iniciats a partir del novembre 2021

Un cop autoritzat el nou ERTO per l’autoritat laboral, sigui per silenci administratiu o per resolució expressa, es podran enviar les sol·licituds col·lectives mitjançant el canal certific@2.

En cas que fos un trànsit entre dos ERTO FM per impediment i/o limitació de l’activitat, o a l’inrevés, no caldrà remetre nova sol·licitud col·lectiva de prestacions.

Sí que caldrà enviar nova sol·licitud col·lectiva en el cas de transitar d’un ERTO FM a un ERTO ETOP.

 

5.- Prestació extraordinària a persones treballadores fixes discontínues

Es prorroga la prestació extraordinària per a persones amb un contracte fix discontinu fins al 28/02/2022. L’empresa haurà de tramitar la sol·licitud col·lectiva per a fixos discontinus (Excel blau).

Nota: si la persona treballadora està en inactivitat per ERTO COVID i no per fi de campanya, la persona en qüestió haurà de cobrar la prestació per ERTO i no la prestació extraordinària per finalització de campanya.

 

Enllaç a la guia bàsica de tramitació del SEPE

 

 

Senwei Zhou

szhou@pimec.org

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.