Garantia salarial del Conveni col·lectiu de la indústria siderometal·lúrgica de la província de Barcelona

03 juny 2022

L’article 41 del Conveni col·lectiu de treball del sector de la indústria siderometal·lúrgica de la província de Barcelona per als anys 2020-2021 preveu una garantia salarial en la qual s’estableix que si es constatés oficialment per l'Institut Nacional d'Estadística (INE) que, a 31 de desembre de 2021, la inflació acumulada dels anys 2020 i 2021 fos superior al 2,00%, per al conjunt d'aquests anys, s'efectuarà una revisió tècnica sobre les taules salarials de 2021, sense efectes retroactius i aplicable a partir d'1 de gener de 2022, consistent a aplicar a aquestes taules la diferència entre el 2,00% i l'excés sobre la xifra posada de manifest per l'INE.

L’IPC de l’any 2020 va ser del -0,5%, i el de l’any 2021 del 6,5%. Per tant, l’IPC l’acumulat dels anys 2020 i 2021 és del 6%, i un cop restat el 2%, el resultat és del 4%.

La confederació sindical de la comissió obrera de Catalunya (CCOO) i la Federació de industria, construcció i agro de la UGT de Catalunya (UGT-FICA) van interposar una demanda de conflicte col·lectiu, sol·licitant el dret a l’aplicació de la garantia salarial pactada en el Conveni.

Recentment, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha dictat Sentència estimant la demanda interposada i declarant el dret que es procedeixi a aplicar al Conveni Col·lectiu de treball del sector de la indústria siderometal·lúrgica de la província de Barcelona una revisió tècnica de les taules salarials de l'any 2021, consistent en un increment del 4% per a l'any 2022, sense efectes retroactius.

Per tant, la revisió tècnica prevista a l’article 41 del Conveni col·lectiu de treball del sector de la indústria siderometal·lúrgica de la província de Barcelona consisteix a aplicar a les taules salarials de l’any 2021 un increment del 4% per l’any 2022.

 

Més informació:

aguixe@pimec.org

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.