El Govern de la Generalitat impulsa un paquet de mesures per incrementar la liquiditat d’empreses i famílies

02 abril 2020

El govern català, a través del Departament de Territori i Sostenibilitat, va comunicar ahir dimecres un nou paquet de mesures, d’un import de 50 milions d’euros, en matèria de residus, mobilitat i infraestructures per ampliar la cobertura dels ajuts a empreses, autònoms, entitats i particulars davant la crisi que està provocant el coronavirus.

Fins ara, i en aquesta línia, el Govern ja havia implementat algunes accions, com la moratòria en el pagament de lloguers, els ajuts en el pagament del lloguer per als col·lectius més vulnerables i la bonificació del 50% del cànon de l’aigua. I ara presenta un nou paquet de propostes econòmiques en diversos àmbits: gestió dels residus, transport públic, peatges, ports i aeroports, i habitatge.

Gestió dels residus

El govern català posa sobre la taula una bonificació al 100% de les taxes per inscripció en els registres d’empreses productores i gestores de residus i de l’obtenció dels documents de fitxes i fulls de seguiment, si es duen a terme per mitjans electrònics. També treballa per retornar les fiances dipositades per les persones que desenvolupen una activitat de valorització de residus no perillosos, amb prèvia sol·licitud. Finalment, proposarà un decret llei de modificació del cànon dels residus industrials i de la construcció per bonificar-lo al 50% durant el període que duri l’emergència.

Transport públic

El Govern farà una resolució de gratuïtat dels serveis de transport públic que depenen directament de la Direcció General de Transports i Mobilitat del Govern i que no estan adscrits a cap de les autoritats de transport territorials. A més a més, ha proposat a les autoritats de transport metropolità territorials que també apliquin aquesta mesura. La gratuïtat del transport públic s'establirà pel consell d'administració de l'ATM, integrat per la Generalitat, l’Ajuntament de Barcelona i l’AMB, a més de l’AMTU, que és l’organisme competent per fixar tarifes. Seria una mesura que restaria limitada exclusivament al temps de suspensió d’activitat no essencial, sense possibilitat de pròrroga quan aquesta activitat es restitueixi.

Peatges

En el marc de facilitar la mobilitat dels serveis essencials, el Govern també es planteja la gratuïtat dels peatges. Per això està parlant amb el Govern de l’Estat i amb les empreses concessionàries, per tal de fixar les condicions en què aquesta mesura es pugui portar a terme en les diferents vies mentre duri l’estat d’alarma.

Ports i aeroports

Per mitigar l’impacte de l’emergència en les empreses del sector públic de Territori i Sostenibilitat, com ports de la Generalitat, aeroports de la Generalitat i CIMALSA, es proposa reduir les taxes en l’àmbit portuari i aeroportuari durant el període d’alarma, com és el cas de l’aeroport de Lleida-Alguaire, on es contempla la rebaixa del 50% en les taxes d’aparcament d’aeronaus. Pel que fa a CIMALSA, es proposa tant la suspensió fins al juny de l’actualització de quotes de manteniment i gestió, així com la flexibilització de les condicions de pagament d’aquestes quotes a partir del mes d’abril. Per aquelles empreses que han interromput les seves activitats com a conseqüència de la crisi sanitària, es contempla la bonificació de 2 mesos (abril i maig).

Habitatge

En matèria d’habitatge, la proposta facilita un acord entre arrendador i arrendatari de local comercial o habitatge, per donar per saldat el lloguer dels mesos d’abril i maig a compte de la fiança. El llogater renuncia així al seu dret sobre la fiança dipositada, un cop es liquidi el contracte, i té garantit que no ha impagat els mesos descrits en l’acord. A més, s’estudia l’ampliació del període de constitució del dipòsit de les fiances en els nous contractes d’arrendament urbà que se signin, que s'han de depositar a l'Institut Català del Sòl d’acord amb el decret 147/1997, de 10 de juny.

Direccions d’obres i estudis de consultori

Pel que fa a projectes, direccions d’obra i estudis de consultoria, el Departament de Territori i Sostenibilitat mantindrà els encàrrecs menors de 100.000 euros que siguin susceptibles de ser elaborats mitjançant el teletreball.

 

Per a més informació podeu consultar la pàgina web de PIMEC específica sobre el coronavirus o trucar al 936 061 500 (si no sou socis) o el 93 496 45 00 (si sou socis).

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.