Granollers: subvencions per al manteniment de llocs de treball i al treball autònom. Any 2022

08 juny 2022

L’objecte de les presents Bases és regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud, tramitació, concessió, cobrament i justificació de les subvencions que atorgui l’Ajuntament de Granollers, a través de Servei de Promoció econòmica. 

 
1. Es destinen a finançar el sosteniment de l’activitat econòmica que desenvolupa el treballador i/o treballadora autònoma/a. 
 
Aquestes subvencions hauran de fomentar projectes/activitats d’interès públic o social que tinguin per finalitat contribuir la reactivació socioeconòmica dels treballadors i treballadores que cotitzen al règim del treball autònom i que van limitar durant l’any 2021 la seva activitat, en compliment de les restriccions dictades per la Generalitat o per l’Estat per evitar la propagació de la covid-19. 
 
Les subvencions concedides a l’empara d’aquestes bases, s’hauran de destinar a finançar activitats desenvolupades des del dia 1 de gener de 2021, fins al dia 31 de desembre de 2021. 
 
Es poden presentar a aquesta convocatòria els empresaris o empresàries individuals, les persones sòcies de societats civils privades, les persones sòcies de cooperatives i les persones sòcies de societats limitades, que estiguin donades d’alta al règim especial del treball autònom i què: 
 • Siguin residents a Granollers o que el local declarat de la seva activitat econòmica estigui ubicat a Granollers, i s’hagin donat d’alta al Règim del Treball Autònom abans de l’1 de febrer de 2021. 
 • La seva xifra anual de negocis de l’any 2021 no superi els 700.000,00 €. 
 • No superi els 5 treballadors/es a 31 de desembre de 2021. 
 
2. Es destinen a cofinançar les despeses derivades del manteniment de llocs de treball, de qualsevol persona física o jurídica, de naturalesa privada. 
 
Aquestes subvencions hauran de fomentar projectes/activitats d’interès públic o social que tinguin per finalitat contribuir a reduir la taxa d’atur de la població de Granollers i fomentar l’ocupació de qualitat. 
 
Les subvencions concedides a l’empara d’aquestes bases, s’hauran de destinar a finançar activitats desenvolupades des del dia 1 de gener de 2021, fins al dia 31 de desembre de 2021. 
 
Es pot presentar a aquesta convocatòria qualsevol persona física o jurídica, de naturalesa privada, que realitzi una activitat econòmica, sempre que no estigui afectada per cap de les prohibicions contingudes a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i que compleixi els requisits següents: 
 • No tenir deutes amb l’Ajuntament, amb l’Agència Tributària, ni amb la Tresoreria General de la Seguretat Social. 
 • Disposar d'una adreça electrònica de contacte a efectes de comunicació dels tràmits vinculats a aquesta convocatòria de subvenció. 
 • Ser titular d'un compte bancari on fer el pagament de la subvenció. 
 • Que el local o el domicili fiscal de l’activitat econòmica estigui a Granollers. 
 • Que l’empresa hagi mantingut o incrementat el nombre de persones contractades durant el període comprés entre el dia 1 de gener de 2021 i el dia 31 de desembre de 2021, en comparació amb el període anterior, comprés entre el dia 1 de març de 2020 i el dia 31 de desembre de 2020. 
 • Que l’empresa no superi els 10 treballadors/es de plantilla mitjana corresponent al període de l’1 de març al 31 de desembre de 2020. 
 • Que l’epígraf de l’IAE corresponent a la seva activitat econòmica estigui inclòs a la relació d’epígrafs de l’annex 1 d’aquestes bases. 
 • Que la xifra de negocis corresponent a l’exercici 2021 no superi els 700.000,00 €. 
 • Que l’empresa no formi part d’un grup mercantil, d'acord amb l’article 42 del Codi de Comerç. 
El termini per presentar la sol·licitud començarà i finalitzarà el dia que estipuli la convocatòria de la subvenció. 
 
L’Òrgan competent podrà acordar la pròrroga del termini de presentació de sol·licituds sense necessitat de nova publicació al BOPB. 
 
L’eventual pròrroga del termini de presentació de sol·licituds es farà pública a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament. https://citaprevia.gestorn.com/granollers/#nbb

 

Bases treball autònom

Bases manteniment lloc treball

 

Més informació: marrabal@pimec.org

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.